Atatürk İlkeleri ve Dış Politika Test Soruları ve Cevapları

Konusu 'Tarih' forumundadır ve RüzGaR tarafından 24 Aralık 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Atatürk İlkeleri ve Dış Politika Test Soruları ve Cevapları
  1. Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı'na önderlik yaparak yurdumuzu işgalden kurtardı. Cumhuriyet esasına dayalı yeni bir devlet kurulmasına öncülük yaptı.

  Yeni Türk devletinin izlediği dış politikanın esası aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Birleşmiş Milletler'in isteklerini gerçekleştirmek

  B) Akdeniz'de üstün durumda olmak

  C) Ulusal sınırlar içinde bağımsız yaşamak

  D) Komşu ülkelerin istekleri doğrultusunda sınırları belirlemek

  E) Yayılmacı bir siyaset izlemek


  2. Türkiye Cumhuriyeti Türkiye, bağımsız bir devlet olarak kendi vatandaşlarının eğitiminden sorumludur." ilkesi doğrultusunda, aşağıdakilerden hangisini görüşme konusu yapmayacağını açıklamıştır?

  A) Yabancı okullar

  B) Medreselerin kapatılması

  C) Üniversiteler Kanunu

  D) Tekke ve Zaviyelerin kapatılması

  E) Maarif Teşkilatı ile ilgili kanun


  3. "Dış siyasette güçlü ve sözü geçer olmanın önkoşulu içte de güçlü olmaktır."

  Türkiye'de cumhuriyet döneminde;

  I. Yabancı okullar

  II. Musul

  III. Boğazlar

  gibi sorunlardan hangilerinin çözümü, bu yargıya olumsuz örnek oluşturmaktadır?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

  D) I, II ve III E) Yalnız III


  4. "Sömürgecilik ve emperyalizm ortadan kalkmalı ve yerlerine uluslararasında renk, ulus, din ve dil ayrımı gözetmeyen bir uyum ve işbirliği egemen olmalıdır."

  Atatürk'ün bu konuşmasında, Almanya ve İtalya'nın aşağıdaki özelliklerinden hangisine karşı bir tepki olduğu söylenemez?

  A) Saldırgan politikalar izlemeleri

  B) Sömürgecilik yarışını hızlandırmaları

  C) Dünya barışını tehlikeye düşürmeleri

  D) Milletler Cemiyeti üyesi olmaları

  E) İnsan haklarına ters düşen uygulamalar yapmaları


  5. Türkiye'de Atatürk döneminde dış politikada yaşanan gelişmelerden bazıları şunlardır;

  I. 1932'de Milletler Cemiyeti'ne üye olmuştur.

  II. 1934'te Balkan Antantı'nın 1937'de Sadabad Paktı'nın kurulmasına öncülük yapmıştır.

  III. 1936'da Montrö Sözleşmesi ile Boğazların yönetimini üstlenmiştir.

  Bunlardan hangileri, "Misak-ı Milli" ilkelerinin gerçekleştirilmesine yönelik girişimlerdir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

  D) I ve II E) II ve III


  6. Almanya ve İtalya'nın saldırgan politikalar izlemesi sonucu Fransa, Suriye üzerindeki manda yönetimini kaldırmak zorunda kaldı.

  Bu karar, aşağıdakilerden hangisinin çözümünde etkili olmuştur?

  A) Savaş tazminatı

  B) Musul sorunu

  C) Dış borçlar

  D) Nüfus değişimi

  E) Hatay sorunu


  7. Cumhuriyet; halkın kendi iradesiyle seçtiği kişiler aracılığıyla yönetilmesidir.turkeyarena.net

  Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan çalışmalardan biri değildir?

