Edebi Akımlar Test Soruları ve Cevapları

Konusu 'Türkçe-Edebiyat' forumundadır ve RüzGaR tarafından 2 Kasım 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Edebi Akımlar Test Soruları ve Cevapları
  1. Aşağıdakilerden hangisi klasisizmin özelliklerinden biri değildir?

  A) XVII. yüzyılda ortaya çıkan, Yunan ve Latin geleneğine bağlı bir edebiyat akımıdır.

  B) Akıl, sağduyu ve doğaya önem verilir.

  C) Konularını eski Yunan ve Latin kaynaklarından alır.

  D) Eserlerde biçime, dil mükemmelliğine ve kurallara tam uygunluğa büyük önem verilir.

  E) Eserlerde seçkin, soylu kişiler değil, halktan kişiler kahraman olarak seçilir.


  2. Bu akım Fransa”da klasisizme tepki olarak doğmuştur. Bu akıma göre kişileri inanca götüren akıldan çok duygulardır. Duygu, coşkunluk ve hayal önemlidir. Akıl ve mantık bu coşkunluk içinde erir. Konularını tarih, milli kültür ve çağdaş edebiyattan alır. İyi ve kötünün ,ak ve karanın çatışması, yazarın açık bir şekilde taraf tutması bu akımın etkisi altında kalmış sanatçıların en belirgin özellikleridir.

  Yukarıdaki parçada hangi edebi akımdan söz edilmektedir?

  A) Klasisizmin B) Romantizm C) Realizm

  D) Sembolizm E) Natüralizm


  3. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, romantizm akımının temsilcileri arasında yer almaz?

  A) J.J. Rousseau B) Lamartine C) Goethe

  D) Victor Hugo E) Stendhal


  4. Aşağıdaki yazar ” eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

  A) Balzac ” Vadideki Zambak

  B) Stendhal ” Kırmızı ve Siyah

  C) Schiller – Wilhem Tell

  D) Shakespeare - Hamlet

  E) Tolstoy ” Silahlara Veda


  5. Şiir , tiyatro ve roman türlerinde verdiği eserlerle Alman edebiyatının olduğu kadar dünya edebiyatının da büyük şair ve yazarlarında sayılır. Sanat hayatının ilk devresinde romantizm akımının başında bulunur.Daha çok felsefi şiirler yazan bu sanatçı “Faust” adlı eserinde hayat felsefesini işlemiştir.

  Bu parçada hangi sanatçıdan söz edilmektedir?

  A) J.J. Rousseau B) Lamartine C) Goethe

  D) Victor Hugo E) Stendhal


  6. 1827″de yayımladığı Cromwell adlı dramında romantizmin ilkelerini belirler. Fransız edebiyatında Hernani Savaşı”na yol açan Hernani oyunu, yazarın Fransız Akademisi”ne üye olmasını sağlamıştır.

  Bu parçada hangi sanatçıdan söz edilmektedir?

  A) Tolstoy B) Dante C) Racine

  D) Moliere E) V. Hugo


  7. Rönesans döneminde destan türünün en büyük şairlerindendir. Eserlerinde klasik kurallara uymuş ve Homeros”tan etkilenmiştir. “Kurtarılmış Kudüs” en önemli eseridir.

  Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tasso B) Çiçero C) Eflatun

  D) Aristophanes E) Ariosto


  8. “Don Kişot” adlı eseriyle roman türünün ilk örneğini vermiştir. Bu romanı dışında şiir, hikaye, tiyatro alanında da eserler vermiştir. Dünyanın en büyük sanatçıları arasında yer alır.

  Bu parçada hangi sanatçıdan söz edilmektedir?

  A) Cervantes B) Racine C) Moliere

  D) Corneille E) Balcac


  9. Aşağıdaki akımlardan hangisi XIX. yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki olarak doğmuştur?

  A) Klasisizm B) Realizm C) Natüralizm

  D) Parnasizm E) Sembolizm


  10. Aşağıdaki eserlerden hangisi Tolstoy”a aittir?

  A) Goriot Baba

  B) Madam Bovary

  C) Parma Manastırı

  D) Anna Karenina

  E) Silahlara Veda


  11. Aşağıdakilerden hangisinde belirtilen sanatçı ile onun temsil ettiği akım yanlış eşleştirilmiştir?

  A) Verlaine ” sembolizm

  B) Tristan Tzara - dadaizm

  C) Emile Zola ” natüralizm

  D) Lamartine – romantizm

  E) G. Flaubert ” klasisizm


  12. Aşağıdakilerden hangisi realizmin özellikleri arasında yer almaz?

  A) Gözlem ve belgelere önem verir.

