Anayasa, Hukuk, Toplumsal Hayatı Düzenleyen Kurallar, Özellikleri Test Soruları

Konusu 'Diğer Dersler' forumundadır ve RüzGaR tarafından 14 Mart 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Anayasa, Hukuk, Toplumsal Hayatı Düzenleyen Kurallar, Özellikleri Test Soruları
  1. Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Devleti İlkesi’nin gereklerinden biri sayılamaz?

  A) Temel hak ve özgürlüklerin güvenceye alınması

  B) Yargı bağımsızlığının sağlanması

  C) Anayasal üstünlüğün sağlanması

  D) İdarenin yargısal denetiminin sağlanması

  E) Meclis üstünlüğünün sağlanması


  2. Aşağıdakilerden hangisi İdare Hukuku’nun özelliklerinden biri değildir?

  A) Genç bir hukuk dalıdır

  B) Tedvin edilmemiş bir hukuk dalıdır

  C) İçtihatlara dayanan bir hukuk dalıdır

  D) Kamu yararı düşüncesi hakimdir

  E) Uyuşmazlık adli yargıda çözümlenir

  Tedvin: Düzenleme, derleme.

  3. Aşağıdakilerden hangisi İdarenin Bütünlüğü İlkesi’ni sağlamaya yönelik bir anayasal kurumdur?

  A) İdari işlemlerin yargı denetimine tâbi olması

  B) İdari vesayet

  C) Yerel yönetimler

  D) Kamu tüzel kişiliği

  E) Yerinden yönetim

  · 1982 Anayasası’nda “İdare, kuruluş ve görevleri ile bir bütündür ve kanunla düzenlenir” hükmü yer almış, bunun da, vesayet denetimi ile sağlanacağı hükme bağlanmıştır.


  4. Aşağıdakilerden hangisi hukukun yazılı kaynakları arasında yer almaz?

  A) Yasalar D) Kanun Hükmünde Kararnameler

  B) Tüzükler E) İçtihatlar

  C) Yönetmelikler

  · İçtihat, hukukun yazılı değil, yardımcı kaynağıdır. Bir hukukî sorun karşısında, mahkeme veya hukuk bilginlerinin görüşü demektir.


  5. Aşağıdakilerden hangisi Kamu Hukuku alanına girmez?

  A) Vergi Hukuku D) Medeni Hukuk

  B) Anayasa Hukuku E) Devletler Genel Hukuku

  C) Ceza Hukuku

  · Medeni Hukuk Özel Hukuk kapsamındadır.


  6. Aşağıdakilerden hangisi özel haklardan biridir?

  A) Dilekçe hakkı D) Seçme hakkı

  B) Konut hakkı E) Alacak hakkı

  C) Vatan hizmeti hakkı

  · Dilekçe-Seçme-Vatan Hizmeti hakları, Kamu Hakları’nın Siyasî Haklar bölümü içerisinde yer alır. Konut Hakkı, Sosyal ve Ekonomik Haklar başlığı altında düzenlenmiştir. Bunlar Kamu haklarındandır. Alacak Hakkı, bireyin başka bireylerle ilişkisini içerdiği için Özel Hukuk’un alanına girer.


  7. Kişi, aile, borç ve eşya hukukuyla ilgili ilişkileri düzenleyen hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Özel hukuk C) Anayasa hukuku E) Medeni hukuk

  B) Kamu hukuku D) Devletler hukuku

  · Medenî Hukuk’un Başlangıç Bölümü’nde, Kişi, Aile, Miras ve Eşya Hukuku’nu içerdiği belirtilir. Geniş anlamıyla Borçlar Hukuku’nu da kapsar.


  8. Aşağıdakilerden hangisi özel hakların bir türü olan mutlak haklara örnek verilebilir?

  A) Mülkiyet Hakkı D) Kira hakkı

  B) Alacak Hakkı E) Sözleşme Yapma Hakkı

  C) Temsil Hakkı

  · Mutlak haklar herkese karşı ileri sürülebilir. Nispî haklar, sadece ilgilisine karşı ileri sürülebilir. Mülkiyet Hakkı, herkese karşı ileri sürülebilen bir hak olduğu için, mutlak haklar içinde yer alır.


  9. Aşağıdakilerden hangisi siyasî kamu hakları içinde yer alır?

  A) Konut Hakkı D) Seyahat etme özgürlüğü

  B) Sağlık Hakkı E) Dilekçe Hakkı

  C) Çalışma Hakkı

  · Konut, Sağlık ve Çalışma haklarını Sosyal ve Ekonomik Haklar içerisinde yer alır. Seçme-seçilme, Vatandaşlık, Vatan Hizmeti, Memur Olma ve Dilekçe hakları Siyasi Kamu Hakkı olarak kabûl edilmiştir.


  10. Medeni Hukuk ile Özel Hukuk terimlerinin eş anlamlı terimlermiş gibi kullanılması Medeni Hukuk’un aşağıdaki hangi özelliğinin bir sonucudur?

  A) Özel Hukuk’un tek dalı olmasının

  B) Özel Hukuk’un en belirgin dalı olmasının

  C) Özel Hukuk’un en geniş ve en önemli dalı olmasının

  D) Özel Hukuk’un bizzat kendisini ifade etmesinin

  E) Sadece özel kişileri ilgilendirmesinin


  11. Aşağıdakilerden hangisi Özel Hukuk alanına giren hukuk dallarından biri değildir?

  A) Medeni Hukuk D) Ticaret Hukuku

  B) Devletler Özel Hukuku E) İş ve Soysal Güvenlik Hukuku

  C) Borçlar Hukuku

  · İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Kamu Hukuku’nun bir dalıdır.


  12. Aşağıdakilerden hangisi Özel Hukuk un bir alt dalı olan Medeni Hukuk’un düzenlemiş olduğu hukuk dallarından biri değildir?

  A) Şahsın Hukuku D) Eşya Hukuku

  B) Miras Hukuku E) Ticaret Hukuku

  C) Aile Hukuku

  · Ticaret Hukuku, Medeni Hukuk gibi Özel Hukuk’un bir alt dalıdır. Medeni Hukuk’un alt dalı değildir. Medeni Hukuk’un alt dalları, Şahsın Hukuku, Aile Hukuku, Eşya Hukuku, Miras Hukuku ve Borçlar Hukuku’dur.


