Duhan Suresi ve Anlamı

Konusu 'Kuran-ı Kerim' forumundadır ve OrKuN tarafından 6 Temmuz 2009 başlatılmıştır.

 1. OrKuN Well-Known Member


  Duhan Suresi Yazılışı ve Anlamı

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  Türkçe Okunuşu

  1. ha mım

  2. vel kitabil mübiyn

  3. inna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın

  4. fıha yüfraku küllü emrin hakiym

  5. emram min ındina inna künna mürsiliyn

  6. rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy'ul aliym

  7. rabbis semavati vel erdı ve ma beynehüma in küntüm mukıniyn

  8. la ilahe illa hüve yuhyı ve yümiyt rabbüküm ve rabbü abaikümül evveliyn

  9. bel hüm fı şekkiy yel'abun

  10. fertekıb yevme te'tis semaü bi dühanim mübiyn

  11. yağşen nas haza azabün eliym

  12. rabbenekşif annel azabe inna mü'minun

  13. enna lehümüz zikra ve kad caehüm rasulüm mübiyn

  14. sümme tevellev anhü ve kalu muallemüm mecnun

  15. inna kaşifül azib kaliylen inneküm aidun

  16. yevme nebtışül batşetel kübra inna müntekımun

  17. ve le kad fetenna kablehüm kavme fir'avne ve caehüm rasulün keriym

  18. en eddu ileyye ıbadellah inni leküm rasulün emiyn

  19. ve el la ta'lu alellah innı atıküm bi sültanim mübiyn

  20. ve innı uztü bi rabbı ve rabbiküm en tercumun

  21. ve il lem tü'minu lı fa'tezilun

  22. fe dea rabbehu enne haülai kavmüm mücrimun

  23. fe esri bi ıbadı leylen inneküm müttebeun

  24. vetrukil bahra rahva innehüm cündüm muğrakun

  25. kem teraku min cennativ ve uyun

  26. ve züruıv ve mekamin keriym

  27. ve na'metin kanu fiyha fakihiyn

  28. kezalike ve evrasnaha kavmen ahariyn

  29. fema beket aleyhimüs semaü vel erdu vema kanu münzariyn

  30. ve le kad necceyna benı israiyle minel azabil mühiyn

  31. min fir'avn innehu kane aliyem minel müsrifiyn

  32. ve lekadıhternahüm ala ılmin alel alemiyn

  33. ve ateynahüm minel ayati ma fıhi belaüm mübiyn

  34. inne haülai le yekülün

  35. in hiye illa mevtetünel ula ve ma nahnü bi münşeriyn

  36. fe'tu bi abaina in küntüm sadikıyn

  37. e hüm hayrun em kamü tübbeıv vellezıne min kablihim ehleknahüm innehüm kanu mücrimiyn