  A) TBMM'nin açılması

  B) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin devlet tarafından yürütülmesi

  C) Teşkilat-ı Esasi'ye Kanunu'nun kabul edilmesi

  D) Saltanatın kaldırılması

  E) Siyasi partilerin kurulması


  8. Yeni Türk devletinde cumhuriyet döneminde görülen;

  I. Medeni Kanunun kabul edilmesi

  II. Türk Dil Kurumu'nun kurulması

  III. Ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değiştirilmesi

  IV. Tekke ve Zaviyelerin kapatılması

  V. Öğretimin birleştirilmesi

  VI. Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi

  gibi gelişmelerden hangileri "milliyetçilik" ile doğrudan ilişkilidir?

  A) I ve II B) III ve IV C) V ve VI

  D) I ve VI E) II ve V


  9. Yeni Türk devletinde;

  I. 10 Nisan 1928'de Anayasa'dan "Devletin dini İslam’dır." maddesinin çıkarılması

  II. 1934'te çıkarılan bir yasa ile toplumsal sınıf ve ayrıcalıkları belirten unvanların yasaklanması

  gibi inkılaplar, aşağıdaki ilkelerden hangileri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir?

  I II

  A) Milliyetçilik Devletçilik

  B) Laiklik Halkçılık

  C) Halkçılık Cumhuriyetçilik

  D) Cumhuriyetçilik Laiklik

  E) Laiklik Milliyetçilik


  10. Yeni Türk devletinde;

  I. Halkın kanunlar önünde eşit olması

  II. Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerin herkese eşit olarak götürülmesi

  III. Yönetime tüm halkın katılması

  gibi özellikler Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

  A) Halkçılık

  B) Milliyetçilik

  C) Devletçilik

  D) Laiklik

  E) Akılcılık ve bilimsellik


  11. Atatürk, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle gelecekte kendisinin de aşılmasının yolunu göstermiş, devlet ve toplum yapısının sürekli olarak yenilenmesi gerektiğine işaret etmiştir?

  A) Laiklik B) Devletçilik C) Ulusçuluk

  D) Cumhuriyetçilik E) İnkılapçılık


  12. Yeni Türk devleti'nde,

  I. Medeni Kanunun kabulü

  II. Harf inkılabı

  III. Türk Tarih Kurumu'nun açılması

  IV. Dil inkılabı

  V. Kılık kıyafet inkılabı

  gibi inkılaplardan hangileri "çağdaşlaşma ve batılılaşma" ilkesine yöneliktir?

  A) I, II ve V B) I, II ve IV

  C) II, III ve IV D) III, IV ve V

  E) I, II ve III  CEVAP ANAHTARI
  1. C 2. A 3. B 4. D 5. C

  6. E 7. B 8. E 9. B 10. A

  11. E 12. A
   


 2. RüzGaR Super Moderator

  1. Atatürk "Dünyada ve dünya milletleri arasında barış ve iyi geçim olmazsa bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın huzurdan yoksun olur." demiştir.

  Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'ün bu sözleriyle gösterdiği hedef ile aynı yöndedir?

  A) Mandater yönetimlerin kurulması

  B) Dünya devletlerinin bloklar kurması

  C) Devletlerin sadece kendi komşularıyla dostluk kurması

  D) Toprak kazanmak için yayılmacı politikalar izlenilmesi

  E) Uluslararası barışın sağlanması  2. Yeni Türk devletinin dış politikadaki temel ilkesi 'lam bağımsızlık" anlayışını korumaktır.

  1923-1938 yılları arasındaki dönemde görülen;

  I. Kapitülasyonların kaldırılması

  II. Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması

  III. Yabancı okullar konusunun Avrupalı devletlerle görüşülmemesi

  IV. Boğazların bir komisyon tarafından yönetilmesi

  gibi gelişmelerden hangilerinin bu ilkeye uygun olmadığı söylenebilir?

  A) I ve II B) II ve III C) Yalnız IV

  D) I, II ve III E) III ve IV


  3.