  13. Bakanlar Kurulunun çalışma biçimlerine ait özellikler arasında sayılamayacak husus aşağıdakilerin hangisinde yer almamıştır?

  A) Bakanlar Kurulu’nun oy çokluğu ile karar alabilmesi

  B) Bakanlar Kurulu kararları için oy birliğinin gerekli olması

  C) Bakanlar Kurulu’nun sıkça başvurduğu yöntemlerden birinin elden imza yolu olması

  D) Bakanlar Kurulu’nun çalışma usullerinin bir iç tüzükle düzenlenmemiş olması

  E) Bakanlar Kurulu’nun, Başbakan ve gerekli görülen hallerde Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanması

  · Bakanlar Kurulu’nda kararlar oy birliği ile alınır. Bütün üyelerin karara katılmaları gereklidir. Çoğunlukla karar alma yolu yoktur.


  14. Kamulaştırmada bedel davasına aşağıdaki mahkemelerden hangisi bakar?

  A) Ceza Mahkemesi D) İdare Mahkemesi

  B) Sulh Mahkemesi E) Danıştay

  C) Asliye Hukuk Mahkemesi


  15. Aşağıdakilerden hangisi “Genel Uygunluk Bildirimi” vermeye yetkilidir?

  A) Maliye Bakanlığı D) Defterdarlık

  B) Bakanlar Kurulu E) Danıştay

  C) Sayıştay

  · Sayıştay, Genel Uygunluk Bildirimi’ni, ait olduğu Kesin Hesap Kanunu tasarısının verilmesinden başlayarak en geç 75 gün içinde TBMM’ye sunmak zorundadır.


  16. Aşağıdaki Sayıştay işlemlerinden hangisi, Sayıştay denetimi kapsamındaki kurumların bağışlarını denetleyen bir işlemdir?

  A) Vize D) Uygunluk bildirimi

  B) Tescil E) Sayıştay ilamı

  C) Verile emrine bağlanma

  · Sayıştay, genel ve katma bütçeli kurumların harcamaya ilişkin yaptıkları sözleşmeleri bütçe ve yasalara uygunluk açısından denetler. Tescil işlemi ile sözleşmelerin uygunluğunu saptar ve uygulanmasına onay verir.


  17. Danıştay, İdare ve Vergi mahkemeleri aşağıdaki hallerin hangisinde dava dilekçesinin reddine karar verirler?

  A) Davanın hasım gösterilmeden açılması halinde

  B) Davanın yanlış hasım gösterilerek açılması halinde

  C) İdari yargının görevli olduğu konularda görevli veya yetkili olmayan mahkemede davanın açılması halinde

  D) Dava dilekçesinde, işlemin tebliğ yazılı bildirim tarihinin gösterilmemesi halinde

  E) Zorunlu idari başvuru yoluna gidilmeden doğrudan dava açılması halinde


  18. Aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin il ve ilçe düzeyinde örgütlenmesi yoktur?

  A) İç İşleri Bakanlığı D) Sağlık Bakanlığı

  B) Devlet Bakanlığı E) Milli Eğitim Bakanlığı

  C) Orman Bakanlığı


  19. Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kamu kuruluşlarında çalıştırılacak kamu görevlisi kapsamı içinde sayılabilecek kategorilerden biri değildir?

  A) Devlet memuru D) Danışman

  B) İşçi E) Geçici personel

  C) Sözleşmeli personel

  · Devlet Memurları Kanunu’nda kamu görevlisi olarak dört unsur sayılmıştır: Memurlar, sözleşmeli personel, geçici görevliler ve işçiler.turkeyarena.com


  20. 2004 yılında yapılan değişiklikle, aşağıdakilerden hangisi, Anayasa’da düzenlenen yargı kurumları arasından çıkarılmıştır?

  A) Askeri Yüksek İdare mahkemesi D) Yargıtay

  B) Sayıştay E) Devlet Güvenlik Mahkemesi

  C) Danıştay


  21. Aşağıdakilerden hangisi yargı denetiminin dışında bırakılan idarî işlemlerden biri değildir?

  A) Yüksek Seçim Kurulu kararları

  B) Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı idarî işlemler

  C) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları

  D) Askeri personel hakkında disiplin cezaları

  E) Belediye başkanlarının yaptığı işlemler


  22. Bakanların idarî görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?

  A) Açık bulunan bir bakanlığa vekâlet etmek

  B) Bakanlığı temsil etmek

  C) Bakanlık adına yönetmelik yapmak

  D) Bakanlık adına harcamalar yapmak

  E) Bakanlığın hükümet ile ilişkilerini sağlamak

  · Bakanlar, bakanlığı olanlar ve devlet bakanları şeklinde ikiye ayrılır. Bakanlığı olan bakanların ana görevi kamu hizmeti yürütmektir. Devlet bakanlarının görevi ise, esas olarak siyasîdir. Açık bulunan bir bakanlığa vekâlet etmek kamu hizmeti görmek anlamında bir idarî görev değil, daha çok Devlet bakanlarının üstlendiği siyasî görevdir. Bu vekâlet 15 günü geçemez.


  23. Anayasamıza göre genel ve yerel seçimlerde adayların tespitine ve yeterliliğine aşağıdakilerden hangisi karar vermektedir?

  A) Adalet Bakanlığı D) Yargıtay

  B) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu E) Danıştay

  C) Yüksek Seçim Kurulu

  · Yüksek Seçim Kurulu’dur. Kararları kesindir, itiraz edilemez. 7 asıl 4 yedek üyeden oluşur (üyeleri Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından seçilir).


  24. Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu’nun daimi üyesi değildir?

  A) İç İşleri Bakanı C) Başbakan E) Sağlık Bakanı

  B) Dış İşleri Bakanı D) Cumhurbaşkanı

  · MGK, Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Başbakan yardımcıları, Genel Kurmay Başkanı, Milli Savunma, İç İşleri, Dış İşleri, Adalet bakanları, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri komutanları ve Jandarma Genel Komutanı ile toplanır. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri de toplantıya katılır, fakat oy hakkı yoktur. Cumhurbaşkanının bulunmadığı zamanlarda kurula Başbakan başkanlık yapar.


