Devlet Bütçesi Test Soruları ve Cevapları

Konusu 'Aöf' forumundadır ve RüzGaR tarafından 3 Şubat 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Devlet Bütçesi Test Soruları ve Cevapları
  1-) Demokratik ve parlamenter ülkelerde bütçenin, siyasal güçlerin yansıtılma ve şekillenmiş biçimi ve toplumsal yaşamın farklı ihtiyaçlarını gerçekleştirme aracı olduğu için, mali kaynakların politik süreçler aracılığıyla dağıtılması girişimi olması, bütçenin hangi niteliğini ifade eder?
  A) İktisadi niteliği
  B) Siyasî niteliği
  C) Hukuki niteliği
  D) iktisadi ve mali niteliği
  E) İktisadi büyüme niteliği

  2-) Aşağıdakilerden hangisi bütçenin iktisadî işlevi ile ilgili değildir?
  A) Yürütme organının toplumla yaptığı bir sözleşme olması
  B) Bütçenin alternatif harcamalar arasında tercihlerde bulunma mekanizmasına dönüşmesi
  C) Kamu ve özel kesim arasında kaynak dağılımına ilişkin uzlaşma sağlaması
  D) Kaynak dağılımında ve gelir bölüşümünde optimizasyonu sağlaması
  E) Mal ve hizmetlere olan talep ile mal ve hizmetlerin maliyeti ve buna karşılık toplanabilecek gelirler arasında bir bağ kurması

  3-) Aşağıdakilerden hangisi bütçenin temel özelliklerinden biri değildir?
  A) Anayasalarda yer alması
  B) Devrî bir nitelik taşıması
  C) Hükümet programı niteliğinde olması
  D) Gelir ve giderlerin denk olmasının beklenmesi
  E) Uygulandıktan sonra onaylanması

  4-) Aşağıdakilerden hangisi bütçenin denetim işlevinin amaçlarından biri değildir?
  A) Görevini yapıp yapmayan kamu görevlilerini belirlemek
  B) Gelir dağılımını iyileştirmek
  C) Yasalara uygunluğu sağlamak
  D) Kaynak kullanımında etkinliği sağlamak
  E) Bütçeyi reform aracı olarak kullanmak

  5-) İngiltere'de 1629'da parlamento dağıtıldıktan sonra konan ve kralın idamı ile sonuçlanan vergi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Çay vergisi
  B) Kağıt vergisi
  C) Kurşun vergisi
  D) Cam vergisi
  E) Donanma vergisi

  6-) ABD'de bütçe hakkının tarihi gelişiminin Fransa ve İngiltere'den farkı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bağımsızlık mücadelesi olması
  B) İhtilal sonucu kazanılması
  C) Savaşlar sonucu kazanılması
  D) Bütçe hakkının kesin olarak parlamentoca kullanılması
  E) Bütçe denetimini de öngörmesi

  7-) Temsilsiz vergi olmaz ilkesinin savunulduğu ilk ülke hangisidir?
  A) İngiltere
  B) ABD
  C) Fransa
  D) Almanya
  E) İtalya

  İngiltere'de kral ailesinin harcamaları ile diğer kamu giderlerinin ayrılması aşağıdaki ilkelerden hangisinin bir örneğidir?
  A) Kamu giderlerinin yasama organınca onaylanması
  B) Verginin yasallığı
  C) Bütçenin yıllık olması
  D) Kamu gelirlerinin yasama organınca onaylanması
  E) Kuvvetler ayrılığı

  9-) Program ödenek miktarlarının yasama organı tarafından kabul edilmesine ve değiştirilmesinin de ancak yasama organı tarafından yapılmasına olanak sağlayan bütçe ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Genellik ilkesi
  B) Birlik ilkesi
  C) Bölüm onayı ilkesi
  D) Açıklık ilkesi
  E) Samimiyet ilkesi

  10-) Belli bir döneme ait harcama yapma ve gelir toplama yetkisinin, yasama organınca o mali yıl başlamadan önce, bir bütçe yasası ile yürütme organına verilmesini öngören bütçe ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Önceden izin alma ilkesi
  B) Samimiyet ilkesi
  C) Açıklık ilkesi
  D) Teklik ilkesi
  E) Doğruluk ilkesi

  11-) Halkın, kendisi için yapılan harcamalardan bütçe aracılığı ile bilgi sahibi olmasını sağlayan bütçe ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Samimiyet
  B) Doğruluk
  C) Denklik
  D) Anlaşılır olma
  E) Açıklık

  12-) Aşağıdaki bütçelerden hangisi arttırımcılık ya da eşit dağıtım özelliğini ortadan kaldırmaya yöneliktir?
  A) Sıfır esaslı bütçeleme sistemi
  B) Torba bütçe sistemi
  C) Yeni performans bütçe sistemi
  D) Klasik bütçe sistemi
  E) Yatırım bütçesi sistemi

  13-) Aşağıdaki bütçe sistemlerinden hangisi kamu hizmetlerinin sonuçları ve toplum refahı üzerindeki etkileri ile ilgilenir?
  A) Sıfır esaslı bütçe
  B) P.P.B.S
  C) Örgüt bütçesi
  D) Program bütçe
  E) Performans bütçe

  14-) Aşağıdakilerden hangisi torba bütçelemenin üstünlüklerinden biri değildir?
  A) Bütçelerin hazırlanma süreci kolaydır.
  B) Yasama ve yürütme organı arasındaki fikir aykırılıklarını çözmek kolaydır.
  C) Dikkatlarin dar kapsamlı konulardan daha geniş kapsamlı konulara kaymasını sağlar
  D) Kuruluşun paraları hangi programlara harcayacağı konusunda tartışma yapılmaz.
  E) Bürokrasiye çok geniş takdir yetkisi tanır.

  15-) Aşağıdakilerden hangisi kaynak kullanma sürecinin ikinci aşaması ile ilgilenir?
  A) Klasik bütçe
  B) Performans bütçe
  C) Program bütçe
  D) PPBS
  E) Yeni performans bütçe

  16-) Bir kamu kuruluşunun hedeflediği amaca ulaşıp ulaşmadığı aşağıdaki ölçülerden hangisine bakarak yanıtlanabilir?
  A) Etkenlik
  B) Etkinlik
  C) Verimlilik
  D) Eşitlik
  E) Maliyet

  17-) Uzman kişilerin biraraya gelip toplanarak ortak bir tahmin üretmesine dayanan tahmin yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Delphi tekniği
  B) Regresyon analizi
  C) Basit yöntem
  D) Zaman serisi yöntemi
  E) Beyin fırtınası

  1:cool: Kamu projesinde elde edilecek faydanın ölçülemediği durumda aşağıdaki yöntemlerden hangisinin kullanılması uygundur?