  - Japonya'nın 1931'de Mançurya'yı işgal etmesi

  - İtalya'nın 1935'te Habeşistan'ı işgal etmesi

  - Almanya’nın 1936 yılında Ren bölgesine asker yollaması

  gibi gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

  A) Milletler Cemiyeti'nin etkisini kaybettiğinin

  B) Silahlanma yarışının sona erdiğinin

  C) Sömürgecilik çalışmalarının başarısız olduğunun

  D) Kapitülasyonların kaldırılmasının uluslararası sorun haline geldiğinin

  E) Boğazlar sorununun çözümlenemediğinin


  4. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin aşağıdaki maddelerinden hangisiyle Türkiye'nin bölgedeki durumu güçlendirilmiştir?

  A) Boğazlar komisyonunun kaldırılması

  B) Antlaşmanın 20 yıl yürürlükte kalması

  C) Ticaret gemilerinin boğazlardan serbestçe geçmesi

  D) Türkiye'nin savaş tehlikesi karşısında boğazları kapatma yetkisinin olması

  E) Karadeniz'de kıyısı olmayan devletlerin savaş gemilerinin ağırlık bakımından sınırlandırılması


  5. Yeni Türk devleti, Lozan Antlaşması'nın Boğazlar ile ilgili kararlarının egemenlik haklarını kısıtlaması nedeniyle, 1936'da ilgili devletler ile yeni bir antlaşma imzaladı. Bu antlaşma ile Boğazlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenliğine bırakıldı.

  Aşağıdakilerden hangisinin bu gelişmeyi kolaylaştırıcı etken olduğu söylenebilir?

  A) Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olması

  B) Almanya ve İtalya'nın saldırgan politikalar izlemesi

  C) Balkan Antantı'nın kurulması

  D) 1929'da dünyada bir ekonomik kriz yaşanması

  E) Türkiye'de cumhuriyetin ilan edilmesi


  6. 1938 yılında Almanya, Avusturya'yı topraklarına kattı. Bu gelişmeler karşısında Fransa, Türkiye'nin güçlü durumda olmasını istedi.

  Fransa'nın politikasında görülen bu değişikliğin Türk devletinin hangi konuda sonuç almasını kolaylaştırdığı savunulabilir?

  A) Musul sorununun görüşmelerle halledilmesi

  B) Nüfus mübadelesinin yapılması

  C) Hatay sorununun çözümlenmesi

  D) Milletler Cemiyeti'ne girişin kolaylaşması

  E) Montrö Boğazlar Antlaşması'nın imzalanması


  7.

  I. TBMM'nin açılması

  II. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi

  III. Tevhid-i Tedrisat Kanunu

  IV. Tekke, türbe ve zaviyelerin kapatılması

  Yukarıdakilerden hangileri, cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgilidir?

  A) I ve II B) II ve III C) I ve III

  D) III ve IV E) II ve IV


  8. Cumhuriyet döneminde;

  — Bazı lakap ve unvanların kaldırılması

  — Kadınların seçme, seçilme hakkına kavuşması

  — Medeni Kanunun çıkarılması

  gibi gelişmeler, aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulanması ile ilgilidir?

  A) Bağımsızlık

  B) Devletçilik

  C) Cumhuriyetçilik

  D) Halkçılık

  E) İnkılapçılık


  9. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'ün inkılapçılık ilkesini doğru açıklayan bir tanım olarak gösterilemez?

  A) Mevcut olan demokratik kurumları korumak ve çağdaş uygarlık düzeyine çıkmak için yenilikler yapmaktır.

  B) Toplumun gereksinmeleri doğrultusunda düzenlemeler yapmaktır.

  C) Ülkenin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasını sağlayacak yeni kuruluşları kurmak ve savunmaktır.

  D) Sanayinin devlet eliyle kurulması demektir.

  E) İlerici ve çağdaş düşünceye açık olmak demektir.


