Eğitim Durumunun Özellikleri

Konusu 'Kpss Eğitim Bilimleri' forumundadır ve RüzGaR tarafından 1 Kasım 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Eğitim Durumunun Özellikleri
  Öğretim ilkeleri, eğitimin hedeflerinin gerçekleştirilmesinde, öğrenme-öğretme etkinliklerinin planlanmasına ve uygulamasını rehberlik eden temel düşüncelerdir.

  Öğretim İlkeleri
  Öğretme - öğrenme sürecinde yer alan öğretim ilkeleri aşağıda verilmiştir:
  • Hedefe görelik
  • Öğrenci düzeyine görelik
  • Öğrenciye yönelik (çocuğa yönelik)
  • Bilinenden - bilinmeyene
  • Yaşama yakınlık (dönüklük)
  • Hayatilik
  • Yakın zamandan uzak zamana
  • Yakın çevreden - uzak çevreye
  • Somutta - soyuta
  • Açıklık (ayanilik)
  • Ekonomiklik
  • Güncellik (aktüalite)
  • Uygulanabilirlik (iş-aktivite, yaparak-ya-şarak öğrenme)
  • Tümdengelim ilkesi
  • Transfer bilgi

  Öğrenci Düzeyine Uygunluk: Öğrenme - öğretme etkinliklerinin öğrencinin hazır-bulunuşluluk (ön koşul bilgilere sahip olma, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun) ve sahip olduğu hedef-davranış düzeyine göre düzenlenir.

  Öğrenciye Görelik (Çocuğa Görelik) İlkesi:
  Öğretme - öğrenme sürecinde yapılacak tüm etkinliklerin öğrencinin gelişim özellikleri ve bireysel farklılıklarına göre yapılması ve öğrenciyi merkeze almasıdır. Öğrenme sürecinde öğrencinin ilgi, güdüleri ve tüm bireysel özellikleri dikkate alınmalıdır. Öğrenci merkezli eğitim anlayışına dayanır ve diğer öğretim ilkelerinin temelidir.

  Hedefe görelik: Eğitim durumları işe koşul-duğu hedeflere hizmet edebilmeli, onlara ulaşılabilir olmalıdır.

  Bilinenden - Bilinmeyene Öğretim İlkesi:
  Öğrenme-öğretme sürecinde yeni öğretilecek bilgi ve becerilerin daha önce öğrenilen bilgi ve becerilerden hareket edilerek öğretilmesidir. Böylece öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyi dikkate alnır ve sağlam bir alt yapı oluşturulur. Kısaca bu ilke, yeni öğrenilecek konular ile önceki öğrenilen konular arasında bağlantı kurmayı gerektirir.

  Somuttan - Soyuta öğretim İlkesi: Somut, gözlenen, incelenen ve ölçülebilen nesne, olgu ve olaylardır. Soyut ise duyu organlarından bağımsız düşünebilmelidir. Özellikle küçük yaşlarda (İlköğretim 1., 5. sınıf) bulunan öğrencilere yapılan öğretim etkinliklerinin duyu organlarına bağlı olarak gerçekleştirilmesi önemlidir.

  Yaşama Yakınlık (dönüklük) İlkesi: Öğretim etkinliklerinin öğrencilerinin ilgi ve gereksinimlerini karşılamaya uygunluğu ve yaşamı ilgilendiren konularını kap-sayabilmesidir.

  Hayatilik İlkesi: Bu ilke okulu, öğrencileri yaşama hazırlayan bir yer olmaktan çok, hayatın kendisi olmalıdır anlayışına dayanmaktadır. Öğretme - öğrenme etkinlikleri bireyin yaşamda karşılaşacağı problemlere ve durumlara yönelik olmalıdır. Öğretim öğrencinin yaşamla bağlantısını kurmalıdır.

  Yakından - Uzağı öğretim İlkesi: Öğrenmenin yakın çevreden konulardan ve ilgilerden başlayarak uzak çevre, konulara ve ilgilere doğru yönelmesidir.

  Açıklık İlkesi: Ayanilik ilkesi olarak da ifade edilen bu ilke öğrenme konusu olan konu, nesne, olay ve olgularla öğrencinin direk etkileşimini, karşı karşıya gelmesini ve duyu organlarını etkin olarak kullanmayı gerektirir. Öğretmenin açık ve anlaşılır dil kullanmasını gerektirir.

  Ekonomiklik İlkesi: Yaşantı, zaman, materyal açısından uygun olmalıdır. Öğrenme yaşantıları birden fazla davranışı gerçekleştirici olmalıdır. Aynı zamanda diğer yaşantılarla tutarlı olmalıdır.

  Güncellik (Aktüalite) İlkesi: Öğretme- öğrenme süresindeki etkinliklerin yaşamda geçerli ve ilişkisel olarak ele alınmasıdır. Öğrencilerin yaşadıkları hayatın gerçekleriyle karşı karşıya gelmeleri için ders konularıyla aktüel (güncel) olay ve sorunlar arasında ilişkili kurularak öğretim yapılmalıdır. Her derste, özellikle mihver derslerde, belirli gün ve haftalarda ve özel anlam ve önemi olan günler, mahallî etkinlikler, ilgili tarihlerde verilmelidir.

  Uygulanabilirlik (iş-aktivite. yaparak - yaşayarak öğrenme) İlkesi: Öğretimin ya-parak-yaşayarak gerçekleştirilmesidir. Nispeten kalıcı izli davranış değişikliği olarak nitelendirilen "öğrenme" sürecinde davranışın kalıcılığı yaparak ve yaşarak gerçekleştirilen aktivitelerle kazanılır.