  A) Yöneylem analizi
  B) Fayda maliyet analizi
  C) Maliyet etkenlik analizi
  D) Stratejik analiz
  E) Politika analizi

  19-) Aşağıdakilerden hangisi nitel yöntemlerden biridir?
  A) Basit yöntem
  B) Otomatik usul
  C) Beyin fırtınası
  D) Zaman serisi yöntemi
  E) Nedensel tahmin tekniği

  20-) Tahmin edilecek harcama veya gelirin geçmiş yıl rakamlarının esas alındığı yönteme ne ad verilir?

  A) Birim maliyete dayalı yöntem
  B) Regresyon analizi
  C) Otomatik usul
  D) Delphi tekniği
  E) Yargıya dayalı tahmin

  21-) Devlet muhasebesinde kayıtların nakit esasına göre tutulmasında işlem ne zaman muhasebeleştirilir?

  A) Gider ita emrine bağlandığında
  B) Gider tahakkuk ederek kesinleştiğinde
  C) Giderin taahhüdü aşamasında
  D) Gider ödendiğinde
  E) Gider ödeme emrine bağlandığında

  22-) Devlet Muhasebesinin birinci amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Geçmiş işlemlerin değerlendirilmesi
  B) Gelecekte izlenecek stratejilerin belirlenmesi
  C) Para ile ifade edilen kıymet hareketlerinin denetimi
  D) Devlet yönetiminde etkinliğin sağlanması
  E) Devlet yönetiminde sorumluluk alanlarının belirlenmesi

  23-) Bütçe hesaplarıyla birlikte malvarlığı hesaplarını ve gelir gider tahakkuklarını gösteren, devlet muhasebe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Logismografi
  B) Constante
  C) Schneider
  D) Eski Kameral
  E) Yeni Kameral

  24-) Devlet muhasebesinde, kamu hizmetlerinin maliyetlerinin bir bütün olarak görülmesine, maliyet-fayda analizleri ile önceliklere göre seçenek programların değerlendirilmesine olanak hazırlayan kayıt esası aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Jestiyon dönemi esası
  B) Yumuşatılmış nakit esası
  C) Tahakkuk esası
  D) Yönetim dönemi esası
  E) Nakit esası

  25-) Aşağıdakilerden hangisi devletin fiktif bankeri durumundadır?
  A) Merkez Bankası
  B) Hazine
  C) Ziraat Bankası
  D) Maliye Bakanlığı
  E) Sermaye Piyasaları

  26-) 1982 Anayasası’na göre, bütçe tasarısının Bütçe Komisyonunda görüşülme süresi ne kadardır?

  A) 75 gün
  B) 20 gün
  C) 55 gün
  D) 3 ay
  E) 10 gün

  27-) Aşağıdakilerden hangisi ilk kez 1982 Anayasasında yer almıştır?

  A) Bütçenin yılık olarak onaylanması
  B) Bütçe kanununa bütçe dışı hüküm konulamaması
  C) Milltvekillerinin Meclis Genel Kurulunda gider artırıcı, gelir azaltıcı öneriler verememesi
  D) Kamu giderlerini karşılamak için herkesin mali gücüne göre vergi vermesi
  E) Genel ve katma bütçe tasarılarının mali yılbaşından 75 gün önce TBMM’ye sunulması

  2:cool: 1982 Anayasası'nın 1961 Anayasası'na kıyasla kabul ettiği asıl önemli değişiklik aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?(turkeyarena.com)

  A) Katma bütçeli idarelerle
  B) Genel bütçeli kuruluşlarla
  C) Özerk bütçeli kuruluşlarla
  D) Bütçe Komisyonu ile
  E) Kesin hesap kanunu ile

  29-) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda İslam hukukuna dayandırılan şeri vergilerden biri değildir?

  A) Zekat
  B) Öşür
  C) Haraç
  D) Cizye
  E) Has

  30-) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat öncesi kamu gelirlerinin özelliklerinden biri değildir?

  A) Bölgelere göre farklılıklar olması
  B) Tarım ürünlerinden alınan vergilerin toplam gelirler içinde en büyük paya sahip olması
  C) Vergilemede, mal üzerinden alınan vergilerin ağırlıklı olması
  D) Müslüman ve Müslüman olmayan ayırımının olmaması
  E) Vergi sisteminin sağlam ve katı kurallar içermesi

  Cevaplar
  1-) B
  2-) A
  3-) E
  4-) B
  5-) E
  6-) A
  7-) B
  :cool: A
  9-) C
  10-) A
  11-) E
  12-) A
  13-) D
  14-) E
  15-) B
  16-) A
  17-) E
  1:cool: C
  19-) C
  20-) C
  21-) D
  22-) C
  23-) B
  24-) C
  25-) B
  26-) C
  27-) E
  2:cool: E
  29-) E
  30-) D
   


 2. RüzGaR Super Moderator

  1-) Hükümetlerin vatandaşların isteklerini bütçe aracılığı ile gerçekleştirmeyi üstlenmesi bütçenin hangi niteliği ile ilgilidir?
  A) İktisadi niteliği
  B) Hukuki niteliği
  C) Siyasi niteliği
  D) İktisadi büyüme niteliği
  E) İktisadi istikrar niteliği

  2-) Bütçenin yürütme organı ve kamu yönetimince hazırlanarak yasama organında görüşülüp onaylanması, böylece yürütme organını ve kamu yönetimini bağlayıcı bir tasarruf olarak ortaya çıkması aşağıdaki bütçe işlevlerinden hangisini açıklar?
  A) Siyasi işlevi
  B) Denetim işlevi
  C) İktisadi ve mali işlevi
  D) İktisadi istikrar işlevi
  E) Hukuki işlev

  3-) Devletin tam istihdam ve fiyat istikrarını gerçekleştirmesi, aşağıdaki bütçe işlevlerinden hangisiyle ilgilidir?
  A) İktisadi büyüme işlevi
  B) İktisadi istikrar işlevi
  C) Gelirlerin dağılımı işlevi
  D) Kaynakların tahsisi işlevi
  E) Hukuki işlev

  4-) Kamu gelir kaynakları ile bu kaynakların kullanılması sonucu apılan kamu harcamalarının miktar ve bileşimini belirleme onaylama hakkına ne ad verilir?
  A) Vergi hakkı
  B) Gelir hakkı
  C) Yasama hakkı
  D) Bütçe hakkı
  E) Gider hakkı

  5-) ABD'de bağımsızlık hareketinin mali temeli aşağıdaki ilkelerden hangisine dayanmaktadır?
  A) Bütçe hakkı
  B) Temsilsiz vergi olmaz
  C) Vergilerin yasallığı
  D) Vergi hakkı
  E) Gelir hakkı

  6-) Devletin bütün gelir ve giderlerinin tek bir bütçe içinde toplanmasına ne ad verilir?
  A) Genellik ilkesi
  B) Doğruluk ilkesi
  C) Alenilik ilkesi
  D) Bölüm bazında onaylama yetkisi
  E) Birlik ilkesi