  10. Aşağıdakilerden hangisi bir devletin yönetiminde laiklik ilkesinin esas alındığına kanıt olarak gösterilemez?

  A) Din ve inanç özgürlüğünün esas alınması

  B) Dini inançlara saygılı olunması

  C) Devlet düzeni ve hukuk kurallarının akla ve bilime dayandırılması

  D) Din ve devlet işlerinin birbirine karıştırılmaması

  E) Devletin din işlerinde birleştirici ve yönlendirici olması


  11. Atatürk 10. Yıl Nutku'nda "Türk milletinin yürümekte olduğu gelişme ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet bilimdir" demektedir.turkeyarena.net

  Atatürk'ün bu görüşü aşağıdaki ilkelerden hangisinin esasını oluşturmaktadır?

  A) Cumhuriyetçilik

  B) Devletçilik

  C) Laiklik

  D) Ulusal egemenlik

  E) Çağdaşlık ve bilimsellik


  12. Türkiye'nin 1930'lu yıllarda;

  - Balkan Antantı

  - Sadabat Paktı

  - Milletler Cemiyeti

  gibi uluslararası kuruluşlara katılması veya kurulmasına öncülük yapması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin benimsendiğinin göstergesidir?

  A) Ulusal egemenlik

  B) Yurtta ve dünyada barış

  C) Çağdaşlık ve batılılaşma

  D) Ulusal bağımsızlık

  E) Bilimsellik ve akılcılık  CEVAP ANAHTARI
  1. E 2. C 3. A 4. D 5. B

  6. C 7. A 8. D 9. D 10. E

  11. E 12. B
   
 3. RüzGaR Super Moderator

  1. Yeni Türk devletinin Atatürk döneminde izlediği dış politikanın amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

  A) Ulusal bağımsızlığı korumak

  B) Uluslararası ilişkilerde eşitlik ilkesinin uygulanmasını sağlamak

  C) Uluslararası sorunları barış yoluyla çözümlemek

  D) İçişlerine karışılmasına engel olmak

  E) Azınlık haklarının uluslararası konferanslarda belirlenmesini sağlamak


  2. Lozan Antlaşması ile yabancı okulların çalışması belirli esaslara bağlanmıştı. Lozan'dan sonra imtiyazların kalkması ve öğretimde laiklik esaslarının kabul edilmesi yabancı okullar sorununun ortaya çıkmasına neden oldu. Türkiye'deki elçiler konu ile ilgili hükümetle görüşmek istemişler, fakat Türk hükümeti bunu reddetmiştir.

  Yabancı okullar sorununun batılı devletler ile görüşülmemesi aşağıdakilerden hangisinin savunulduğunun göstergesidir?

  A) Hukukun üstünlüğü

  B) Bağımsızlık

  C) Askeri üstünlük

  D) Çağdaşlık

  E) Milliyetçilik


  3. Lozan Antlaşması’nda "İstanbul'da yaşayan Rumlar ile Batı Trakya'da yaşayan Türkler dışında kalan Türk ve Rum nüfusun, Türkiye ile Yunanistan arasında değiştirilmesi" kararı alınmıştı. Bu uygulama yaşanan sorunlar nedeniyle ancak 1930’da gerçekleştirilebildi.

  Nüfus mübadelesinin gecikme nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

  A) Yunanistan'daki Türklerin Anadolu'ya gitmek istememesi

  B) Anadolu'daki Rumların Yunanistan'a gitmek istememesi

  C) Milletler Cemiyeti'nin mübadeleyi ilkelerine aykırı bulması

  D) Türkiye ve Yunanistan'ın değişimin masraflarını karşılayacak ekonomik gücünün olmaması

  E) Yunanistan'ın, İstanbul'da kalacak Rumların belirlenmesinde sorun çıkarması


  4. Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikadaki çalışmalarından hangisi, Lozan Antlaşmasından arta kalan sorunları çözmekten çok uluslararası barışa katkı sağlama amacına yöneliktir?