  CEVAP ANAHTARI
  1.E 2.E 3.B 4.E 5.D 6.E 7.E 8.A 9.E 10.C 11.E 12.E

  13.A 14.C 15.C 16.B 17.A 18.B 19.D 20.E 21.E 22.A 23.C 24.E
   


 2. RüzGaR Super Moderator

  25. Aşağıdakilerden hangisi kamu iktisadi kuruluşlarının özelliklerinden biri olamaz?

  A) Sayıştay denetimine tâbi olmaları

  B) Tüzel kişiliğe sahip olmaları

  C) Sermayelerinin tamamının devlete ait olması

  D) Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmaları

  E) Yasa ile saklı tutulan konular dışında özel hukuka tabi olmaları

  · KİT’lere Genel Muhasebe Kanunu ve Devlet İhale Kanunu uygulanmadığı, ayrıca, saklı tutulan konular dışında Özel Hukuk kuralları ile denetlendiği için Sayıştay denetimi uygulanmamaktadır.


  26. İdari yargı, kararlarını kaç gün içinde uygulamayan kamu görevlisi aleyhine tazminat davası açabilir?

  A) 10 B) 20 C) 25 D) 30 E) 40


  27. Aşağıdakilerden hangisi idari yargı alanındaki içtihadı birleştirme kararı vermeye yetkili yüksek mahkemedir?

  A) Anayasa Mahkemesi C) Danıştay E) Askeri Yargıtay

  B) Sayıştay D) Yargıtay

  · Danıştay, idarî yargıdaki en üst mahkemedir. Kararları kesindir.


  28. Belediye başkanının görevden alınmasında son ve kesin karar aşağıdaki mercilerden hangisince verilir?

  A) İç İşleri Bakanlığı D) Yargıtay

  B) Bakanlar Kurulu E) Danıştay

  C) Cumhurbaşkanı

  · Belediye başkanının başkanlıktan düşürülmesi istemi İç İşleri Bakanı tarafından Danıştay’a yapılır. Danıştay bir ay içinde karara bağlar.


  29. Belediye bütçesini inceleyen ve görüş bildiren kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Belediye Başkanı D) Belediye Meclisi

  B) Vali E) İç İşleri Bakanlığı

  C) Belediye Encümeni


  30. 1982 Anayasası’na göre yetki genişliği aşağıdakilerden hangisine tanınmıştır?

  A) İllere D) İç İşleri Bakanlığına

  B) Mahalli idarelere E) Belediyelere

  C) Taşra teşkilatına

  · Ülkemizde merkezden yönetim sistemi uygulanmaktadır. Merkezden yönetim sisteminin ortaya çıkaracağı kamu hizmetlerinin taşrada gecikme ile yürütülmesinin sakıncalarına karşı Yetki Genişliği düşünülmüştür. Yetki genişliği, merkezî idarenin, taşra örgütündeki âmirlerine belli konularda merkeze danışmadan, merkez adına karar alabilme imkânı veren yetkidir. Yetki genişliği illerde vali tarafından uygulanır.


  31. Merkezi idarenin hiyerarşik en üst amiri kimdir?

  A) Meclis Başkanı D) Başbakan

  B) Cumhurbaşkanı E) Bakan

  C) Bakanlar Kurulu

  · Başbakan, bakanların hiyerarşik âmiri değildir).


  32. Aşağıdakilerden hangisi merkezden yönetimin sakıncalarından biridir?

  A) Güçlü bir devlet yönetimi sağlar

  B) Hizmetler daha az harcamayla yapılır

  C) Rasyonel biçimde yürütülür

  D) Hizmetler tekdüze biçimde yürütülür

  E) Demokratik ilkelere uygun değildir


  33. Türk belediyeciliğinde Büyükşehirleri diğerlerinden ayırt eden yasal düzenleme hangi yıl yapılmıştır?

  A) 1923 B) 1930 C) 1954 D) 1961 E) 1984

  · Turgut Özal’ın Başbakanlığı döneminde yapılmıştır.


  34. Aşağıdakilerden hangisi ilçe idare kurulunda yer almaz?

  A) Defterdar D) Mal Müdürü

  B) Tarım Müdürü E) Kaymakam

  C) Milli Eğitim Müdürü

  · Defterdarlık illerde olur. İlçede Mal Müdürlüğü vardır.


  35. Yerel yönetimlerin özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

  A) Kendi bütçelerinin olması

  B) Kendine özgü tüzel kişiliklerinin olması

  C) Halk tarafından doğrudan doğruya seçilmesi

  D) Özerk kuruluş olmaları

  E) Merkezi hiyerarşinin denetimine tâbi olmaları

  · Yerel yönetimler, seçimle iş başına gelen ve yargı yoluyla uzaklaştırılabilen kuruluşlar olduğundan, merkezin hiyerarşik denetiminden söz edilemez. Merkezin, sadece, toplum yararını gözetmek amacıyla vesayet yetkisi vardır.


  36. Bir köyde isteğe bağlı işlerin zorunlu hale gelmesine kim karar verir?

  A) Bakanlar Kurulu D) İç İşleri Bakanı

  B) İhtiyar Heyeti E) Vali

  C) Köy Derneği

  · Köyler, 1924 Köy Kanunu ile kurulmuştur. Salma ve İmece başlıca geliridir. Köy Derneği, köyün isteğe bağlı işlerinin zorunlu hale gelmesini sağlar.


  37. Köy muhtarı köyün bazı temel ihtiyaçlarını karşılamak için köy halkının gelir durumuna göre bir miktar vergi toplayabilir.

  Aşağıdakilerden hangisi bu verginin adıdır?

  A) Haraç B) Kabotaj C) Öşür D) Salma E) Emlak


  38. Valiliğin hiyerarşik denetimine aşağıdakilerden hangisi tâbi değildir?

  A) Adalet kuruluşları D) Hukuk İşleri Müdürü

  B) Defterdar E) Kaymakam

  C) Milli Eğitim Müdürü


  39. Devlet adına kamu hizmeti imtiyazı verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

  A) Başbakan D) İç İşleri Bakanı

  B) Bakanlar Kurulu E) Vali

  C) Cumhurbaşkanı


  40. Türk parasının iç ve dış değerini korumak, mali piyasaları izlemek ve finanssal sistemde istikrarı sağlamak amacıyla aşağıdaki kuruluşlardan hangisi oluşturulmuştur?