  7-) Bütçe gelir ve giderlerinin gerçeğe en yakın tahmin edilmesi aşağıdaki bütçe ilkelerinden hangisinin gereğidir?
  A) Açıklık ilkesi
  B) Samimiyet ilkesi
  C) Doğruluk ilkesi
  D) Alenilik ilkesi
  E) Önceden izin alma ilkesi

  :cool:Fonlar aşağıdaki bütçe ilkelerinden hangisinin bir istisnasıdır?
  A) Teklik
  B) Yıllık olma
  C) Doğruluk
  D) Açıklık
  E) Samimiyet

  9-) Aşağıdakilerden hangisi klasik bütçenin odaklandığı ilk aşamadır?
  A) Sosyal faydanın ölçülmesi
  B) Etkenlik denetiminin yapılması
  C) Girdilerin satınalınması
  D) Maliyet değişimlerinin dikkate alınması
  E) İş ve faaliyetlere önem vermesi

  10-) Kamu kurumlarının en azından bir önceki yılın ödeneği kadar ödeneğe hak kazandığı varsayımını ortadan kaldırmayı amaçlayan bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) PPBS
  B) Yeni performans
  C) Klasik
  D) Torba
  E) Sıfır esaslı bütçeleme

  11-) Genellikle borçlanma ile finanse edilen bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Klasik bütçe
  B) Cari bütçe
  C) Yatırım bütçesi
  D) Performans bütçe
  E) PPBS

  12-) Yeni bir hizmet veya gelir ile ilgili kuramsal bilginin olmadığı ve yargıları dayandıracak bir temel bulunmadığında kullanılan tahmin yöntemine ne ad verilir?
  A) Delphi tekniği
  B) Beyin fırtınası
  C) Zaman serileri
  D) Nedensel tahmin yöntemi
  E) Regresyon analizi

  13-) Bir gelir tahmini yöntemi olan otomatik usulün hesaplanmasında aşağıdakilerden hangisi esas alınır?
  A) Birim maliyetler
  B) Gelirin geçmiş yıl rakamları
  C) Kuramsal bilgiler
  D) Uzmanların ortak tahminleri
  E) İlgili değişken verileri

  14-) Gerektiğinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca tahsis edilen ödeneğe ne ad verilir?
  A) Düşünülmeyen giderler ödeneği
  B) Yedek ödenek
  C) Olağanüstü ödenek
  D) Ek ödenek
  E) Olağan ödenek

  15-) Aşağıdakilerden hangisi devletin fiktif bankeri durumundadır?
  A) Merkez Bankası
  B) Hazine
  C) Ziraat Bankası
  D) Maliye Bakanlığı
  E) Sermaye Piyasaları

  16-) Aşağıdakilerden hangisi hazinenin kaynaklarından biri değildir?
  A) Emanet paralar
  B) Hazine bonoları
  C) Mevduatlar
  D) Merkez Bankası avansları
  E) Müteahhit bonoları

  17-) Aşağıdakilerden hangisi devlet muhasebesinin görevlerinden biri değildir?
  A) Nakit hareketlerini izlemek
  B) Devlet mallarını değerinin belirlenmesine yardımcı olmak
  C) Milli muhasebe, milli gelir ve devlet faaliyetleri arasındaki ilişkileri ortaya koymak
  D) Devlet gelir ve gider kayıtlarının tutulmasını sağlamak
  E) Bütçe tahminlerinin sağlıklı olmasına yardımcı olmak

  1 Bütçe ile ilgili rakamları ,gelir ve giderlerin tahakkukunu tahsilatını bütçe tertibine göre veren devlet muhasebe sistemine ne ad verilir?
  A) Kameral
  B) Scheider
  C) Constante
  D) Logismografi
  E) Tahakkuk

  19-) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda İslam hukukuna dayandırılan şeri vergilerden biri değildir?
  A) Zekat
  B) Öşür
  C) Haraç
  D) Cizye
  E) Tımar

  20-) Osmanlı devleti zamanında düzenlenmiş ilk bütçe aşağıdaki dönemlerden hangisine aittir?
  A) 1521 - 1523
  B) 1523 - 1526
  C) 1524 - 1525
  D) 1548 - 1551
  E) 1613 - 1614

  21-) 1961 anayasasına göre öncelikle Bütçe Karma Komisyonu tarafından görüşülen bütçe Cumhuriyet Senatosu tarafından hangi süre içinde karara bağlanır?
  A) 8 hafta
  B) 1 hafta
  C) 8 gün
  D) 15 gün
  E) 10 gün

  22-) 1982 anayasasına göre bütçe yasa tasarısı TBMM Genel Kurulunda ne kadarlık süre içinde görüşülmek zorundadır?
  A) 75 gün
  B) 20 gün
  C) 55 gün
  D) 35 gün
  E) 3 ay

  23-) Aşağıdakilerden hangisi bütçenin denetim işlevinin amaçlarından biri değildir?
  A) Görevini yapıp yapmayan kamu görevlilerini belirlemek
  B) Gelir dağılımını iyileştirmek
  C) Yasalara uygunluğu sağlamak
  D) Kaynak kullanımında etkinliği sağlamak
  E) Bütçeyi reform aracı olarak kullanmak

  24-) Devletin geliştirilmek istenen sektörlere kredi sağlaması ve vergi teşviklerinde bulunması, aşağıdaki bütçe işlevlerinden hangisiyle ilgilidir?
  A) İktisadi istikrar
  B) Adil gelir dağılımı
  C) Kaynakların tahsisi
  D) İktisadi kalkınma
  E) Mali - İktisadi

  25-) Gelirler toplanırken, kamu kuruluşlarının giderlerini gelirlerinden düşerek, bütçeye net miktarı yazamayacaklarını ifade eden yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Safî hasılat yöntemi
  B) Jestiyon yöntemi
  C) Gayrisafi yöntem
  D) Hesap dönemi yöntemi
  E) Egzersiz yöntemi

  26-) Aşağıdakilerden hangisi P.P.B.S’nin temel özelliklerinden değildir?
  A) Planlamaya dayalıdır.
  B) Kamu hizmetleri programlar şeklinde düzenlenir.
  C) Kamu hizmetlerinin fonksiyonel sınıflandırmasını gerektirir.
  D) Kamu yönetiminde verimliliğin arttırılmasına yöneliktir.
  E) Kamu kurumlarının faaliyet performanları üzerinde yoğunlaşır.