  Tümdengelim (Bütün-Parça-Bütün İlişkisi) İlkesi: Öğrenme konuları ana başlıklarda (bütünden) alt başlıklara (parçaya) ayrılarak düzenlenmelidir. Yani bütün-parça-bütün ilkesine uygun olmalıdır.

  Bütünlük ilkesi: Eğitimin hedefleri ve konu birimleri düzenlenirken bireyin bütün olarak gelişimini sağlayıcı özellikler dikkate alınmalıdır. Öğrenme konuları ve etkinlikleri birbirine bağlı ve tamamlar şekilde düzenlenmeli ve sunulmalıdır.

  Transfer edilebilme (bilgi): Transfer, başlangıçta kazanılan bilginin, çok çeşitli,' benzer, yeni durumlarda da uygulanmasıdır. Transfer, bilgiyi geri getirmeyi ve başlangıçta kodladığı kapsamdan farlı kapsamlarda da bilginin uygulanmasını gerektirir. Bireyde meydana gelen öğrenmeler yalnızca sınıfta öğrenilene ve bir duruma ilişkin (durağan bilgi) olmamalıdır.turkeyarena.net Öğrenciler öğrendiği bilgiyi benzer ya da farklı durumlarla ilgili problemlerin çözümünde kullanabilmelidir.

  öğretim sürecini düzenlemede öğretim etkinliklerini belirleme kullanılan ilkeler

  • öğrenci düzeyine uygunluk
  Temel özellik: Öğrencilerin hazırbulunuşluk, ön koşul bilgilere sahip olma ve hedef-davranışlara sahip olma düzeyi

  • Yaşama Yakınlık (Dönüklük)
  Temel özellik: Öğrencinin gereksinimi (ihtiyacı) olan bilgi ve becerilerin öğretilmesi. Öğrenme konularının yaşama dönüklüğünü sağlama

  • öğrenciye Görelik (Uygunluk)
  Temel özellik: Öğrencinin ilgi, yetenek ve bireysel özelliklerine uygun öğrenme
  • Hedeflere Görelik (Uygunluk)

  Temel özellik: Hedeflere ulaşılabilir ve gerçekleştirebilir olma.
  • Somuttan - Soyuta
  Temel özellik: Öğrencinin duyu organlarına dönük öğrenme, öğretimde nesne, materyal ve yaşantı kullanma

  • Sadelik
  Temel özellik: Açık ve net anlaşılır olma

  Yaparak-yaşayarak öğrenme (öğrenci katılımı)
  Temel Özellik: Öğrenci öğretim sürecine bizzat katılmalı okumalı, yazmalı, tartışmalı ve bilgiyi önceki yaşantılarıyla ilişkilendirmelidir. En etkili öğrenme yoludur.

  • Transefer Edilebilme (aktarma)
  Temel Özellik: Öğrenilen bilgileri benzer ve farklı durumlarda kullanabilme

  Eğitim Durumlarında öğretme Etkinliklerini Uygulamada dikkat edilmesi gereken önemli noktalar:
  • Kazanımlardan (hedef-davranışlardan) haberdar etme
  • Öğrencinin dikkatini çekme ve ders boyunca sürdürme
  • Yeni bilgilerle ön bilgiler arasında bağ kurma
  • Güdüleme
  • Konulara günlük yaşamla ilişkilendirme
  • Yaşam becerilerini geliştirme (çevreyi tanıma, diğer bireylerle iletişim kurma, farklı becerileri öğrenme, değişim ve gelişime ayak uydurma)
  • Öğretim staratejisi, yöntem ve teknilerini etkili kullanma
  • Üst düzey zihinsel becerileri (araştırma yapma, yaratıcı düşünme, problem çözme, eleştirel düşünme) pekiştirecek etkinlikler sunma
  • Etkili bir iletişim ortamı oluşturma
  • Öğrencinin katılımını sağlama
  • İpuçları kullanma, pekiştireç kullanma, dönüt düzeltme kullanma
  • Dersi ve öğrenmeleri değerlendirme

  Öğrenci Öğrenmelerini Sağlamada Temel İlkeler
  • Öğrenmede öğrencinin katılımı (yapması ve açıklama) etkilidir.
  • Pekiştirilen davranışlar daha kalıcı öğrenilir.
  • Hedeflerin (kazanımlarm) gerçekçi ve ihtiyacı karşılayabilir olması öğrenmeleri etkiler.
  • Yaşantı zenginliğine ve olabildiği kadar duyu organına bağlı öğrenmeler daha etkilidir.
  • Öğrenme yaşantısı öğrencinin gereksinimini karşılayabilir olmalıdır.
  • Eğitim etkinliklerinin seçimi, öğrütlenmesi ve uygulanmasında bireysel farkılıklar dikkate alınmalıdır.
  • Farklı yöntem ve teknikleri kullanma etkili öğrenmeyi sağlama.
  • Sınıftaki farklı düzeydeki öğrenciler için her öğrencinin düzeyine uygun etkinlik (program) düzenlenmelidir. Öğrenme, (her) öğrencinin hızına göre ayarlanmalıdır.
  • Öğrencinin hazırbulunuşluğu öğrenmede önemlidir.
  • Öğrenilen bilgiler transfer edilmelidir.
  • İpucu ve dönüt-düzeltme öğretimi etkilileştirir ve öğrenmeyi güçlendirir.
  • Aralıklı tekrarlar ve pratik yapma öğrenmeyi güçlendirir.
  • Problem durumları üzerinden öğrenme, araştırma yapma, problem çözme öğrenmeyi güçlendirir.
  • Planlamış öğrenmeler kazanımları (hedefleri) kazandırmada etkilidir.
   


Sayfayı Paylaş