  A) Devlet Planlama Teşkilatı

  B) Merkez Bankası

  C) Özelleştirme İdaresi

  D) Menkul Kıymetler Borsası

  E) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu

  · Merkez Bankası, 1930’da kurulmuştur. KİT’lerin özelleştirilmeleriyle ilgili çalışmalar 1980’den sonra hızlanmış, konuyla ilgili ilk yasa 1984’te çıkartılmıştır. Menkul Kıymetler Borsası’nın kurulması 1983’te kabul edilen yasayla gerçekleşmiştir. Bankacılık Düzenleme Kurulu’nun oluşturulmasına da 1999’dan itibaren başlanmıştır.


  41. 2000 yılı istikrar programında ekonomide çarpıklığa neden olarak gösterilen sektör aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bankacılık C) Tarım E) İhracatçılar Birliği

  B) Çimento D) Tekstil


  42. Aşağıdaki devletlerden hangileri 1960 Antlaşması’nda Kıbrıs’ta Garantör Devlet olarak kabul edilmiştir?

  A) ABD-İngiltere-Türkiye D) Rusya-ABD-İngiltere

  B) Türkiye-Yunanistan-İngiltere E) Almanya-ABD-Fransa

  C) Türkiye-Yunanistan-ABD


  43. Türkiye 1974’de yaptığı Kıbrıs Barış Harekatı’nı aşağıdakilerden hangisine dayanarak gerçekleştirmiştir?

  A) Birleşmiş Milletlere üye olmasına

  B) NATO üyesi olmasına

  C) Kıbrıs’ta Garantör Devlet olmasına

  D) Demokratik devlet olmasına

  E) Avrupa Birliği’ne katılmak için müracaat etmiş olmasına


  44. Ülkemizde Merkez Bankası kuruluncaya kadar bunun görevini yerine getiren banka hangisi idi?

  A) Türkiye İş Bankası D) Ziraat bankası

  B) Osmanlı Bankası E) İstanbul Bankası

  C) Sanayi Bankası


  45. Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi, Türk kültürünün araştırılması ve geliştirilmesi, Türk kültürünün dış etkenlerle farklılaşmasının engellenmesi, Türkçe konuşan devletler ve topluluklar arasında kültürel ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla oluşturulmuştur?

  A) Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi

  B) Karadeniz Ekonomik İşbirliği

  C) Türk Tarih Kurumu

  D) Türk Dil Kurumu

  E) Birleşik Devletler Topluluğu

  TÜRKSOY, Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Kırgızistan’ın bir araya gelmesiyle 1993’te kurulmuştur. Yönetimin resmî dili Türkçe olup merkezi Ankara’dır.


  46. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Türkiye’nin önderliğinde oluşturulan Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) içinde yer almamıştır?

  A) Ermenistan C) Azerbaycan E) Yunanistan

  B) Macaristan D) Rusya Federasyonu

  · KEİ, Türkiye’nin öncülüğüyle İstanbul’da Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Yunanistan’ın katılımı ile 1992’de imzalanan antlaşmayla kurulmuştur.


  47. Aşağıda Türkiye’nin bazı uluslar arası kuruluşlara katılış tarihleri verilmiştir.

  Bunlardan hangisi yanlıştır?

  A) Birleşmiş Milletler - 1945

  B) NATO - 1952

  C) Karadeniz Ekonomik İşbirliği - 1991

  D) Avrupa Gümrük Birliği - 1995

  E) Avrupa Birliği – 2004


  48. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Sovyetler Birliği’ne karşı oluşturulan ittifak aşağıdakilerden hangisidir?

  A) NATO D) OECD

  B) Avrupa Birliği E) Varşova Paktı

  C) Birleşmiş Milletler Teşkilatı

  · Merkezi Brüksel’de bulunan NATO 1949’da kurulmuş, Türkiye 1952’de üye olmuştur.


  CEVAP ANAHTARI
  25.A 26.D 27.C 28.E 29.C 30.A 31.E 32.E 33.E 34.A 35.E 36.C

  37.D 38.A 39.B 40.B 41.A 42.B

  43.C 44.B 45.A 46.B 47.E 48.A
   
 3. RüzGaR Super Moderator

  49. Birleşmiş Milletler Teşkilatı kaç yılında kurulmuştur?

  A) 1919 B) 1942 C) 1945 D) 1950 E) 1952

  Çözüm: Birleşmiş Milletler Teşkilâtı, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 51 ülkenin katılımıyla 1945’te kurulmuştur. Genel merkezi Cenevre’dedir.

  Başlıca organları şunlardır:

  · Genel Kurul

  · Güvenlik Konseyi (konsey 15 üyeden oluşur. Bunlardan ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin daimi üyedir; veto hakları vardır. Diğer 10 üye devlet 2 yıl için Genel Kurul tarafından seçilir).

  · Ekonomik ve Sosyal Konsey

  · Uluslararası Adalet Divanı (En yüksek adalet organıdır; Lahey Adalet Divanı da denilir)

  · Sekreterya.

  Dikkat! I. Dünya Savaşı sonrasında, Wilson İlkeleri doğrultusunda kurulan Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) ile II. Dünya Savaşı sonrasında oluşturulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nı birbirine karıştırmayalım. Milletler Cemiyeti, İngiltere ve Fransa gibi I. Dünya Savaşı galibi devletlerin çıkarları doğrultusunda hareket eden ve II. Dünya Savaşı’nın çıkmasını önleyemeyen bir kuruluş olmaktan öteye geçememiş, varlığı Ekim 1947’de sona ermiştir. Türkiye Musul’u Milletler Cemiyeti’nin yanlı tutumu sonucunda yitirmiştir.


  50. Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın aşağıdaki yan organlarından hangisinin temel amacı dünya üzerindeki mevcut hastalıklarla mücadele etmektir?