  27-) Aşağıdakilerden hangisi zaman serileri yönteminde kullanılan tekniklerden biri değildir?
  A) Hareketli ortalamalar tekniği
  B) Exponential smoting tekniği
  C) ARMA tekniği
  D) Box - Jenkins tekniği
  E) Regresyon analizi

  2 Bütçe hesaplarıyla birlikte malvarlığı hesaplarını ve gelir gider tahakkuklarını gösteren, devlet muhasebe sistemi aşağığdakilerden hangisidir?
  A) Logismografi
  B) Constante
  C) Schneider
  D) Eski Kameral
  E) Yeni Kameral

  29-) Osmanlı Dönemi’nde savaş gibi olağanüstü harcamaları karşılamak ya da idari ve yerel ihtiyaçları gidermek üzere konulan vergilere ne ad verilir?
  A) Şer’i vergiler
  B) Cizye vergisi
  C) Öşür vergisi
  D) Ağnam vergisi
  E) Örfi vergiler

  30-) Bütçenin her türlü geliri bütünüyle kapsaması, bütçe dışında hiçbir devlet gelir ve giderinin bırakılmaması aşağıdaki bütçe ilkelerinden hangisinin gereğidir?
  A) Genellik ilkeis
  B) Teklik ilkesi
  C) Açıklık ilkesi
  D) Alenilik ilkesi
  E) Doğruluk ilkesi

  Cevaplar
  1-) C
  2-) E
  3-) B
  4-) D
  5-) B
  6-) E
  7-) B
  :cool: A
  9-) C
  10-) E
  11-) C
  12-) A
  13-) B
  14-) B
  15-) B
  16-) C
  17-) B
  1 :cool:A
  19-) E
  20-) C
  21-) E
  22-) B
  23-) B
  24-) D
  25-) C
  26-) E
  27-) E
  2:cool: B
  29-) E
  30-) A
   
 3. RüzGaR Super Moderator

  1-) Demokratik ve parlamenter ülkelerde bütçenin, siyasal güçlerin yansıtılma ve şekillenmiş biçimi ve toplumsal yaşamın farklı ihtiyaçlarını gerçekleştirme aracı olduğu için, mali kaynakların politik süreçler aracılığıyla dağıtılması girişimi olması, bütçenin hangi niteliğini ifade eder?
  A) İktisadi niteliği
  B) Siyasi niteliği
  C) Hukuki niteliği
  D) İktisadi ve mali niteliği
  E) İktisadi büyüme niteliği

  2-) Bütçenin kamusal mal ve hizmetleri yürütme görevini yerine getirme yanında, gelir dağılımını düzeltme, fiyat istikrarını sağlama, iktisadi büyüme ve gelişmenin hızlandırılması ve optimal kaynak dağılımını sağlama gibi makroekonomik amaçların gerçekleştirilmesinde kullanılması, bütçe işlevlerinden hangisini ifade eder?
  A) İktisadi istikrar işlevi
  B) İktisadi büyüme işlevi
  C) Çağdaş işlevler
  D) Klasik işlevler
  E) Gelirlerin dağılımı işlevi

  3-) Aşağıdakilerden hangisi bütçenin ana özelliklerinden biri değildir?
  A) Öngörü ve tahminleri içermesi
  B) Geleceğe ilişkin tahmin niteliğinde olması
  C) Anayasalarda yer alması
  D) Süresiz olması
  E) Devri bir nitelik taşıması

  4-) İngiltere'de vergilerin yasallığını sağlayan ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Comman Council
  B) Bill of Rigths
  C) Magna - Carta
  D) Haklar Bildirgesi
  E) Haklar Dilekçesi

  5-) Fransa'da çağdaş anlamda bütçelerin yapılmasına hangi dönemde yapılmıştır?
  A) III. Cumhuriyet dönemi
  B) I. Cumhuriyet dönemi
  C) Bağımsızlık sonrası dönem
  D) Genel Meclisler dönemi
  E) Restorasyon dönemi

  6-) Temsilsiz vergi olmaz ilkesinin savunulduğu ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İngiltere
  B) ABD
  C) Almanya
  D) Fransa
  E) İtalya

  7-) Program ödenek miktarlarının yasama organı tarafından kabul edilmesine ve değiştirilmesinin de ancak yasama organı tarafından yaplmasına olanak sağlayan bütçe ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Genellik ilkesi
  B) Birlik ilkesi
  C) Bölüm onayı ilkesi
  D) Açıklık ilkesi
  E) Samimiyet ilkesi

  :cool:Bütçe tahminlerinde doğruluk derecesini arttırmak ve bütçenin denetimini daha kolay ve verimli yapabilmek amacından kaynaklanan bütçe ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Genellik ilkesi
  B) Önceden izin alma ilkesi
  C) Samimiyet ilkesi
  D) Doğruluk ilkesi
  E) Yıllık olma ilkesi

  9-) Taşıt alım vergisinden toplanan vergi gelirinin karayolları yapımına tahsis edilememesi aşağıda yer alan ilkelerden hangisinin gereğidir?
  A) Teklik ilkesi
  B) Gayri safi yöntem
  C) Genellik ilkesi
  D) Açıklık ilkesi
  E) Doğruluk ilkesi

  10-) Harcama kalemi (girdi) bütçesi de denilen bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Performans bütçe
  B) Klasik bütçe
  C) Program bütçe
  D) PPBS
  E) Sıfır esaslı bütçe

  11-) Yatırım bütçesinin en eski gelişmiş uygulama örnekleri aşağıdaki ülkelerin hangisinde başlamıştır?
  A) İsveç
  B) İngiltere
  C) Almanya
  D) Fransa
  E) İtalya

  12-) Mali yıl içinde ölçülebilir başarılan faaliyetlerin maliyetlerini tahmin etmeye çalışan bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Klasik bütçe
  B) Program bütçe
  C) Performans bütçe
  D) PPBS
  E) Örgüt bütçesi

  13-) Aynı kamusal amaca yönelik çalışan tüm faaliyetleri ve programları düzenlemeye çalışan bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Program bütçe
  B) Performans bütçe
  C) PPBS
  D) Sıfır esaslı bütçeleme
  E) Klasik bütçe

  14-) Aşağıdakilerden hangisi analizlerde karar almada kullanılan ölçülerden biri değildir?
  A) Etkinlik
  B) Etkenlik
  C) Verimlilik
  D) Maliyet
  E) Eşitlik

  15-) Bir kamu kuruluşunun hedeflediği amaca ulaşıp ulaşmadığı aşağıdaki ölçülerden hangisine bakılarak yanıtlanabilir?
  A) Etkenlik
  B) Etkinlik
  C) Eşitlik
  D) Verimlilik
  E) Fayda - Maliyet

  16-) Aşağıdakilerden hangisi yöneylem araştırmasının kullandığı tekniklerden biri değildir?
  A) Monte Karlo
  B) Kuyruk teorisi
  C) Oyun teorisi
  D) Stratejik yönetim
  E) Doğrusal programlama

  17-) Bölüm içi aktarma yapabilmek için aşağıdakilerden hangisinin izni gerekir?
  A) Başbakan'ın
  B) Maliye Bakanlığı'nın
  C) Sayıştay'ın
  D) Devlet Planlama Teşkilatı'nın
  E) TBMM'nin

