evlilik sözleşmesi örneği

Konusu 'Hukuk Rehberi' forumundadır ve EmRe tarafından 16 Mart 2012 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  Evlilik Sözleşmesi örneği
  Örnek Evlilik Sözleşmesi
  işte gerçek bir evlilik sözleşmesi

  örnek evlilik sözleşmesi evlilik sözleşmesi örneği

  EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA-Sözleşme örneği
  EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA
  (T.M.K. 202/1, 218 ilâ 241, Türk M.K.nun Yürürlüğü ve
  Uygulama Şekli Hk.K.nun 10/3.md.)

  Eşler birlikte söz alarak, (../../....) tarihinde evlendik. Evlenme tarihinden geçerli olmak üzere aramızda edinilmiş mallara katılma rejimini kabul ediyoruz:

  1- Bu mal rejiminin başlangıcından bu tarihe ve bu tarihten sonra da devamı süresince, her birimizin çalışmasının karşılığını oluşturan edinimler, sosyal güvenlik ve sosyal yardım kurumlarından yapılan ödemeler, çalışma gücümüzün kaybı nedeniyle ödenmiş veya yapılacak olası ödemeler, kişisel mallarımızın gelirleri ve bu kalemde sayılan mallarımızın yerine geçmiş veya geçecek gelirler her birimizin ayrı ayrı ve kendisine ait edinilmiş malını oluşturacaktır.

  2- Ayrı ayrı ve yalnızca kişisel kullanımda bulunan eşyalar ile evlenmeden önce veya sonra miras yoluyla veya her hangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiğimiz malvarlığı değerleri, hükmolunmuş veya hükmolunacak manevi tazminat alacakları ve bu kalemde sayılan değerlerin yerine geçen değerler her birimizin kişisel malını oluşturacaktır.

  3- Her birimiz, yasal sınırlar içinde, kendisine ait olan edinilmiş malları ile kişisel mallarını yönetmek, bunlardan yararlanmak ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak hakkına sahip olacağız. Ancak birbirimizin rızasını almak suretiyle paylı mülkiyet konusu malımızdaki kendimize ait pay üzerinde tasarrufta bulunabileceğiz.

  4- Herbirimiz, kendisine ait borcundan dolayı şahsına ait olan edinilmiş ve de kişisel tüm malvarlığı ile sorumlu olacaktır.

  5- Mal rejiminin sona ermesi durumunda her birimiz diğerinin zilyetliğinde bulunan mallarını geri alacaktır.

  6- Birbirimizden olan karşılıklı borçlarımızı takas suretiyle ödeyeceğiz.

  7- Her birimizin kişisel malları ile edinilmiş malları, mal rejiminin sona ermesi halinde, sona ermesi anındaki durumlarına göre ayrılacaktır.

  8- Tasfiye sırasında, daha üstün yararı bulunduğunu ispat eden ve diğer eşin payını ödeyen eş, paylı mülkiyet konusu malın bölünmeden kendisine verilmesini isteyebilir.

  9- Birimize sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumlarından yapılan toptan ödemeler veya iş gücünün kaybı dolayısıyla ödenmiş olan tazminatlar, toptan ödeme veya tazminat yerine ömür boyunca irat bağlanmış olsaydı, mal rejiminin sona ermesi durumunda, sona erdiği tarihte bundan sonraki döneme ait iradın peşin sermayeye çevrilmiş değeri ne olacak idiyse, tasfiyede o miktarda kişisel malı olarak hesaba katılacaktır.

  10- Birimizin, mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde, diğerinin rızası alınmadan, olağan hediyeler dışında, yaptığı karşılıksız kazandırmalar veya birimizin, mal rejiminin devamı süresince diğerinin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı devirler, o’nun edinilmiş malına değer olarak eklenecektir.

  11- Her birimizin kişisel mallarına ilişkin borçları kendisinin edinilmiş mallarından veya edinilmiş mallarına ilişkin borçları kişisel mallarından ödenmiş ise, tasfiye sırasında denkleştirme yapılacaktır.