  A) ILO B) WHO C) IMF D) FAO E) UNESCO

  Teşkilatın yan (yardımcı) organları şunlardır:

  · UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim-Bilim ve Kültür Teşkilâtı-1946)

  · UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu-1946)

  · WHO (Dünya Sağlık Örgütü-1946)

  · ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü-1946)

  · FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü-1946)

  · IMF (Uluslararası Para Fonu-1945)  51. Eski uygarlıklardan kalan bazı tarihi eserler ve bazı doğal oluşumlar insanlığın ortak mirası olarak kabul edilmekte ve uluslararası alanda korunmasına özen gösterilmektedir.

  Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın yan kuruluşlarından hangisi bu amaçla oluşturulmuştur?

  A) UNESCO B) UNICEF C) WHO D) IMF E) FAO  52. Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın temel kuruluş amacı, devletlerarası sorunların barışçı yollardan çözülmesi ve uluslar arası barışın korunmasıdır. Bunun yanında teşkilat, toplumların ve bireylerin haklarının korunması yönünde de çalışmalarda bulunmaktadır.

  Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olabilir?

  A) Teşkilatta beş ülkenin veto hakkının bulunması

  B) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabul edilmesi

  C) Güvenlik Konseyi’nin kurulması

  D) Gerekli yerlere barış gücü askerlerinin gönderilmesi

  E) Üye sayısının artması

  · Türkiye, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde açıklanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne 1982 Anayasası’nda yer vermiştir. Ayrıca, Avrupa Konseyi üyesi olarak, konseyin 4 Kasım 1950 tarihinde kabûl ettiği İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme’ye de imza atmış, yine anayasada yer vermiştir.  53. Türkiye, dünya barışına katkıda bulunmak amacıyla, Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na bağlı olarak birçok ülkeye askeri birlik göndermiştir.

  Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelerden biri değildir?

  A) Kore D) Afganistan

  B) Vietnam E) Somali

  C) Bosna-Hersek  54. Türkiye aşağıdaki uluslar arası oluşumlardan hangisine kuruluş aşamasında katılmıştır?

  A) NATO

  B) Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı

  C) Avrupa Birliği

  D) Birleşmiş Milletler

  E) Avrupa Konseyi  55. Türkiye aşağıdaki uluslar arası kuruluşlardan hangisine üye değildir?

  A) EFTA B) IMF C) İSEDAK D) KEİ E) OECD

  · EFTA (Avrupa Serbest Mübadele Birliği).

  · İSEDAK (İslam Konferansı Teşkilâtı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi): İSEDAK, 1981’de İslam Konferansı Örgütü (İKÖ)’nün üç daimi komitesinden biri olarak oluşturulmuştur. Başkanı seçilemediği için 1984’e kadar faaliyete geçememiştir. Aynı yıl Türkiye Cumhurbaşkanı Kenan Evren başkanlığa seçilmiştir. İslam Konferansı Örgütü Genel Sekereterliğine 2004’te 4 yıllığına Ekmelettin İhsanoğlu seçilmiştir.

  · OECD (Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı):  56. Aşağıdaki ülkelerden hangisi NATO üyesi değildir?

  A) Romanya C) İsviçre E) İngiltere

  B) Yunanistan D) Almanya

  · 2005 Yılı itibariyle üyeler: ABD, Kanada, Norveç, Danimarka, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İngiltere, Fransa, Portekiz, İzlanda, İtalya, Türkiye, Yunanistan, Almanya, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya.turkeyarena.com


  57. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunması için oluşturulmuş, yaptırım gücüne sahip uluslar arası kurumlardan biridir?

  A) Anayasa Mahkemesi

  B) İnsan Hakları Derneği

  C) İnsan Hakları Bildirisi

  D) İnsan Hakları Mahkemesi

  E) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi

  · 1949’da 10 Batı Avrupa ülkesinin katılımıyla Avrupa Konseyi kurulmuştur. Türkiye aynı yıl başvurmuş, 1950’de katılmıştır. 1954’te Avrupa İnsan Hakları Komisyonu oluşturularak, insan haklarının uluslar arası düzeyde korunması için çalışmalara başlanmıştır. Çalışmaların sonucu olarak, 1959’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurulmuştur. Türkiye, 1989’da AİHM kararlarına uymayı kabûl ederek mahkemenin yargı yetkisini tanımıştır. 1998’de Avrupa Konseyi’nin bir organı olarak bu günkü halini almıştır).  58. Ülkemizde temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edildiğini düşünen bir kimse iç hukuk yollarını tükettikten sonra aşağıdakilerden hangisine başvurabilir?

  A) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na

  B) Anayasa Mahkemesi’ne

  C) İnsan Hakları Derneği’ne

  D) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne

  E) Avrupa Konseyi’ne  59. Türkiye Avrupa Birliği’ne girişte son aşamaya gelmiştir. Buna rağmen Türkiye’nin birliğe girişine karşı ciddi bir muhalefet vardır.

  Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değildir?

  A) Türkiye’de demokratik sistemde bazı eksikliklerin olması

  B) Nüfus artış hızının fazla olması

  C) Güçlü bir orduya sahip olması

  D) Türkiye’deki gelir azlığının birliğe yük getireceği endişesi

  E) Türkiye’nin ekonomik sorunlarını çözememiş olması  60. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girişindeki son aşamanın başlangıcıdır?

  A) Katılım müzakerelerinin başlaması

  B) Gümrük Birliği’ne katılması

  C) Kopenhag kriterlerinin yerine getirilmesi

  D) Birliğe katılma için yapılan davetin kabul edilmesi

  E) Avrupa Birliği ülkelerine uygulanan vize işlemlerinin kaldırılması

  · Müzakereler 3 Ekim 2005 tarihinde başlayacaktır.  61. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin AB üyeliği için yaptığı çalışmalardan değildir? (2002 KPSS)

  A) 1963 Ankara Antlaşması

  B) Türkiye’nin insan haklarını koruyacağını kabul etmesi

  C) İşkenceyi önleyeceğini kabul etmesi

  D) 1995’de Gümrük Birliğini kabul etmesi

  E) 1948’de Ortak Pazar’a giriş için müracaat etmesi

  · 1948’ de Avrupa Birliği henüz kurulmamıştı. Avrupa Birliği’nin kuruluşu 1951’dir (1952 diyenler de var).Birliğin kurulduğu sıradaki adı, Avrupa Kömür ve Çelik Birliği’dir (Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg). 1957 Roma Antlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) veya yaygın deyimle Avrupa Ortak Pazarı kurulmuş, 1958’de yürürlüğe girmiştir. Şimdiki adı Avrupa Birliği’dir (AB). 1 Ocak 1993’te Tek Pazar’a geçmiştir. Üye sayısı 15’ken 1 Mayıs 2004’te 25’e çıkmıştır. Bulgaristan, Romanya ve Türkiye aday olarak beklemektedirler. 2004’te Makedonya ve Hırvatistan üyelik için başvurmuşlardır.