  1 Bütçe hazırlandıktan sonra veya uygulama sırasında ortaya çıkan bir gereksinimle hükümet tarafından yerine getirilmesi zorunlu olağanüstü hizmetler için ödenek sağlanması faaliyetine ne ad verilir?
  A) Bölüm içi aktarma
  B) Yedek ödenek
  C) Ek ödenek
  D) Düşünülmeyen giderler ödeneği
  E) Bölümlerarası aktarma

  19-) "Kamu giderleri için gerekli olan paranın ülkenin her yerinde hazır bulundurulması, açık varsa bunun nakit hareketleri ile kapatılması" hazinenin hangi faaliyetidir?
  A) Kamu gelir ve giderlerinin yer bakımından denkleştirilmesi
  B) Kamu gelir ve giderlerinin zaman bakımından denkleştirilmesi
  C) Nakit dengesi
  D) Bütçe denkliği
  E) Hazine Birliği

  20-) Devlet muhasebesinde kayıtların nakit esasına göre tutulmasında işlem ne zaman muhasebeleştirilir?
  A) Gider ita emrine bağlandığında
  B) Gider tahakkuk ederek kesinleştiğinde
  C) Giderin taahhüdü aşamasında
  D) Gider ödendiğinde
  E) Gider ödeme emrine bağlandığında

  21-) Mahsup işlemleri ile bütçe dışı alacak ve borç hesaplarına yer veren muhasebe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?(turkeyarena.com)
  A) Constante
  B) Schneider
  C) Yeni kameral
  D) Eski kameral
  E) Logismografi

  22-) Vergilemede net gelir yönetiminin uygulandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) I. Orhan dönemi
  B) Tanzimat sonrası dönem
  C) I. Murat dönemi
  D) I. Beyazıd dönemi
  E) I. Mehmet dönemi

  23-) Türkiye'de gerçek anlamıyla düzenlenen, onaylanan ve uygulanan ilk bütçe hangi yıla aittir?
  A) 1876
  B) 1921
  C) 1908
  D) 1909
  E) 1816

  24-) Türk mali tarihinde herkesten mali gücüne göre vergi alınmasını öngören ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Magna Carta
  B) Tanzimat Fermanı
  C) 1921 Anayasası
  D) Senedi ittifak
  E) 1982 anayasası

  25-) Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Magna Carta’sı olarak adlandırılır?
  A) Tanzimat Fermanı
  B) Islahat Fermanı
  C) Islahat-ı Maliye
  D) Adalet Fermanı
  E) Sened-i İttifak

  26-) Kamu projesinde elde edilecek faydanın ölçülemediği durumda aşağıdaki yöntemlerden hangisinin kullanılması uygundur?
  A) Yöneylem analizi
  B) Fayda maliyet analizi
  C) Maliyet etkenlik analizi
  D) Stratejik analiz
  E) Politika analizi

  27-) Aşağıdakilerden hangisi torba bütçelemenin üstünlüklerinden biri değildir?
  A) Bütçelerin hazırlanma süreci kolaydır.
  B) Yasama ve yürütme organı arasındaki fikir ayrılıklarını çözmek kolaydır.
  C) Dikkatlerin dar kapsamlı konulardan daha geniş kapsamlı konulara kaymasını sağlar
  D) Kuruluşun paraları hangi programlara harcayacağı konusunda tartışma yapılmaz.
  E) Bürokrasiye çok geniş takdir yetkisi tanır.

  2 Aşağıdaki bütçelerden hangisi arttırımcılık ya da eşit dağıtım özelliğini ortadan kaldırmaya yöneliktir?
  A) Sıfır esaslı bütçeleme sistemi
  B) Torba bütçe sistemi
  C) Yeni performans bütçe sistemi
  D) Klasik bütçe sistemi
  E) Yatırım bütçesi sistemi

  29-) Bütçe ile ilgili tüm bilgilerin kamuoyunun kullanımına ve bilgisine hiçbir kısıtlama olmaksızın sunulmasını gerektiren bütçe ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Samimiyet
  B) Yıllık olma
  C) Anlaşılır olma
  D) Alenilik
  E) Doğruluk

  30-) ABD’de bütçe hakkının tarihi gelişiminin Fransa ve İngiltere’den farkı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bağımsızlık mücadelesi olması
  B) İhtilal sonucu kazanılması
  C) Savaşlar sonucu kazanılması
  D) Bütçe hakkının kesin olarak parlamentoca kullanılması
  E) Bütçe denetimini de öngörmesi

  1-) B
  2-) C
  3-) D
  4-) C
  5-) E
  6-) B
  7-) C
  :cool: E
  9-) C
  10-) B
  11-) A
  12-) C
  13-) A
  14-) D
  15-) A
  16-) D
  17-) B
  1:cool: D
  19-) A
  20-) D
  21-) B
  22-) A
  23-) D
  24-) B
  25-) E
  26-) C
  27-) E
  2:cool: A
  29-) D
  30-) A
   
 4. RüzGaR Super Moderator

  1-) Bütçenin malların ve ihtiyaçların nisbi değerleri konusunda sağladığı uzlaşmaya ne ad verilir?
  A) Sosyal fikirbirliği
  B) Mali şizofreni
  C) Siyasi yatırım
  D) Seçmene selam
  E) Politik fırsat maliyeti

  2-) Aşağıdakilerden hangisi bütçenin hukukî işlevini ifade eder?
  A) Bütçenin, mali kaynakların politik süreçler aracılığıyla dağıtılması girişimi olması
  B) Bütçelemenin kamu ve özel kesim arasında kaynak dağılımına ilişkin bir uzlaşma sağlaması
  C) Bütçelemenin bireysel ve toplumsal refahın arttırılmasıyla ilişkili olarak kaynak dağılımında ve gelir bölüşümünde optimizasyonu sağlama süreci olması
  D) Bütçenin kamu yönetim birimlerini bağlayıcı bir tasarruf olması
  E) Kıt kaynakların sonsuz ihtiyaçlar arasında dağıtılması nedeniyle bütçenin, alternatif harcamalar arasında tercihte bulunma mekanizması olması

  3-) ABD'de bağımsızlık hareketinin mali temeli, aşağıdaki ilkelerden hangisine dayanır?
  A) Yasasız vergi olmaz
  B) Temsilsiz vergi olmaz
  C) Krallık genel meclisinin onayı olmaksızın zorla koruma ve yardım parası salınamaz.
  D) Etats Generaux'un onayı olmadıkça vergi alınamaz.
  E) Yasasız harcama yapılamaz.