  12- Birimize ait borç O’na ait olan mal kesimini yükümlülük altına sokacak, ancak hangi mal kesimine ait olduğu anlaşılamayan borç, o eşin edinilmiş mallarına ilişkin sayılacaktır.

  13- Birimize ait mal kesiminden yine ona ait diğer kesimindeki malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına katkıda bulunulması durumunda, o kesimde değer artması veya azalması olmuşsa, katkı oranına ve malın tasfiye zamanındaki değerine veya mal daha önce elden çıkarılmışsa hakkaniyete uygun olarak denkleştirme yapılacaktır.

  14- Artık değer; eklenmeden ve denkleştirmeden elde edilen miktarlar da dahil olmak üzere, her birimizin edinilmiş mallarının toplam değerinden bu mallara ilişkin borçlar çıkarıldıktan sonra kalan miktar olacaktır.

  15- Tasfiyede malların sürüm değerleri esas alınacak, mal rejiminin sona erdiği sırada mevcut olan edinilmiş mallar tasfiye anındaki değerleriyle hesaba katılacak, edinilmiş mallara hesapta eklenecek olanların değeri malın devredildiği tarih esas alınarak hesaplanacaktır.

  16- Her birimiz, diğerine ait artık değerin yarısı üzerinde hak sahibi olacak, alacaklar takas edilecektir.

  17- Katılma alacağı ve değer artış payı ayın veya para olarak ödenebilecektir. Aynî ödemede malların sürüm değeri esas alınacaktır.

  18-Tasfiyenin sona erdiği tarihten başlayarak, katılma alacağına ve değer artış payına %.. oranında faiz uygulanacaktır.

  19- Birimizin ölümü halinde sağ kalan, ölene ait olup birlikte yaşadıkları konut üzerinde, katılma alacağına mahsup edilmek, yetmez ise bedel eklenmek suretiyle intifa veya oturma hakkı; aynı koşullar altında ev eşyası üzerinde mülkiyet hakkı isteyebilecektir, diye sözlerini bitirdiler.

  Not:
  3.Paragrafla ilgili olarak : Eşlerden birinin, diğerinin rızası olmadan paylı mülkiyet konusu maldaki payı üzerinde tasarrufta bulunabileceğine dair sözleşmeye hüküm koyabilirler.

  6.Paragrafla ilgili olarak : Eşler karşılıklı borçları ile ilgili düzenleme yapabilirler.

  16.Paragrafla ilgili olarak:
  a) Eşler değer artışından pay almaktan vazgeçebilecekleri gibi pay oranını da değiştirebilirler.
  b) Eşler artık değere katılmada başka bir esas kabul edebilirler.

  18.Paragrafla ilgili olarak: Eşler katılma alacağına ve değer artış payına faiz yürütülmeyeceğini, borçludan güvence istenmeyeceğini kararlaştırabilirler.

  19.Paragrafla ilgili olarak: Eşler aile konutu ile ev eşyaları hakkında Türk Medenî Kanununun 240 ıncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilenlerden farklı düzenleme yapabilirler.

  DİKKAT :
  a) Eşler sözleşmede kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayacağını kararlaştırabilirler.
  b) Sözleşmenin tescil ve ilânına ilişkin hükümler kaldırıldığından, bu işlemler yapılmayacaktır.
  c) Bu sözleşme örneği, Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına dayanarak başvuruda bulunan ve sözleşmenin başlangıcını evlenme tarihine kadar götürmek isteyen eşlerle ilgilidir.
  d) İşleme ilgililerin fotoğraflarının yapıştırılması gerekir. (NKY.md.93)

  MAL AYRILIĞI-Sözleşme Örneği
  MAL AYRILIĞI
  (T.M.K.md.242, 243, 245, 246 ve 248)

  Eşler birlikte söz olarak, ../../.... tarihinde evlendik. Aramızda mal ayrılığı rejimini kabul ettik:

  1- Her birimizin, yasal sınırlar içerisinde, kendisine ait malvarlığı üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarruf hakkı olacaktır.