  38. ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma laıbiyn

  39. ma halaknahüma illa bil hakkı ve lakinne ekserahüm la ya'lemun

  40. inne yevmel fasli mıkatühüm ecmeıyn

  41. yevme la yuğni mevlen ammevlen şey'ev ve la hüm yünsarun

  42. illa mer rahımellah innehu hüvel aziyzür rahıym

  43. inne şeceratez zekkum

  44. taamül esiym

  45. kel mühl yağlı fil bütun

  46. ke ğalyil hamiym

  47. huzuhü fa'tiluhü ila sevail cehıym

  48. sümme subbu fevka ra'sihı min azabil hamiym

  49. zuk inneke entel aziyzül keriym

  50. inne haza ma küntüm bihı temterun

  51. innel müttekıyne fı mekamin emiyn

  52. fi cennativ ve uyun

  53. yelbesune min sündüsiv ve istebrakım mütekabiliyn

  54. kezali ve zevvecnahüm bi hurin ıyn

  55. yed'une fiha bi külli fakihetin aminiyn

  56. la yezukune fiyhel mevte illel mevtetel ula ve vekahüm azabel cehıym

  57. fadlem mir rabbik zalike hüvel fevzül azıym

  58. fe innema yessernahü bi lisanike leallehüm yetezekkerun

  59. fertekıb innehüm mirtek
   


 2. OrKuN Well-Known Member

  1 - Hâ, mîm.
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]2 - 3 - O apaçık Kitab'a andolsun ki biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız.[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]4 - 5 - 6 - O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki O, herşeyi işitir ve bilir.[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]7 - Siz eğer kesin olarak inanıyorsanız, iyi bilin ki Allah göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]8 - Ondan başka hiçbir ilâh yoktur. O hem yaşatır, hem öldürür. O sizin de Rabbiniz, sizden önceki babalarınızın da Rabbidir.[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]9 - Fakat kâfirler bir şüphe içinde oynayıp eğleniyorlar.[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]10 - 11 - Ey Muhammed! Şimdi sen göğün, insanları bürüyecek açık bir duman getireceği günü gözetle. Bu acı bir azabdır.[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]12 - O gün insanlar: "Ey Rabbimiz! Bizden azabı kaldır. Artık biz inanıyoruz" derler. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]13 - Onlar için bunu düşünüp öğüt almak nerede? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir de peygamber gelmişti. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]14 - Sonra onlar, o peygamberden yüz çevirdiler ve: "Bu öğretilmiş bir delidir." dediler.[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]15 - Biz o azabı sizden birazcık kaldırırız. Ama siz mutlaka eski halinize dönersiniz. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]16 - Biz o büyük şiddetle çarptığımız gün mutlaka intikamımızı alırız. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]17 - Andolsun ki, biz onlardan önce Firavun kavmini de denemiştik. Onlara çok kıymetli bir peygamber gelmişti. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]18 - O peygamber onlara şöyle demişti: "Esaretiniz altındaki Allah'ın kullarını bana teslim edin. Çünkü ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]19 - Allah'a karşı üstünlük taslamayın. Şüphesiz ki ben size apaçık bir delil getiriyorum. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]20 - Gerçekten ben, beni taşlamanızdan dolayı benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]21 - Eğer siz bana iman etmezseniz hemen yanımdan uzaklaşın." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]22 - Musa: "Şüphesiz ki bunlar suçlu bir kavimdir." diyerek yardım etmesi için Rabbine yalvardı. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]23 - Allah buyurdu ki: "Kullarımı geceleyin yürüt. Çünkü siz takib edileceksiniz. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]24 - Karşıya geçince denizi olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar suda boğulacak bir ordudur." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]25 - Onlar neler bırakmışlardı, ne bahçeler, ne pınarlar! [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]26 - Ne ekinler, ne güzel kaynaklar, [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]27 - Ve içinde eğlenip durdukları nice nimetler ve refah! [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]28 - İşte böylece biz onları başka bir kavme miras bıraktık. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]29 - Gök ve yer onların üzerine ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]30 - Andolsun ki biz İsrailoğullarını o aşağılayıcı azabdan kurtardık. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]31 - Firavun'dan da kurtardık çünkü o üstünlük taslayıp haddi aşan bir zorbaydı.[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]32 - Andolsun ki biz onları bilerek o zamanki alemlere üstün kıldık. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]33 - Biz onlara içinde apaçık bir imtihan bulunan mucizeler verdik. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]34 - Gerçekten şu kâfirler diyorlar ki: [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]35 - "Bizim ilk ölümümüzden başka bir şey yoktur. Biz tekrar diriltilecek değiliz. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]36 - Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz babalarınızı bize getirin." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]37 - Onlar mı daha hayırlıdır, yoksa Tükba kavmi ile onlardan öncekiler mi? Biz onların hepsini de helak ettik. Çünkü onlar suçluydular. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]38 - Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]39 - Biz onları hak ve hikmetle yarattık. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]40 - Şüphesiz ki hakkı batıldan ayırd etme günü onların hepsinin bir araya toplanacağı gündür.[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]41 - O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Onlara yardım da edilmez.[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]42 - Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok merhamet edicidir. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]43 - Gerçekten zakkum ağacı,[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]44 - Günahkârların yemeğidir. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]45 - O pota gibi karınlarda kaynar. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]46 - O, kızgın bir sıvının kaynaması gibidir. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]47 - Allah meleklere şöyle emreder. "Şunu tutun da Cehennem'in ortasına sürükleyin." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]48 - "Sonra onun başının üstüne kaynar su azabından dökün."[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]49 - Ona şöyle denir! "Tat bakalım azabı! hani sen kendine göre çok güçlü ve çok üstündün. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]50 - İşte sizin inkâr edip durduğunuz şey budur."[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]51 - Şüphesiz ki kötülükten sakınanlar güvenli bir makamdadırlar. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]52 - Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]53 - Onlar ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyerek karşılıklı olarak otururlar.[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]54 - İşte böyle, biz onları ayrıca iri siyah gözlü hurilerle evlendiririz.[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]55 - Onlar orada güven içinde her çeşit meyveyi isteyebilirler. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]56 - Onlar orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur.(turkeyarena.com)[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]57 - (Bunların hepsi) Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir.) İşte büyük kurtuluş budur.[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]58 - Biz Kur'ân'ı senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Umulur ki onlar öğüt alırlar. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]59 - Artık sen onların başlarına gelecekleri bekle: Çünkü onlar da bekleyip durmaktadırlar. [/FONT]
   
 3. OrKuN Well-Known Member

  Bu surenin fazileti hakkında Tilmizi şu iki hadisi rivayet etmiş ve hadis*lerin zayıf olduklarını beyan eden ifadeler de zikredilmiştir. Hadislerden birinde Resulullahın şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir:

  "Kim Duhan Hâ, mîm´ini bir gece okuyacak olursa, onun için yetmiş bin melek af diler. [4]

  Diğer bir hadiste ise şöyle buyurulduğu rivayet edilmektedir: [5]

  "Kim cuma gecesi, Duhan Hâ, Mîm´ini okursa o kimse affolunur." [6]

  İmam Şafii, Duha suresinin sonunda ve ondan sonraki surelerin so*nunda tekbirin sünnet olduğu görüşündedir. Şöyle denilmektedir: "Allahu ekber" veya "Allahu ekber Lailâhe illellahu vallahu ekber." Tekbir münase*beti ile Kur'an-ı Kerim ilmiyle ilgilenen alimler şunu zikretmiştir: Rasulul-lah (s.a.)'dan vahiy bir zaman için gecikip, kesildikten sonra melek gelip ona "Duha" suresini vahyettiğinde, sevinç ve neşesinden tekbir getirdi. İb-ni Kesir dedi ki: Bu rivayeti sıhhatine veya zafma hükmedilecek bir isnatla rivayet etmemişlerdir. [4]
   
 4. Misafir Guest

  duhan suresi gusul abdestsiz okunabilir mi?
   
 5. Misafir Guest

  Duhan Kuran'dan bir süre olduğu için gusul abdest gerektirir.
   
 6. Misafir Guest

  40 da sayfa ismi yaziyor lùtfen silin
   

Sayfayı Paylaş