  A) Nüfus mübadelesi sorununun çözümlenmesi

  B) Montrö Sözleşmesi'nin imzalanması

  C) Milletler Cemiyeti'ne katılması

  D) Hatay Sorunu'nun Fransa ile anlaşarak çözümlenmesi

  E) Irak sınırı konusunda İngiltere ile antlaşma imzalanması


  5. 20 Temmuz 1936'da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar Komisyonu kaldırılarak boğazların yönetimi Türkiye'ye bırakılmıştır. Türkiye boğazlarda silah bulundurabilecek ve savaş zamanında istediği gibi açıp kapatabilecekti.

  Bu bilgilere bakılarak;

  I. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olduğu

  II. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki durumunu güçlendirdiği

  III. Türkiye'nin egemenliğini sınırlandıran unsurların ortadan kalktığı

  IV. Sovyet Rusya'nın boğazlar konusunda Türkiye'yi desteklediği

  yargılarından hangileri savunulabilir?

  A) II ve III B) I ve II C) III ve IV

  D) I ve IV E) II ve IV


  6. Anayasa'da "Egemenliğin kullanılması hiçbir surette, hiçbir kişiye, zümreye, aileye ve sınıfa bırakılamaz." kararı yer almıştır.

  Bu durumun, Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir?

  A) Laiklik

  B) inkılapçılık

  C) Devletçilik

  D) Cumhuriyetçilik

  E) Milliyetçilik


  7. Türkiye, Suriye'nin bağımsızlığını kazanmasından sonra ortaya çıkan Hatay sorununun çözümlenebilmesi amacıyla Milletler Cemiyeti'ne başvurmuştur.

  Türkiye'nin bu tutumuna bakılarak;

  I. Suriye'nin bağımsızlığını tanımamaktadır.

  II. Sorunları barışçı yollarla çözüme kavuşturmak istemektedir.

  III. Hatay'ı sınırlarına katmaktan vazgeçmiştir.

  IV. Uluslararası sorunları askeri güç kullanarak çözme eğilimindedir.

  gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

  A) Yalnız I B) II ve III C) Yalnız IV

  D) III ve IV E) Yalnız II


  8. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'ün milliyetçilik anlayışının temel özelliklerinden biri değildir?(turkeyarena.net)

  A) Halkı ortak kültür ve amaçlar çevresinde birleştirmeyi amaçlar.

  B) Yıkıcı değil, yapıcı ve barışçıdır.

  C) Dünyadaki Türklerin siyasi birliğini amaçlar.

  D) Din ve soy ayrımına dayalı değildir.

  E) Birleştirici, insancıl ve medenidir.


  9. Aşağıdakilerden hangisi, bir toplumda laiklik ilkesinin uygulandığını kanıtlayan gelişmelerden biri değildir?

  A) Farklı inanca sahip toplulukların bir arada yaşaması

  B) Eşitlik anlayışının gelişmesi

  C) Devlet düzeninin çoğunluğun inanç esaslarına göre belirlenmesi

  D) Kişilere inanç ve ibadetlerini serbestçe yapabilme hakkının tanınması

  E) Düşünce özgürlüğünün esas alınması


  10.

  I. Devletin sanayide ve işletmecilikte görev üstlenmesi

  II. Ekonomide devletin hem düzenleyici hem de girişimci olması

  III. Halkın temel ihtiyaç maddelerinin devlet tarafından üretilmesi

  gibi durumlar Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

  A) Milliyetçilik B) Laiklik C) Halkçılık

  D) Devletçilik E) Cumhuriyetçilik


  11. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'ün inkılapçılık anlayışına uymaz?

  A) Gelişmeyi öngören bir atılımcılık

  B) Akıl ve bilimsel düşünce

  C) Türk inkılâbının dogma haline gelmesini önleme

  D) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma

  E) Geleneksel düşünceyi koruma


  12. Özgürlüklerin kullanılması demokrasi için zorunludur. Özgür insanlar devlet yönetiminde söz sahibi olabilir.