  4-) Bütçenin her türlü geliri bütünüyle kapsaması, bütçe dışında hiçbir devlet gelir ve giderinin bırakılmaması aşağıdaki bütçe ilkelerinden hangisinin gereğidir?
  A) Genellik ilkesi
  B) Teklik ilkesi
  C) Açıklık ilkesi
  D) Alenilik ilkesi
  E) Doğruluk ilkesi

  5-) Program ödenek miktarlarının yasama organı tarafından kabul edilmesine ve değiştirilmesinin de ancak yasama organı tarafından yapılmasına olanak sağlayan bütçe ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Genellik ilkesi
  B) Birlik ilkesi
  C) Bölüm onayı ilkesi
  D) Açıklık ilkesi
  E) Samimiyet ilkesi

  6-) Aşağıdakilerden hangisi klasik bütçe sisteminin özelliklerinden biridir?
  A) Kamu harcamalarının denetlenmesi ve israfın önlenmesi
  B) Borçlanma ve finanse edilmesi
  C) Maliyet değişimlerinin dikkate alınması
  D) Sosyal faydanın belirlenmesi
  E) Tasarruf sağlayan alternatif üretim tekniklerini kullanması

  7-) Devletin mal varlığının miktarında değişiklik yaratmayan, sadece malvarlığının yapısını değiştiren harcamalara ne ad verilir?
  A) Cari harcamalar
  B) Gerçek harcamalar
  C) Transfer harcamaları
  D) Yatırım harcamaları
  E) Ekonomik harcamalar

  En az maliyetle en fazla sosyal yararı sağlamayan çalışan ölçü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Etkenlik
  B) Etkinlik
  C) Verimlilik
  D) Eşitlik
  E) İndirgeme oranı

  9-) Kamu muhasebe düzeninin bütünleştirilebilmesi için aşağıdaki özelliklerden hangisini taşımasına gerek yoktur?
  A) Aynı kuruluş içinde olması
  B) Birleştirme kapsamına alınacak hesapların belirlenmesi
  C) Yazışmalarda aynı formların kullanılması
  D) Hesapların aynı işlemleri kapsaması ve aynı kodları alması
  E) Kuruluşların aynı hesap dönemini ve aynı kayıt esaslarını kullanması

  10-) Bütçe hazırlandıktan sonra veya uygulama sırasında ortaya çıkan bir gereksinimle hükümet tarafından yerine getirilmesi zorunlu, olağanüstü hizmetler için ödenek sağlanmasına ne ad verilir?
  A) Bölüm içi aktarma
  B) Yedek ödenek
  C) Ek ödenek
  D) Düşünülmeyen giderler ödeneği
  E) Bölümlerarası aktarma

  11-) 1961 Anayasasına göre Bütçe yasa tasarısının TBMM genel kurulunda görüşülmesi sırasında meclis üyelerine getirilen kısıtlama aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Milletvekillerinin gider azaltıcı ve gelir arttırıcı öneri verememesi
  B) Milletvekillerinin gider arttırıcı ve gelir azaltıcı öneri verememesi
  C) Milletvekillerinin gelir ve gider arttırıcı öneri verememesi
  D) Milletvekillerinin gelir ve gider azaltıcı öneri verememesi
  E) Meclis üyelerinin bütçe yasa tasarısı hakkında görüş belirtmeleri

  12-) Bir tıp fakültesinde tıp eğitimi ve öğretimi yapılırken sağlık hizmetleri personelinin bu eğitim ve öğretimin yan ürünü olarak poliklinik ve yataklı tedavi hizmetlerini bir bedel karşılığı hastalara satabilmesi amacıyla kurulan kuruluşlara ne ad verilir?
  A) Katma bütçeli kuruluş
  B) Özel bütçeli kuruluş
  C) Fon uygulaması
  D) Döner sermayeli işletme
  E) Özerk bütçeli kuruluş

  13-) Sermayenin tamamı devlete ait olup, tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri üretmek ve pazarlamak için kurulan ve gördüğü bu kamu hizmeti dolayısıyla, ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz sayılan kamu kuruluşlarına ne ad verilir?
  A) Kamu İktisadi Teşebbüsü
  B) Kamu İktisadi Kuruluşu
  C) İktisadi Devlet Teşekkülü
  D) Döner Sermayeli İşletme
  E) Katma Bütçeli Kuruluş

  14-) Türkiye’de yıllık programların hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Millet Meclisi Kararı
  B) Kanun
  C) Tüzük
  D) Bakanlar Kurulu Kararı
  E) Kanun Hükmünde Kararname

  15-) Her kuruluşun ödeneklerini program, alt - program, faaliyet ve proje düzeyinde ve ödenek türüne göre gösteren tablolara ne ad verilir?
  A) A cetveli
  B) B cetveli
  C) C cetveli
  D) L cetveli
  E) H cetveli

  16-) Devlet namına taahhüt ve tahakkuk etmiş bir borcun alacaklısına ödenmesi için, ita amiri tarafından saymana yazılı emir verilmesi, gider aşamalarından hangisinde söz konusudur?
  A) Taahhüt
  B) Tahakkuk
  C) İta emrine bağlanma
  D) Ödeme
  E) Tarh

  17-) Tahakkuk ve ita emri işlemlerinin tamamlanmasına tahammül olmayan ivedili giderler için belirtilecek mutemetlere para ödenmesine ne ad verilir?
  A) Kredi
  B) Avans
  C) Yedek ödenek
  D) Ek ödenek
  E) Olağanüstü ödenek

  1 Gider taahhüt belgelerinin denetimini aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirir?
  A) Maliye Bakanlığı ve Sayıştay
  B) Sayıştay ve Gelirler Genel Müdürlüğü
  C) Maliye Bakanlığı ve Danıştay
  D) Bütçe Dairesi Başkanları, Bütçe ve Mali Kontrol Müdürlüğü ve Sayıştay
  E) Bütçe ve Mali Kontrol Müdürlüğü, Danıştay ve Maliye Bakanlığı

  19-) Saymanlar idare hesaplarını her mali yılın sonunda aşağıdakilerden hangisine sunarlar?
  A) Hazine Müsteşarlığına
  B) Sayıştaya
  C) Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne
  D) Yargıtaya
  E) Danıştaya

  20-) Sayıştayın sayman hesaplarının incelenmesinde birinci sırada görevli olanlar aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Müfettişler
  B) Uzmanlar
  C) Sayıştay Başkanı
  D) Denetçiler
  E) Sayıştay Temyiz Kurulu

  21-) I. Yetkiyi aşmak
  II. Hesapta maddi hata
  III. Yasaya aykırılık
  IV. İbraz edilen belgede hile veya sahtekarlık bulunması
  V. Hükme etki edebilecek bazı belgelerin hükümden sonra ortaya çıkması
  VI. Yargılama usullerine uymamak
  Yukarıdakilerden hangisi yargılamanın iadesi nedenlerindendir?
  A) I, II
  B) I, II, III
  C) I, III, VI
  D) II, III, V
  E) II, IV, V

  22-) Sayıştay kararlarına karşı temyiz süresi ne kadardır?
  A) 90 gün
  B) 30 gün
  C) 15 gün
  D) 5 yıl
  E) 1 yıl

  23-) Bütçenin yargı denetimi ile ilgili asıl organ aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bölge idare mahkemeleri
  B) Sayıştay
  C) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
  D) Danıştay
  E) TBMM