  B) Günlük hayatta rastlanan gerçek olaylar ve kişiler anlatılır.

  C) Yazar, eserinde kendi kişisel görüşlerini gizlemez.

  D) Eğitime amacı yoktur.

  E) Olaylar anlatılırken sebep ” sonuç ilişkisi esas alınır.


  13. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, Türk edebiyatında sembolizmin en önemli temsilcisidir?

  A) Halit Ziya Uşaklıgil

  B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

  C) Tevfik Fikret

  D) Ahmet Haşim

  E) Mehmet Rauf


  14. Emile Zola (I), deneysel roman anlayışına ilk kez (II) yer vermiş, bilimin verilerini roman ve hikayelerde (III) kullanmıştır. Hayatın çirkin, iğrenç sahnelerini anlatmaktan çekinmez. Yazar, biyolojideki determinizm (IV) prensibinden hareket eder ve bunu edebiyata uygular.tukeyarena.net Bu yenilikleriyle de parnasizm (V) akımına öncülük eder.

  Yukarıdaki numaralandırılmış yerlerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


  15. Balzac, Stendhal ve Tolstoy”un ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yalnız hikaye tarzında eser vermeleri

  B) Eserlerinde tesadüflere sıkça yer vermeleri

  C) “Sanat toplum içindir” görüşünü savunmaları

  D) Realizm akımının temsilcileri olmaları

  E) Eserlerinde, olağanüstü kişilere ve olaylara sıkça yer vermeleri


  16. ” Şiir, gerçeği değil, gerçeğin bizde uyandırdığı izlenimleri anlatır. Asıl gerçek insanı dış dünyayla temasa geçiren duygulardır. Şiirde musiki her şeyden önemlidir. Güzellik anlam açıklığında değil, kapalılıktadır.”

  Bu parçadaki şiirle ilgili görüşler aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?

  A) Emile Zola B) V.Hugo C) Steinbeck

  D) T. Gautier E) Baudelaire


  17. Aşağıdakilerden hangisinde romantizmin temsilcileri bir arada verilmiştir?

  A) C. Dickens, A. Çehov, Fenelon

  B) V. Hugo, Lamartine, Alfred de Musset

  C) Rousseau, V. Hugo, Balzac

  D) Dostoyevski, Shakespeare, Byron

  E) Racine, Goethe, E. Zola


  18. Aşağıdaki eserlerden hangisi türü yönüyle ötekilerden farklıdır?

  A) Hamlet B) Don Kişot C) Sefiller

  D) Harp ve Sulh E) Kırmızı ve Siyah

  Cevap Anahtarı
  1) E
  2) B
  3) E
  4) E
  5) C
  6) E
  7) A
  8) A
  9) B
  10) D
  11) E
  12) C
  13) D
  14) E
  15) D
  16) E
  17) B
  18) A
   


 2. RüzGaR Super Moderator

  1. "Sembolizme tepki olarak doğar. Eski beğeniyi, biçimleri canlandırmaya çalışır. Divan edebiyatı biçimleriyle şiir yazması, Yahya Kemal'in de bu akımdan etkilendiğini gösterir."

  Yukarıdaki sözü edilen akım, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Varoluşçuluk B) Neo - klasisizm

  C) Kübizm D) Fütürizm

  E) Dadaizm


  2. "Guillame Appolinaire'in şiire geçirdiği, resime özgü bir akım. Yaşamın gizlerini, özünü, bilinçaltını yansıtmaya çalışır. Varlıkların yalnız görünen yüzünü değil, arka planı da vermeye çalışırlar. Tek boyut yerine üç boyut geçirilmek istenir. Eşyanın alışılagelmiş düzeni bozulur. Eşya parçalanır."

