Duhan Suresi Türkçe Okunuşu, Yazılışı

Konusu 'Kuran-ı Kerim' forumundadır ve OrKuN tarafından 9 Temmuz 2013 başlatılmıştır.

 1. OrKuN Well-Known Member


  Duhan Suresi Türkçe Okunuşu
  Bismillahirrahmanirrahim
  1. ha mım

  2. vel kitabil mübiyn

  3. inna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın ​

  4. fıha yüfraku küllü emrin hakiym ​

  5. emram min ındina inna künna mürsiliyn ​

  6. rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy'ul aliym ​

  7. rabbis semavati vel erdı ve ma beynehüma in küntüm mukıniyn ​

  8. la ilahe illa hüve yuhyı ve yümiyt rabbüküm ve rabbü abaikümül evveliyn

  9. bel hüm fı şekkiy yel'abun ​

  10. fertekıb yevme te'tis semaü bi dühanim mübiyn ​

  11. yağşen nas haza azabün eliym

  12. rabbenekşif annel azabe inna mü'minun ​

  13. enna lehümüz zikra ve kad caehüm rasulüm mübiyn ​

  14. sümme tevellev anhü ve kalu muallemüm mecnun ​

  15. inna kaşifül azib kaliylen inneküm aidun ​

  16. yevme nebtışül batşetel kübra inna müntekımun

  17. ve le kad fetenna kablehüm kavme fir'avne ve caehüm rasulün keriym

  18. en eddu ileyye ıbadellah inni leküm rasulün emiyn ​

  19. ve el la ta'lu alellah innı atıküm bi sültanim mübiyn

  20. ve innı uztü bi rabbı ve rabbiküm en tercumun

  21. ve il lem tü'minu lı fa'tezilun

  22. fe dea rabbehu enne haülai kavmüm mücrimun

  23. fe esri bi ıbadı leylen inneküm müttebeun

  24. vetrukil bahra rahva innehüm cündüm muğrakun ​

  25. kem teraku min cennativ ve uyun ​

  26. ve züruıv ve mekamin keriym ​

  27. ve na'metin kanu fiyha fakihiyn ​

  28. kezalike ve evrasnaha kavmen ahariyn

  29. fema beket aleyhimüs semaü vel erdu vema kanu münzariyn ​

  30. ve le kad necceyna benı israiyle minel azabil mühiyn ​

  31. min fir'avn innehu kane aliyem minel müsrifiyn ​

  32. ve lekadıhternahüm ala ılmin alel alemiyn

  33. ve ateynahüm minel ayati ma fıhi belaüm mübiyn ​

  34. inne haülai le yekülün ​

  35. in hiye illa mevtetünel ula ve ma nahnü bi münşeriyn

  36. fe'tu bi abaina in küntüm sadikıyn

  37. e hüm hayrun em kamü tübbeıv vellezıne min kablihim ehleknahüm innehüm kanu mücrimiyn

  38. ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma laıbiyn ​

  39. ma halaknahüma illa bil hakkı ve lakinne ekserahüm la ya'lemun ​

  40. inne yevmel fasli mıkatühüm ecmeıyn (turkeyarena.com)​

  41. yevme la yuğni mevlen ammevlen şey'ev ve la hüm yünsarun ​

  42. illa mer rahımellah innehu hüvel aziyzür rahıym ​

  43. inne şeceratez zekkum ​

  44. taamül esiym ​

  45. kel mühl yağlı fil bütun ​

  46. ke ğalyil hamiym ​

  47. huzuhü fa'tiluhü ila sevail cehıym ​

  48. sümme subbu fevka ra'sihı min azabil hamiym ​

  49. zuk inneke entel aziyzül keriym ​

  50. inne haza ma küntüm bihı temterun ​

  51. innel müttekıyne fı mekamin emiyn ​

  52. fi cennativ ve uyun

  53. yelbesune min sündüsiv ve istebrakım mütekabiliyn ​

  54. kezali ve zevvecnahüm bi hurin ıyn ​

  55. yed'une fiha bi külli fakihetin aminiyn ​

  56. la yezukune fiyhel mevte illel mevtetel ula ve vekahüm azabel cehıym ​

  57. fadlem mir rabbik zalike hüvel fevzül azıym ​

  58. fe innema yessernahü bi lisanike leallehüm yetezekkerun ​

  59. fertekıb innehüm mirtek​
   


Sayfayı Paylaş