  Avrupa Birliği’nin organları :

  1-Avrupa Zirvesi

  2-Avrupa Parlamentosu

  3-Avrupa Komisyonu

  4-Bakanlar Konseyi

  5-Adalet Divanı

  Türkiye – AB ilişkileri tarihçesi:

  · Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğunun 1958 yılında kurulmasından kısa bir süre sonra Temmuz 1959'da Topluluğa tam üye olmak için başvurmuştur. Tam üyelik başvurumuza o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu tarafìndan verilen cevapta, Türkiye'nin kalkınma düzeyinin tam üyeliğin gereklerini yerine getirmeye yeterli olmadığı bildirilmiş ve tam üyelik koşulları gerçekleşinceye kadar geçerli olacak bir ortaklık anlaşması imzalanması önerilmiştir.

  · Sözü edilen antlaşma 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır [Ankara Antlaşması (Ortaklık Antlaşması)]. Anlaşmasının önsözünde, Türk halkının yaşam standardının yükseltilmesi amacıyla Avrupa Ekonomik Topluluğunun sağlayacağı desteğin ilerdeki bir tarihte Türkiye'nin Topluluğa katılmasına yardımcı olacağı belirtilmiştir.

  · 13 Kasım 1970 tarihinde imzalanan ve 1973 yılında yürürlüğe giren Katma Protokolde geçiş dönemi başlamış, tarafların üstleneceği yükümlülükler belirlenmiştir.

  · Ülkemiz 1970'li yıllarda içinde bulunduğu ekonomik krizler ve bazı siyasi tercihlerle Katma Protokol'den kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmıştır. O tarihlerde yaygın olan kanaat, AET ile ilişkinin bir çeşit sömürü düzeni kurmakta olduğu, pazarımızı Topluluk ürünlerine açmanın sanayileşmemizi ve kalkınmamızı baltalayacağı, dolayısıyla koruma duvarlarının muhafaza edilmesi gerektiği yolundaydı. Başka bir deyimle, AB ile ortaklık ilişkimizin ve gümrük birliğinin temsil ettiği kalkınma modeli dışarıya açık, bütünleşmeyi öngören bir model iken, 1970'li yılların tamamı boyunca bu modelin tam tersini sembolize eden içe dönük, ithalat ikamesine dayalı politikalar uygulanmıştır. Türkiye kendi yükümlülüklerini yerine getirmemeye ve Toplulukla ilişkilere soğuk bakmaya başlayınca, Topluluk da kendi yükümlülüklerini aksatmaya ve ortaklık ilişkisinin geliştirilmesi istikametinde çaba harcamaktan kaçınmaya başlamıştır. Başlangıçta sadece ekonomik olan sorunlar, 12 Eylül döneminde ve Yunanistan'ın 1980'de Topluluğa tam üye olmasıyla siyasi boyut da kazanmaya başlamıştır. Topluluk-Türkiye ilişkileri dondurulmuş ve mâlî iş birliğine son verilmiştir. Katma Protokolün ise sadece ticârî hükümleri işlemeye devam etmiş, diğer bütün hükümler atıl kalmıştır.

  · 1983 yılında Türkiye'de sivil yönetimin yeniden kurulması ve ikdidara gelen liberal Anavatan Partisi’nin 1984 yılından itibaren dışa açılma sürecini başlatması ilişkilerimizi yeniden canlandırmıştır.

  · Türkiye bir yandan 14 Nisan 1987'de AB'ne tam üyelik müracaatında bulunmuş, öte yandan ertelenmiş bulunan gümrük vergileri uyum ve indirim takvimini 1988 yılından itibaren hızlandırılmış bir şekilde yeniden yürürlüğe koymuştur. AB Komisyonu tam üyelik müracaatımıza 1989 yılında verdiği cevapta, Türkiye'nin AB'ne üyelik konusundaki ehliyetini kabul etmekle birlikte, Topluluğun kendi içindeki derinleşme sürecini tamamlanmasına ve gelecek genişlemesine kadar beklenmesini ve bu arada Türkiye ile gümrük birliği sürecinin tamamlanmasını önermiştir.

  · Bu öneri tarafımızdan olumlu değerlendirilmiş ve gümrük birliğinin Katma Protokolde öngörüldüğü şekilde 1995 yılında tamamlanması için gerekli hazırlıklara başlanmıştır. İki yıl süren müzakereler sonunda 5 Mart 1995 tarihinde yapılan Ortaklık Konseyi toplantısında alınan karar uyarınca Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Gümrük Birliği’nin tamamlanmasıyla ülkemiz AB ülkeleriyle uyum yönünde çok önemli bir aşama kat etmiştir.

  · 12-13 Aralık 1997 tarihlerinde Lüksemburg'da yapılan Avrupa Birliği Zirvesinde kabul edilen Sonuç Bildirisinin en önemli bölümü genişleme konusuna ayrılmıştır. Lüksemburg Zirvesi sonrasında varılmış bulunan noktaya bakıldığında Türkiye açısından şu unsurlar göze çarpmaktadır:

  - Türkiye'nin tam üyeliğe ehliyeti bir kez daha teyid edilmiştir.

  - Avrupa Birliği, Türkiye'yi tam üyeliğe hazırlamak için bir strateji saptanmasını kararlaştırmıştır. Bu stratejide, Ankara Antlaşması’nda öngörülmüş bulunan imkanların geliştirilmesi, Gümrük Birliği'nin güçlendirilmesi, mali işbirliği ve mevzuat uyumu gibi unsurlara yer verilmiştir.

  - Bunlara karşılık, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin aynı zamanda ülkemizdeki siyasî ve ekonomik reformların sürmesine, Yunanistan ile iyi ve istikrarlı ilişkilere sahip olunmasına ve Kıbrıs sorununa çözüm bulunması amacıyla BM gözetimindeki müzakerelerin desteklenmesine bağlı olduğu vurgulanmıştır.