  2- Belirli bir malın kendisine ait olduğunu iddia eden, iddiasını ispatla yükümlü olacaktır. Aksi takdirde aidiyeti ispat edilemeyen mallar, paylı mülkiyetimizdeki mallardan sayılacaktır.

  3- Her eş kendi borçlarından dolayı, kendisine ait malların tümüyle sorumlu olacaktır.

  4- Mal rejiminin sona ermesi hâlinde, her birimiz, diğerinin zilyetliğinde bulunan mallarını geri alacaktır. Ayrıca üstün yararı olduğunu ispat eden, öteki önlemler yanında, diğerine ait payın ödeme günündeki karşılığını vermek suretiyle paylı mülkiyetimizdeki malın kendisine verilmesini isteyebilecektir, diye sözlerini bitirdiler.

  Not:

  DİKKAT - Sözleşmenin tescil ve ilânına ilişkin hükümler kaldırıldığından, bu işlemler yapılmayacaktır.

  - İşleme ilgililerin fotoğraflarının yapıştırılması gerekir. (NKY.md.93)

  evlilik sözleşmesi maddeleri, evlilik sözleşmesi şartları, mal ayrılığı sözleşmesi, evlilik sözleşmesi nasıl yapılır, evlilik sözleşmesi kanunu, evlilik sözleşmesi nerede yapılır, evlilik sözleşmesi noter
   


 2. EmRe Well-Known Member

  PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI-Sözleşme Örneği
  PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI
  (T.M.K.md.244 ilâ 255)

  Eşler birlikte söz alarak, ../../.... tarihinde evlendik. Aramızda paylaşmalı mal ayrılığı rejimini kabul ettik:

  1- Her birimizin, yasal sınırlar içerisinde, kendisine ait malvarlığı üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarruf hakkı olacaktır.

  2- Belirli bir malın kendisine ait olduğunu iddia eden , iddiasını isbatla yükümlü olacaktır.Aksi takdirde aidiyeti isbat edilemeyen mallar , paylı mülkiyetimizdeki mallardan sayılacaktır.

  3- Her eş kendi borçlarından dolayı, kendisine ait malların tümüyle sorumlu olacaktır.

  4- Mal rejiminin sona ermesi halinde, her birimiz, diğerinin zilyetliğinde bulunan mallarını geri alacaktır. Ayrıca üstün yararı olduğunu ispat eden, öteki önlemler yanında, diğerimize ait payın ödeme günündeki karşılığını vermek suretiyle paylı mülkiyetimizdeki malın kendisine verilmesini isteyebilecektir.

  5- Paylaştırma dışı kalan bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç veya uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunan taraf mal rejiminin sona ermesi durumunda, diğerinden katkısı oranında hakkaniyete uygun bir bedel ödenmesini isteyebilecektir.Bu istem paylaştırma dışı kalan malın yerine geçen değerler için de geçerli olacaktır.

  6- Bu mal rejiminin kurulmasından sonra birimizin edindiği ve ailemizin ortak kullanım ve yararlanmasına özgülediği mallar ile ailemizin ekonomik geleceğini güvence altına almaya yönelik yatırımlar veya bunların yerine geçen değerler, mal rejiminin sona ermesi durumunda aramızda eşit olarak paylaşılacaktır.

  7- Her birimizin kendisine ait olan manevi tazminat alacakları , miras yoluyla edindiği mallar ile karşılıksız kazandırmada bulunanın açık iradesinden aksi anlaşılmadıkça , sağlar arası veya ölüme bağlı tasarruflarla edinilen mallar , paylaşma dışı kalacaklardır.