  Buna göre, Türkiye'de demokrasinin oluşması için;

  I. Devletçilik

  II. Halkçılık

  III. Cumhuriyetçilik

  IV. Laiklik

  gibi ilkelerden hangilerinin uygulanmasının zorunlu olduğu söylenemez?

  A) I ve II B) Yalnız I C) III ve IV

  D) I ve IV E) II ve III  CEVAP ANAHTARI
  1. E 2. B 3. E 4. C 5. A

  6. D 7. E 8. C 9. C 10. D

  11. E 12. B
   
 4. RüzGaR Super Moderator

  1. "Egemenliğin ve siyasi iktidarın kaynağı halktır."
  Atatürk döneminde gerçekleştirilen aşağıdaki inkılaplardan hangisi bu düşünce ile doğrudan ilgili değildir?

  A) Soyadı kanununun çıkarılması

  B) Kadınlara siyasal haklar tanınması

  C) Cumhuriyetin ilan edilmesi

  D) TBMM'nin milletin tek temsilcisi olması

  E) Saltanatın kaldırılması


  2. "Cumhuriyetin ilanı tüm milleti sevindirdi. Tüm ülkede gösteriler yapıldı. Sadece İstanbul'da yayınlanan birkaç gazete ile bazı kişiler bu sevince katılmaktan çekindi. Hatta endişeye düştü."

  Mustafa Kemal'in bu konuşması;

  I. Egemenliğin millete ait olduğu

  II. Cumhuriyetin ilanına tepki gösterenlerin de bulunduğu

  III. Halkın çoğunluğunun cumhuriyetin ilanına tepki gösterdiği

  yargılarından hangilerine kanıt olarak gösterilebilir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

  D) I ve II E) I, II ve III


  3. I. Sivas Kongresi'nde bazı delegeler Amerikan

  mandasının kabul edilmesini savundu.

  II. TBMM'de bazı milletvekilleri, saltanat ve hilafetin kaldırılmasına karşı çıktı.

  Bu iki durum değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

  A) Mustafa Kemal'in cumhurbaşkanı seçilmesine karşı olanlar vardır.

  B) Çok partili döneme geçilmiştir.

  C) Ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenliğin gerçekleşeceğine inanmayanlar vardır.

  D) İttihat ve Terakki yanlıları yönetimi ele geçirmek istemektedir.

  E) Seçim kanununda değişiklik yapılmıştır.


  4. Serbest Cumhuriyet Fırkası, demokratik, liberal ve yenilikçi programına karşın, bir süre sonra bu hedeflerinden tamamen uzaklaşmış, cumhuriyet ve devrimlere karşı bir hareket haline gelince kurucusu Fethi Bey tarafından kapatılmıştır.

  Bu gelişmeler, aşağıdakilerden hangisi ile en doğru şekilde açıklanabilir?

  A) Fethi Bey başarısız olmuştur.

  B) Partinin programı cumhuriyet düzenine karşıdır.

  C) Parti iyi bir örgütlenme gerçekleştirmiştir.

  D) Halk bu partiyi desteklememiştir.

  E) Siyasi ortam çok partili yaşama uygun değildir.


  5. Cumhuriyet döneminde görülen bazı gelişmeler şöyledir:

  I. Halifelik kaldırılmıştır.

  II. Soyadı kanunu çıkarılmıştır.

  III. Tekke ve zaviyeler ile türbeler kapatılmıştır.

  IV. Medeni kanun kabul edilmiştir.

  V. Yeni Türk harfleri kullanılmaya başlanmıştır.

  Bunlardan hangileri "Laik devlet düzenini" gerçekleştirme amacına yönelik değildir?

  A) I ve III B) II ve V C) II ve IV

  D) III ve V E) I ve II


  6. Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyılın ikinci yarısında yürürlüğe giren Mecelle 1926'da kaldırılmış ve Şer'i hukuk uygulamasına son verilmiştir.

  Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

  A) Yönetim biçiminin değiştiğinin

  B) Laik hukuka geçiş süreci yaşandığının

  C) İslam hukuk anlayışının korunduğunun

  D) Dini farklılıkların dikkate alınmadığının

  E) Egemenliğin kaynağının değiştiğinin


  7. Atatürk "Milletimizin, memleketimizin eğitim kurumları bir olmalıdır. Ülke çocukları kadın ve erkek aynı şekilde orada eğitilmelidir." sözü ile aşağıdaki inkılaplardan hangisini açıklamaktadır?

  A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi

  B) Medreselerin kapatılması

  C) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi

  D) Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi

  E) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi


  8. Cumhuriyetin ilk yıllarında milliyetçilik anlayışına uygun inkılaplar yapılmıştır.

  Eğitim ve kültür alanında yapılan aşağıdaki inkılaplardan hangisinin bu düşünceye uygun olmadığı söylenebilir?

  A) Türk Tarih Kurumu'nun açılması

  B) Tevhid-i Tedrisat kanunu

  C) Latin alfabesinin kabul edilmesi

  D) Türk Dil Kurumu'nun açılması

  E) Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi'nin açılması


  9. - Lozan Konferansı'nda boğazların silahsız olması ve denetiminin başkanı Türk olan bir komisyona bırakılması kararlaştırılmıştır.turkeyarena.net

  - 1930 yılı başlarından itibaren Almanya ve İtalya’nın yayılmacı politikalar izlemeleri üzerine Türkiye, 1936'da boğazlar sorununun yeniden görüşülmesini istemiştir.

  Yukarıda verilen bilgiler arasında ilişki kurulduğunda, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

  A) Türkiye Cumhuriyeti silahlanma yarışına katılmıştır.

  B) Türkiye Cumhuriyeti Avrupa'daki gelişmelerden kendi çıkarları doğrultusunda yararlanmıştır.

  C) Avrupa devletleri Türkiye'nin çıkarlarını engellemiştir.

  D) Ticaret gemilerinin boğazlardan serbest geçiş hakkı kaldırılmıştır.

  E) Barış zamanında boğazlar bütün devletlerin gemilerine kapalı duruma gelmiştir.


  10. Yeni Türk devletinde gerçekleştirilen;

  I. Hilafetin kaldırılması

  II. Tekke ve zaviyelerin kapatılması

  III. Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi

  IV. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi

  gibi inkılaplardan hangileri, toplumdaki eşitsizlik belirtilerini ortadan kaldırma amacına yöneliktir?

  A) I ve II B) III ve IV C) II ve III

  D) I ve III E) II ve IV


  11. Cumhuriyet döneminde;

  I. Köylüyü ekonomik yönden güçlendirmek

  II. Üretimi artırmak

  III. Köylüyü toprağa bağlamak

  gibi amaçlarla aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?

  A) Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün açılması

  B) Üretim kooperatiflerinin kurulması

  C) Planlı ekonominin uygulanması

  D) Tarım örgütünün geliştirilmesi

  E) Aşar vergisinin kaldırılması


  12. - Türk Tarih Kurumu'nun görevi, Türk tarihinin

  bütün olarak ve en eski dönemlerden itibaren kaynaklara dayanılarak incelemesidir.

  - Türk Dil Kurumu, Türkçe'ye giren yabancı kelimelere Türkçe karşılıklar bulmakla görevlendirilmiştir.

  Yukarıdaki açıklamalar, Yeni Türk devletinin aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istediğinin kanıtıdır?

  A) Sosyal devlet yapısı

  B) Hukukun üstünlüğü

  C) Laik devlet düzeni

  D) Kültürel bağımsızlık

  E) Meclise dayalı yönetim


  CEVAP ANAHTARI
  1. A 2. D 3. C 4. E 5. B

  6. B 7. A 8. C 9. B 10. B

  11. E 12. D
   

Sayfayı Paylaş