  · 10-11 Aralık 1999 Helsinki Zirvesi’nin sonuç bildirgesinde Türkiye’nin, diğer aday ülkelerle eşit şartlarda AB’ye aday olması kabûl edilmiştir.

  · 12-13 Aralık 2002 Kopenhag Zirvesi’nde,Türkiye’nin Kopenhag kriterlerine uyum yönünden kaydettiği ilerlemelerin olumlu karşılandığı belirtilmiştir.

  · 7- 17 Aralık 2004 Brüksel Zirvesi’nde Türkiye’ye üyelik için müzakere tarihi olarak 3 Ekim 2005 verilmiş ancak, 2014’ten önceüye olamayacağı da karara bağlanmıştır.


  62. Türkiye’de yaşanan her ekonomik krizin ardından olduğu gibi 21 Şubat 2001 ekonomik krizinde de belli koşullarla Türkiye’ye orta ve uzun vadede kredi sağlayan uluslar arası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? (2002 KPSS)

  A) BM B) FAO C) UNESCO D) BAB E) IMF

  · Türkiye, 1945 yılında Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın bir yan kuruluşu olarak oluşturulan IMF(Uluslar arası Para Fonu)’ye 1947’ de üye olmuş (Sınav Komisyonları 1949 da diyebiliyor), 1958’de ilk kez IMF ile bir antlaşma yaparak kredi almıştır. Bundan sonra da hemen her üç yılda bir yeni antlaşma yapmak durumunda kalmıştır. 2001 Şubat Krizi’nden sonra da IMF ile yeni bir antlaşma yaparak, orta ve uzun vadede krediler almıştır.Türkiye 2005’e IMF’nin ekonomi politikalarını uygulayarak girmiştir.


  63. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi bir kimsenin milletvekili seçilebilmesi için gerekli koşullardan birisidir? (1999 DMS)

  A) Bir siyasi partiye üye olmak

  B) Aday olacağı seçim çevresinde en az 3 yıldır oturuyor olmak

  C) En az 35 yaşında olmak

  D) Türk vatandaşı olmak

  E) Kamu hizmetinde en az 10 yıldır çalışıyor olmak

  Milletvekili seçilme şartları :

  · Türk vatandaşı olmak.

  · 30 yaşını doldurmak

  · En az ilkokul mezunu olmak.

  · Askerlik yapmış olmak.

  · Taksirli suçlar hariç toplam 1 yıldan fazla ağır hapis cezası almamış olmak.

  · Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak.

  · Kamu görevlileri için görevlerinden istifa etmiş olmak.

  Not: İşlenmesinde kasıt olmayan suça Taksirli Suç adı verilir.Trafik kazaları gibi…  64. Ara seçim ne demektir? (1999 DMS-2004 KPSS)

  A) TBMM’nin, görev süresi dolmadan erken seçim kararı alması

  B) Milletvekili genel seçimleriyle yerel seçimlerin aynı zamanda yapılması

  C) TBMM’de boşalan milletvekillerinin yerine yenilerinin seçilmesi

  D) Seçmenlerin, milletvekillerini seçerek ikinci seçmenlerini seçmesi

  E) Cumhurbaşkanı adaylarından hiç birinin ilk turda gereken çoğunluğu alamaması nedeniyle ikinci tur seçim yapılması TBMM üyeliğinin %5’ i boşalırsa ara seçime gidilir; ara seçim :

  · Her seçim döneminde bir kez yapılabilir.

  · Genel seçimin üzerinden 30 ay geçmedikçe ve genel seçimlere 1 yıl kala yapılamaz.

  · Bir ilde hiç üye kalmamışsa 3 ay içinde ara seçim yapılır (Tayip Erdoğan, Siirt milletvekilleri istifa ettiği için seçilmiştir).  65. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görevleri arasında değildir? (2003 KPSS)

  A) Bakanları denetlemek

  B) Kanunları gerektiğinde değiştirmek

  C) Başbakanı denetlemek

  D) Hükümetin sunduğu bütçeyi görüşmek

  E) Kanunların iptali için yapılan başvuruları görüşmek

  · TBMM, Gensoru, Genel Görüşme, Meclis Araştırması, Meclis Soruşturması gibi yollarla hükümeti, dolayısıyla başbakan ve bakanları denetleyebilir. Kanunları yapmak ve değiştirmek, hükümetin sunduğu bütçeyi kabul etmek de TBMM’nin temel görevleri arasındadır. Kanunların, Kanun Hükmünde kararnamelerin, TBMM İç Tüzüğü’nün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla iptali için yapılan başvurular TBMM tarafından değil, Anayasa Mahkemesi tarafından görüşülerek karara bağlanır (mahkeme, başvuruyu, 5 ay içinde sonuçlandırır). Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açmaya yetkili olanlar şunlardır:

  · Cumhurbaşkanı

  · İktidar ve ana muhalefet partisi meclis grupları

  · TBMM üye tam sayısının en az beşte biri tutarındaki üyeleri

  · İktidarda birden fazla siyasi partinin bulunması halinde (koalisyon hükümeti), iktidar partilerinin dava açma hakkını en fazla üyeye sahip olan parti kullanır

  NOT:Olağanüstü hal, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelere karşı şekil ve esas bakımından iptal davası açılamaz ve mahkemelerde anayasaya aykırılık iddiası ileri sürülemez.  66. TBMM’nin aşağıdaki bilgi edinme ve denetim yollarından hangisinde Meclisin kurduğu bir özel komisyon eliyle belli bir konuda bilgi toplayıp inceleme yapılması söz konusudur? (2000 DMS)

  A) Soru C) Gensoru E) Genel görüşme

  B) Meclis araştırması D) Güvenoyu

  Soru: Sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere başbakan veya bakanlardan bilgi istenilmesidir.

  Genel Görüşme: Toplumu ilgilendiren bir kanunun TBMM genel kurulunda görüşülmesidir.

  Meclis Soruşturması: Başbakan veya Bakanların cezai sorumluluklarının araştırılmasıdır. Başbakanın Yüce Divan(Anayasa Mahkemesi)’a sevki durumunda hükümet istifa etmiş sayılır.

  Meclis Araştırması: Belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemedir.