  8- Paylaşma, olanaklar ölçüsünde ayın olarak yapılacaktır.Olanak bulunmadığı durumda bedel eklenmek suretiyle paylar denkleştirilecektir.Birimizin diğerine ödeyeceği bedel , malların tasfiye anındaki sürüm değerine göre hesaplanacaktır.Bu hesaplamada, paylaşım konusu malların edinilmesinden dolayı borç varsa, sürüm değerlerinden indirilecektir.

  9- Tasfiyenin sona ermesinden başlayarak denkleştirme bedeline %.. oranında faiz yürütülecektir.

  10- Birimizin ölümü durumunda , paylaşma konusu mallar arasında ev eşyası veya birlikte yaşadığımız konut bulunduğunda , sağ kalan , bunlar üzerinde kendisine miras ve paylaşmadan doğan hakkına mahsup edilmek ve yetmediği takdirde bir bedel eklenmek suretiyle mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilecektir diye sözlerini bitirdiler.

  Not:
  9.Paragrafla ilgili olarak: Tasfiyenin sona ermesinden başlayarak denkleştirme bedeline faiz yürütülmemesi veya güvence istenmemesi konusunda anlaşabilirler.

  DİKKAT : - Sözleşmenin tescil ve ilânına ilişkin hükümler kaldırıldığından, bu işlemler yapılmayacaktır.

  - İşleme ilgililerin fotoğraflarının yapıştırılması gerekir. (NKY.md.93)

  MAL ORTAKLIĞI-Sözleşme Örneği
  MAL ORTAKLIĞI
  (T.M.K.md.256 ilâ 281)

  Eşler birlikte söz alarak, ../../.... tarihinde evlendik. Aramızda mal ortaklığı rejimini kabul ettik:

  1- Kişisel mallarımız dışında kalan mallarımız ile gelirleri, ortaklık mallarını oluşturacaktır. Bu mallara bölünmemiş bir bütün olarak sahip olacak ve hiç birimiz ortaklık payı üzerinde tek başına tasarrufta bulunamayacaktır.

  2- Her birimizin kişisel kullanımında bulunan eşyalar ile manevî tazminat alacakları yasal olarak kişisel mallarımızı oluşturacaktır. Ayrıca .............. lar ve üçüncü kişilerin karşılıksız kazandırmaları kişisel mallarımız bölümünde yer alacaktır.

  3- Kişisel mal olduğu ispatlanamayan tüm mal varlığı değerlerimiz, ortaklık malımız sayılacaktır.

  4- Her birimiz ortaklık mallarını evlilik birliğinin yararına uygun olarak yönetecek, olağan yönetim sınırları içinde ortaklığı yükümlülük altına sokabilecek ve mallarda tasarrufta bulunabileceğiz. Olağan yönetim dışında diğerinin rızasını alarak ortaklığı yükümlülük altına sokabilecek veya mallarda tasarrufta bulunabileceğiz.

  5- Birimizin diğerinin rızasını alarak ortaklık mallarını kullanmak suretiyle tek başına bir meslek veya sanat icra etmesi durumunda, bu meslek ve sanata ilişkin bütün hukukî işlemleri yapabilecektir.

  6- Her birimiz, diğerinin rızasını almadan ortaklık mallarına girecek olan bir mirası reddedemeyeceği gibi, tereke borca batıksa mirası kabul de edemeyecektir.

  7- Ortaklığın sona ermesi durumunda her birimiz ortaklık mallarıyla ilgili işlemlerden dolayı vekil gibi sorumlu olacağız.

  8- Yönetim giderleri ortaklık mallarından karşılanacaktır.

  9- Her birimiz, kişisel mallarını yasal sınırlar içerisinde yönetebilecek ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunabileceğiz. Bunların yönetim giderleri, kişisel malların gelirlerinden karşılanacaktır.

  10- Her birimiz, evlilik birliğini temsil veya ortaklık mallarını yönetme yetkisine dayanarak yaptığımız borçlardan, ortaklık malları veya bu mallara giren gelirleri kullanarak bir meslek veya sanatın icra edilmesi nedeniyle yaptığımız borçlardan, birimiz için kişisel sorumluluk doğuran borçlardan, kişisel malımız yanında ortaklık mallarının da sorumlu olacağı hususunda bizlerin üçüncü kişilerle anlaşarak yaptığı borçlardan, kişisel ve ortaklık malları ile sorumlu olacağız.