  24-) Sayıştay’da sayman hesabı ile ilgili işlemlerden dolayı saymanın, tahakkuk memurunun ve ikinci derece ita amirinin bir ilişiği görülmemişse aşağıdaki kararlardan hangisi verilir?
  A) Zimmet
  B) Tazmin
  C) Beraat
  D) İşten men
  E) Erteleme

  25-) Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin denetleme yollarından biri değildir?
  A) Soru
  B) Genel görüşme
  C) Meclis soruşturması
  D) Muhakemenin iadesi
  E) Gensoru

  26-) 1982 Anayasası’na göre Türkiye’de bütçenin siyasi bakımdan denetimini yapacak asıl organ aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bütçe Komisyonu
  B) Sayıştay
  C) Meclis Genel Kurulu
  D) KİT Komisyonu
  E) Danıştay

  27-) TBMM Genel Kurulu, kesin hesap kanun tasarısını ne zaman görüşür?
  A) Genel uygunluk bildirimi ile birlikte
  B) Mali yıl bitiminden 6 ay sonra
  C) Yeni yıl bütçe kanun tasarısıyla birlikte
  D) Yeni yıl bütçe kanun tasarısından 55 gün sonra
  E) Yeni yıl bütçe kanun tasarısından 75 gün önce

  2 Avrupa Toplulukları hangi tarihten itibaren tek bütçeye başvurmuştur?
  A) 1970
  B) 1973
  C) 1975
  D) 1965
  E) 1968

  29-) Avrupa Birliği Bütçesinde zorunlu olmayan harcamalar üzerinde değişiklik yapma hakkına sahip olan organ aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Avrupa Konseyi
  B) Avrupa Parlamentosu
  C) Avrupa Sayıştayı
  D) Avrupa Komisyonu
  E) Avrupa Adalet Divanı

  30-) AB bütçesinde, zorunlu ve zorunlu olmayan harcamalar arasındaki aktarmalara ne ad verilir?
  A) Karışık aktarmalar
  B) Bölümiçi aktarmalar
  C) Bölümlerarası aktarmalar
  D) Ayrıştırılmış aktarmalar
  E) Yedek ödenekten aktarmalar

  1-) A
  2-) D
  3-) B
  4-) A
  5-) C
  6-) A
  7-) D
  :cool: B
  9-) A
  10-) D
  11-) B
  12-) D
  13-) B
  14-) D
  15-) A
  16-) C
  17-) B
  1:cool:D
  19-) B
  20-) D
  21-) E
  22-) A
  23-) B
  24-) C
  25-) D
  26-) C
  27-) C
  2:cool: E
  29-) B
  30-) A
   
 5. RüzGaR Super Moderator

  1-) Aşağıdakilerden hangisi bütçenin iktisadî işlevi ile ilgili değildir?
  A) Yürütme organının toplumla yaptığı bir sözleşme olması
  B) Bütçenin alternatif harcamalar arasında tercihlerde bulunma mekanizmasına dönüşmesi
  C) Kamu ve özel kesim arasında kaynak dağılımına ilişkin uzlaşma sağlaması
  D) Kaynak dağılımında ve gelir bölüşümünde optimizasyonu sağlaması
  E) Mal ve hizmetlere olan talep ile mal ve hizmetlerin maliyeti ve buna karşılık toplanabilecek gelirler arasında bir bağ kurması

  2-) Aşağıdakilerden hangisi bütçenin denetim işlevinin amaçlarından biri değildir?
  A) Görevini yapıp yapmayan kamu görevlilerini belirlemek
  B) Gelir dağılımını iyileştirmek
  C) Yasalara uygunluğu sağlamak
  D) Kaynak kullanımında etkinliği sağlamak
  E) Bütçeyi reform aracı olarak kullanmak

  3-) Bütçe hakkının tarihsel gelişimi, demokratik parlamenter rejimlerde bütçe hakkının hangi organ tarafından kullanılması sonucunu getirmiştir?
  A) Yargı
  B) Yasama
  C) Yürütme
  D) Cumhurbaşkanlığı
  E) Maliye Bakanlığı

  4-) Bütçe gelir ve giderlerinin gerçeğe en yakın tahmin edilmesi aşağıdaki bütçe ilkelerinden hangisinin gereğidir?
  A) Açıklık ilkesi
  B) Samimiyet ilkesi
  C) Doğruluk ilkesi
  D) Alenilik ilkesi
  E) Önceden izin alma ilkesi

  5-) Gelirler toplanırken, kamu kuruluşlarının giderlerini gelirlerinden düşerek, bütçeye net miktarı yazamayacaklarını ifade eden yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Safî hasılat yöntemi
  B) Jestiyon yöntemi
  C) Gayrisafi yöntem
  D) Hesap dönemi yöntemi
  E) Egzersiz yöntemi

  6-) Aşağıdaki bütçelerden hangisi arttırımcılık ya da eşit dağıtım özelliğini ortadan kaldırmaya yöneliktir?
  A) Sıfır esaslı bütçeleme sistemi
  B) Torba bütçe sistemi
  C) Yeni performans bütçe sistemi
  D) Klasik bütçe sistemi
  E) Yatırım bütçesi sistemi

  7-) Bütçenin faaliyetlere ve iş yüklerine göre sınıflandığı bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Performans bütçe
  B) Klasik bütçe
  C) Yatırım bütçesi
  D) Program bütçe
  E) Torba bütçe

  8)Belirli bir kamu hizmetinin veya kamu yatırım projesinin sosyal faydaları ile sosyal maliyetlerinin karşılaştırılması ile sonuca ulaşılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yöneylem analizi
  B) Fayda maliyet analizi
  C) Regresyon analizi
  D) Maliyet etkenlik analizi
  E) Stratejik analiz

  9-) Devlet muhasebesinde kayıtların nakit esasına göre tutulmasında işlem ne zaman muhasebeleştirilir?
  A) Gider ita emrine bağlandığında
  B) Gider tahakkuk ederek kesinleştiğinde
  C) Giderin taahhüdü aşamasında
  D) Gider ödendiğinde
  E) Gider ödeme emrine bağlandığında

  10-) Bütçe ile ilgili rakamları, gelir ve giderlerin tahakkukunu, tahsilatını bütçe tertibine göre veren devlet muhasebe sistemine ne ad verilir?
  A) Kameral
  B) Schneider
  C) Constante
  D) Logismografi
  E) Tahakkuk

  11-) Türk mali tarihinde, herkesten iktidarına göre vergi alınmasını öngören ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sened–i İttifak
  B) 1982 Anayasası
  C) Magna Carta
  D) Tanzimat Fermanı
  E) 1921 Anayasası

  12-) Osmanlı Dönemi'nde savaş gibi olağanüstü harcamaları karşılamak ya da idari ve yerel ihtiyaçları gidermek üzere konulan vergilere ne ad verilir?
  A) Şer'i vergiler
  B) Cizye vergisi
  C) Öşür vergisi
  D) Ağnam vergisi
  E) Örfi vergiler