  Yukarıda sözü edilen akım aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Dadaizm B) Kübizm

  C) Fütürizm D) Neo - klasisizm

  E) Realizm


  3. "Çağdaş bir akım. Varlık sorunu, insan olma sorunuyla birleştirilerek düşünülür. Yabancılaşmaya var olmakla karşı çıkılır. Var olma özden öncedir. Özgürlükle birdir. Kendini biçimlendiren, oluşturan yine insandır."

  Bu parçada sözü edilen akım, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Fütürizm B) Kübizm

  C) Dadizm D) Varoluşçuluk

  E) Neo - klasisizm


  4. "1920'lerde Fransa'da başlatılan bir akım, Freud, Bergson'un düşünceleri, Dadacıların sanat eğilimleri doğrultusunda oluşan bir sanat akımıdır. Andre Breton bu yönelişin öncüsüdür. Sezgiyi, güdüyü yaşamın kendisi olarak kabul eder."

  Yukarıda sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Empressiyonizm B) Dadaizm

  C) Kübizm D) Sürrealizm

  E) Parnasizm


  5. "Geçmişi bir yana bırakıp şimdiyi, yaşamın hızlı akışını, makinalaşmayı yakalamaya çalışan bir akım. Geleneksel edebiyatla ilgilenmez. Yeni anlatım biçimleri bulmayı, geleceğin dinamik toplumuna yaraşır sanatı, yakalamaya çalışır."

  Burada sözü edilen sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Varoluşçuluk B) Kübizm

  C) Fütürizm D) Dadizm

  E) Neo - klasisizm


  6. "....... bu akımın en etkin yazarlarıdır. Romantizmden, realizme geçişin ilk basamaklarıdır ....'in .... 'i yayımlaması realizmin romantizme zaferidir."

  Yukarıda boş bırakılan yere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) G. Flaubert, Stendhal - Balzac, Vadideki Zambak

  B) Stendhal, V. Hugo - G. Flaubert, Madam Bovary

  C) Balzac, G. Flaubert - Stendhal, Parma Manastırı

  D) Balzac, Stendhal - G.Flaubert, Madam Bovary

  E) G. Flauber, V. Hugo - Balzac, Goriot Baba


  7. Aşağıdakilerden hangileri 'pransizm'i benimseyen önemli iki Türk şairdir?

  A) Cenap Şahabettin - Ahmet Haşim

  B) Tevfik Fikret - Yahya Kemal

  C) Yusuf Ziya Ortaç - Orhan Seyfi Orhan

  D) Cevdet Kudret - Sabri Esat Siyavuşgil

  E) Cahit Sıtkı Tarancı - Orhan Veli


  8. Aşağıdaki dizilerden hangisi, bütünüyle 'parnasist' sanatçılardan oluşmuştur?

  A) Baudelaire - Verlaine - TRistan Tzara

  B) Andre Breton - Banville - Aragon

  C) François Coppee - Gautier - S. Prodhamme

  D) J. Maria de Heredia - Rimbaud - Mallarme

  E) Verlaine - Aragon - Rimbaud


  9. Aşağıdaki eserlerden hangisi türce diğerlerinden farklıdır?

  A) Sefiller B) Meyhane

  C) Kötülük Çiçekleri D) Kırmızı ve Siyah

  E) Suç ve Ceza


  10. Yazarla eserlerini birlikte veren aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?

  A) Montesquieu - Kırmızı ve Siyah

  B) Voltaire - Candide

  C) Moliere - Cimri

  D) Stendhal - Parma Manastırı

  E) Baudelaire - Kötülük Çiçekleri


  11. Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir edebiyat akımının ürünüdür?

  A) Sefiller

  B) Madame Bovary

  C) Notre Dame'in Kamburu

  D) Hernani

  E) Cromwel


  12. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?

  A) Plautus - gezi B) Vergilius - şiir

  C) Çiçero - söylev D) Seneca - felsefe

  E) Tacitus - tarih


  13. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?

  A) François - Villon şair

  B) Montaigne - denemeci

  C) Boileau - eleştirici

  D) La Fontaine - felsefeci

  E) Moliere - komedi yazarı


  14. Yazar ve eserini birlikte veren aşağıdaki eleştirmelerden hangisi doğru değildir?

  A) Schiller - Giyom Tel

  B) Geothe - Faust

  C) Nietzsche - Zerdüşt Böyle Dedi

  D) H. Hiene - Şarkılar Kitabı

  E) Hebbel - Othello


  15. Aşağıdakilerden hangisi 'gerçeküstücü'lerin özelliklerinden biri değildir?

  A) Söz ve yazı denemelidir.