  11- Her birimiz diğer bütün borçlardan kendi kişisel mallarımız ve ortaklık mallarının değerinin yarısı kadarıyla sorumlu olacağız.

  12- Sosyal Güvenlik veya Sosyal Yardım Kurumlarınca yapılmış olan toptan ödemeler veya işgücünün kaybı dolayısıyla ödenen tazminat, toptan ödeme veya tazminat yerine ilgili sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumunca ömür boyu irat bağlanmış olsaydı, mal rejiminin sona erdiği tarihte bundan sonraki döneme ait iradın peşin sermayeye çevrilmiş değeri ne olacak idiyse, tasfiye sırasında o miktarda kişisel mal olarak hesaba katılacaktır.

  13- Kişisel malların borçları ortaklık mallarından veya ortaklık mallarının borçları kişisel mallardan ödenmiş ise tasfiye sırasında denkleştirme yapılacaktır.

  14- Her borç ait olduğu mal kesimini yükümlülük altına sokacak, hangi kesime ait olduğu anlaşılamayanlar ortaklık mallarına ilişkin sayılacaktır.

  15- Birimize ait kişisel veya ortaklık malıyla bir başka kesime giren malvarlığı değerinin edinilmesi, iyileştirilmesi veya korunmasına katkıda bulunulmuşsa, edinilmiş mallara katılma rejimindeki değer artış payına ilişkin hükümler uygulanacaktır.

  16- Mal rejimi sona erdiğinde, mevcut ortaklık mallarının değerlendirilmesinde tasfiye anı esas alınacaktır.

  17- Birimizin ölümü veya başka bir mal rejimini kabul etmemiz durumunda ortaklık mallarının yarısı, her eşe veya mirasçılarına verilecektir. Taraflar, yasal paylaşmanın değiştirilmesine ilişkin anlaşma yapabilirler.

  18- Birimizin ölümü halinde, sağ kalan, edinilmiş mallara katılma rejiminde kişisel malı sayılabilecek olanların payına mahsuben kendisine verilmesini isteyebilecektir.

  19- Ortaklık mallarına dahil olan birlikte yaşadığımız konut ve ev eşyası, birimizin ölümü halinde sağ kalan payına mahsuben bunların mülkiyetinin kendisine verilmesini isteyebilecektir.

  20- Taraflar birlikte yaşadıkları konut ve ev eşyası dışında kalan ve kendileri için üstün bir yararı bulunan diğer malvarlığı değerlerinin de tasfiye payına mahsuben kendilerine verilmesini isteyebileceklerdir, diye sözlerini bitirdiler.

  Not:

  1.Paragrafla ilgili olarak :
  a) Eşler sözleşmede sadece edinilmiş mallardan oluşan bir ortaklık kabul edebilirler. Kişisel mallarının gelirlerini de bu ortaklığa dahil edebilirler.

  b) Eşler sözleşmede, belirli malvarlığı değerlerini veya türlerini, özellikle taşınmaz malları, bir eşin kazancını, bir meslek veya sanat icrası için kullandığı malları ortaklık dışında tutabilirler.

  17.Paragrafla ilgili olarak: Sözleşmede başka bir paylaşma oranı kararlaştırabilirler.

  DİKKAT : - Sözleşmenin tescil ve ilânına ilişkin hükümler kaldırıldığından, bu işlemler yapılmayacaktır.
  - İşleme ilgililerin fotoğraflarının yapıştırılması gerekir. (NKY.md.93)

  BAŞKAN
  Hasip DİNÇER
  (Ankara 24.Noteri)

  ( GENEL YAZI : 9 )
  ALıntı: Turkhukuksitesi
   

Sayfayı Paylaş