  13-) Türkiye’de döner sermayeli işletmeler hangi düzenleme ile yasal olarak mali sistem içinde düzenlenmiştir?
  A) 1925’de çıkarılan yönetmelik
  B) 1927’de çıkarılan 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanunu
  C) 1948’de çıkarılan Devlet Muhasebesi Genel Yönetmeliği
  D) 1928’de çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname
  E) 1950’de çıkarılan tüzük

  14-) Aşağıdakilerden hangisi katma bütçeli kuruluş değildir?
  A) Karayolları Genel Müdürlüğü
  B) Anadolu Üniversitesi
  C) Dışişleri Bakanlığı
  D) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
  E) Vakıflar Genel Müdürlüğü

  15-) Sermayesinin tamamı devlete ait olan, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet gösteren kuruluşlara ne ad verilir?
  A) Katma bütçeli kuruluş
  B) Kamu iktisadi teşebbüsü
  C) Kamu iktisadi kuruluşu
  D) İktisadi devlet teşekkülü
  E) Döner sermayeli işletme

  16-) Aşağıdakilerden hangisi bütçe yasası eklerinden biri olan Yıllık Ekonomik Rapor kapsamında değildir?
  A) Milli gelir
  B) İstihdam
  C) Para ve Kredi
  D) Fiyatlar - ücretler
  E) İktisadî devlet teşebbüsleri

  17-) (C) Cetvelinde aşağıdakilerden hangisi gösterilir?
  A) Bütçede uyulması gereken parasal sınırlar
  B) Gelir tahminleri
  C) Her harcama kaleminin yasal tanımı
  D) Devlet memurlarına ödenen aidat
  E) Devlet gelirlerinin yasal dayanağı

  1 1982 Anayasasına göre bütçe yasa tasarısı Meclis Genel Kurulunda en çok kaç gün içinde görüşülür?
  A) 90
  B) 50
  C) 30
  D) 20
  E) 15

  19-) Vergi borcu miktarının, yasalarda belirtilmiş matrah ve vergi oranlarına göre saptanmasına ne ad verilir?
  A) Tebliğ
  B) Tahakkuk
  C) Tarh
  D) Tahsil
  E) Taahhüt

  20-) Saymanlar aşağıdaki kuruluşlardan hangisine bağlı olarak hizmet görürler?
  A) Gelirler Genel Müdürlüğü
  B) Muhakemat Genel Müdürlüğü
  C) Hazine Genel Müdürlüğü
  D) Muhasebat Genel Müdürlüğü
  E) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

  21-) Aşağıdakilerden hangisi hazinenin kaynaklarından biri değildir?
  A) Hazine bonoları
  B) Merkez Bankası avansları
  C) Diğer bankalardan borçlanma
  D) Altın ve döviz karşılığı avanslar
  E) İhtiyari ödemeler

  22-) İta emirlerinin denetimini aşağıdakilerden hangisi yapar?
  A) TBMM
  B) Yargıtay
  C) Danıştay
  D) DPT
  E) Sayıştay

  23-) Saymanlar, yönetim dönemi hesaplarını mahsup işlemi yoksa mali yılın bitiminden ne kadar süre sonra Sayıştay’a sunmalıdır?
  A) 1. ayın sonuna kadar
  B) 3. ayın sonuna kadar
  C) 4. ayın sonuna kadar
  D) 5. ayın sonuna kadar
  E) 6. ayın sonuna kadar

  24-) Tamamlayıcı ödenek aşağıdaki hesaplardan hangisine eklenir?
  A) Hazine genel hesabı
  B) İdare hesabı
  C) Gider kesin hesabı
  D) Sayman hesabı
  E) Gelir kesin hesabı

  25-) Aşağıdakilerden hangisi Sayıştay kararlarının temyiz nedenlerinden biridir?
  A) Yetkiyi aşmak
  B) Hesapta maddi hata
  C) İbraz edilen belgede hile veya sahtekarlık
  D) Hükme esas tutulan bir mahkeme ilamının sonradan bozulması
  E) Yargılama sırasında görülmeyen yanlış ve usulsüz bir işlemin sonradan ortaya çıkması

  26-) Aşağıdakilerden hangisi Sayıştay denetçilerinin sayman hesapları üzerindeki ön incelemesi sırasında araştıracağı konulardan biri değildir?
  A) Gelirlerin yasa, tüzük, yönetmelik ve bütçedeki tertibine göre tahakkuk, takip ve tahsil edilip edilmediği
  B) Giderlerin yasa, tüzük, yönetmelik ve bütçe tertibine uygun olarak harcanıp harcanmadığı
  C) Ödemenin istihkak sahiplerinin kimliği araştırılmak suretiyle yapılıp yapılmadığı
  D) Giderin muhtıra defterine uygun olup olmadığı
  E) Bütün işlem ve hesapların belge ve kayıtlara uygun olup olmadığı

  27-) Genel uygunluk bildiriminin TBMM'ne sunulmasının amacı aşağıdaki hangisidir?
  A) Yargı denetimini kolaylaştırmak
  B) İdari denetimi sağlamak
  C) İdari denetimi kolaylaştırmak
  D) Yasama denetimini kolaylaştırmak
  E) Yargı denetimini sağlamak

  28) İlişkin olduğu yıl bütçesinin hesap dönemi içinde tahsil edilen gelirlerle, yapılan ödemelerin gerçekleşmiş tutarlarını gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bütçe Kanun Tasarısı
  B) Genel Uygunluk Bildirimi
  C) Hazine Genel Hesabı
  D) Kesin Hesap Kanunu
  E) Bütçe Kanunu

  29-) AB bütçesinin, üye devletlerin para birimlerinden farklı olarak Euro cinsinden ifade edilmesini gerektiren bütçe ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yıllık ilkesi
  B) Genellik ilkesi
  C) Özellik ilkesi
  D) Denklik ilkesi
  E) Bütçenin ortak para birimi cinsinden ifade edilmesi ilkesi

  30-) Avrupa Birliği'nin tüm hesaplarını ödünç işlemlerini, bütçe dışı faaliyetlerini denetleyen organ aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Avrupa Parlamentosu
  B) Avrupa Sayıştayı
  C) Avrupa Komisyonu
  D) Avrupa Konseyi
  E) Avrupa Adalet Divanı

  1-) A
  2-) B
  3-) B
  4-) B
  5-) C
  6-) A
  7-) A
  :cool: B
  9-) D
  10-) A
  11-) D
  12-) E
  13-) B
  14-) C
  15-) D
  16-) E
  17-) E
  1:cool: D
  19-) C
  20-) D
  21-) E
  22-) E
  23-) A
  24-) A
  25-) A
  26-) D
  27-) D
  2:cool: D
  29-) E
  30-) B
   

Sayfayı Paylaş