  B) Gerçek kimliğimizi bilinçaltı oluşturur.

  C) Bilinçaltının bastırılması sirçok hastalığa neden olur.

  D) Rüya, hastalık, bunalım, sayıklama bu saklı özlemlerin dışavurumunu sağlar.

  E) Dışa çıkmayan istekler, kişinin ruh sağlığını bozar.


  16. 'Romantiz'in etkisi, aşağıdaki sanatçıların hangisinde görülmez?

  A) Namık Kemal B) Ahmet Mithat

  C) Şinasi D) Recaizade Ekrem

  E) Adbülhak Hamit


  17. Aşağıdakilerden hangisi 'romantizm'le 'kalsizmin' ortak özelliklerinden biri olabilir?

  A) Dil ve anlatım özellikleri

  B) Kahramanların seçimi, sıradanlığı

  C) Yazarın eserin dışında kalması

  D) Olaylar karşısındaki nesnellik

  E) Kişisel psikolojiye öncelik verilmesi


  18. 'Klasisizm' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Eski Yunan, Latin edebiyatlarını örnek aldığı

  B) Descartes'in akılcı felsefesinden yararlandığı

  C) Akıl, sağduyuya dayandığı

  D) Gerçek doğaya yöneldiği

  E) Klasik tiyatronun üç birlik kuralına uyduğu


  19. 'Klasisizm'in insana yaklaşımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Sonsuzluk, mükemmellik insan yaratılışında vardır.

  B) Kusurlu, aykırı yaratılış örnek alınmamalıdır.

  C) Her tür insan edebiyata konu olmalıdır.

  D) İradeli, duygu ve güdülerini denetleyen insan işlenmelidir.

  E) Seçkin insan, çocukları yönlendirecek kahramanlar konu alınmalıdır.


  20. Aşağıdakilerden hangisi 'romantizm' ve 'realizm'de, kimi aykırılıklara karşın, belli oranda birliktelik gösterir?

  A) Konunun ulusal kaynaklardan, tarihten, çağdaş edebiyattan alınışı

  B) Kişinin çevresiyle birlikte değerlendirilmesi

  C) Yazarın eserde görünmesi, kişi ve olayları yönlendirmesi

  D) Nesnelliğin yöntemsel ilke edinilmesi

  E) Lirik, epik şiirin önemsenmesi


  21. Aşağıdaki dizilerden hangisi, tümüyle 'romantik' sanatçılardan oluşmaktadır?

  A) Byron - Chateubriand - Schiller - Hugo

  B) A. Dumas - Musset - La Bruyere - Shelley

  C) Lamartine - Hugo - Goethe - A. Daudet

  D) George Sand - Schiller - Racine JJ. Rousseau

  E) Musset - Schiller - A. Dumas – Balzac


  22. Aşağıdakilerden hangisi 'klasisizm'in özelliklerinden biri değildir?

  A) Değişmez tipler yaratır.

  B) Duygular, istekler önceliklidir.

  C) İnsan yaradılışını temel alır.

  D) Kusurlu, aykırı yaradılışı konu almaz.

  E) Seçkin örnekleri işler.


  23. Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

  A) Herman Melville - Moby Dick

  B) Hemingway - Silahlara Veda

  C) John Steinbeck - Fareler ve İnsanlar

  D) Eliot - Gazap Üzümleri

  E) Edgar Allan Poe - Anabell Lee


  24. Aşağıdakilerden hangisi A. De Musset'ın eserlerinden biri değildir?

  A) İspanya ve İtalya Öyküleri

  B) Bir Zamane Çocuğunun itirfları

  C) Şamdancı

  D) Eski Palto

  E) Nana


  25. "XIX. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkar. Gerçekliğin 'bilimsel deneye'e dayanmasını savunur. Po*zitivizmle, determinizmi izler."

  Sözü edilen 'edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Realizm B) Natüralizm

  C) Romantizm D) Klasisizm

  E) Sembolizm
   

Sayfayı Paylaş