  Gensoru: Hükümet veya bir bakanın siyasî sorgulamasıdır. Gensoru, en az 20 milletvekili tarafından verilebilir.


  CEVAP ANAHTARI
  49.C 50.B 51.A 52.B 53.B 54.D 55.A 56.C 57.D 58.D 59.C 60.A

  61.E 62.E 63.D 64.C 65.E 66.B
   
 4. RüzGaR Super Moderator

  67. Aşağıdakilerden hangisinin kamu tüzel kişiliği yoktur? (2001 KMS)

  A) Belediyeler D) TRT

  B) Üniversiteler E) Bakanlıklar

  C) İl Özel İdareleri

  · Ortak bir amacın sürekli olarak gerçekleşmesini sağlayacak örgütlenmeye sahip kişi veya mal topluluklarına, birleşen kişiler veya malı tahsis edenlerden bağımsız olarak tanınan kişiliğe tüzel kişilik denilir. Tüzel kişiliğin oluşabilmesi için hukukî açıdan örgütlenmiş, sürekli ve değişmeyen bir amaca yönelik ve topluluğu oluşturan kişilerden bağımsız olmak gereklidir. Tüzel kişilik devlet tarafından oluşturulmuşsa buna kamu tüzel kişiliği denilir. Buna göre, illerde sorunlara çözüm bulmak amacıyla valinin başkanlığında oluşturulan İl Özel İdaresinin doğrudan bir kamu tüzel kişiliği yoktur. Çünkü, İl Özel İdaresi topluluğu oluşturan kişilerden bağımsız değildir.  68. Cumhurbaşkanlığına bağlı “Devlet Denetleme Kurulu” tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, meslek kuruluşlarında her türlü inceleme, araştırma ve denetleme yapabilir. Ancak, bazı kuruluşlar Devlet Denetleme Kurulu’nun görev alanının dışında kalır ve denetleme yapamazlar.

  (2002 KPSS)

  Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardandır?

  A) YÖK C) Belediyeler E) Yargı organları

  B) Bakanlıklar D) İşçi ve meslek kuruluşları

  · 1982 Anayasası ile kurulan ve doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı olan, başkan ve üyeleri Cumhurbaşkanınca seçilen Devlet Denetleme Kurulu, Silahlı Kuvvetler ve Yargı organları dışındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, kamu kurumu niteliğinde olan meslek ile işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, derneklerde her türlü denetleme yapma yetkisine sahiptir.  69. Türkiye Cumhuriyetinde halk, yöneticilerini aşağıdaki yollardan hangisiyle belirler? (2003 KPSS)

  A) Halk oylaması C) Seçim E) Gensoru

  B) Güven oylaması D) İki dereceli seçim

  · İki dereceli seçim sistemi, Türkiye’de 1946’ya kadar uygulanmıştır. 1946 seçimlerine ilk kez birden çok siyasî parti katılmış ve yine ilk kez tek dereceli seçim sistemi uygulanmıştır. Günümüzde de seçimler tek turludur. Yani halk milletvekilini doğrudan meclise göndermektedir.  70. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi, sosyal ve ekonomik haklar bölümünde yer almıştır? (2003 KPSS)

  A) Özel hayatın gizliliği hakkı

  B) Sendika hakkı

  C) Din ve vicdan hürriyeti

  D) Haberleşme hakkı

  E) Seyahat hakkı

  · 1982 Anayasası’nda, özel hayatın gizliliği, din ve vicdan özgürlüğü, haberleşme, seyahat etme hakları kişisel haklardır. Dolayısıyla, bu haklar, Anayasanın Kişi Hakları ve Ödevleri bölümünde yer almıştır. Sendika hakkı ise, ekonomik açıdan birden çok kişiyi ilgilendirdiğinden Anayasa’nın Sosyal ve Ekonomik Haklar bölümünde yer almıştır.  71. Aşağıdaki ülkelerden hangisi dünyanın en gelişmiş ve zengin 8 ülkesinin oluşturduğu birlik içinde yer alır? (2003 KPSS)

  A) Rusya D) Belçika

  B) Macaristan E) İsviçre

  C) Hollanda

  · Dünyanın en gelişmiş zengin ülkeleri tarafından oluşturulmuş olan birlik içinde yer alan ülkeler şunlardır: ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya, Kanada, İtalya, Rusya. Bunlara “G8” de denilir  72.Aşağıdakilerden hangisi halkoyuna sunulması gereken kanunlar arasında yer alır? (2005 KPSS)

  A) Bütçe Kanunu

  B) Yeni bakanlıkların kurulması hakkındaki kanun

  C) Türkiye’nin milletlerarası kuruluşlara üye olmasına yönelik kanunlar

  D) Anayasa’yı değiştiren ve TBMM’de 3/5-2/3 arasında bir çoğunlukla kabul edilen kanunlar

  E) Temel Hak ve Hürriyetlere ilişkin milletlerarası antlaşmaların onaylanması hakkındaki kanunlar

  · Anayasanın değiştirilmesi,TBMM üye tam sayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurul’da iki kez görüşülür. Değiştirme teklifinin kabûlü, üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür. Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir kez daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderebilir. Meclis, geri gönderilen kanunu, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile aynen kabûl ederse, Cumhurbaşkanı bu kanunu halk oyuna sunabilir. Üye tam sayısının beşte üçü ile veya üçte ikisinden az oyla kabûl edilen anayasa değişikliği hakkındaki kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclis’e iade edilmediği takdirde, halk oyuna sunulmak üzere Resmî Gazete’de yayınlanır.  73. Aşağıdakilerden hangisi Türk parlamenter sisteminin özelliği değildir?

  (2005 KPSS)

  A) Cumhurbaşkanının gerektiğinde meclis seçimlerini yenileme kararı alması

  B) Halkın meclisi doğrudan seçmesi

  C) Seçimlerin iki turlu olması

  D) 550 milletvekilinden oluşması

  E) Siyasî parti gruplarının 20 kişiden oluşması

  · İki dereceli seçim sistemi, Türkiye’de 1946’ya kadar uygulanmıştır. 1946 seçimlerine ilk kez birden çok siyasî parti katılmış ve yine ilk kez tek dereceli seçim sistemi uygulanmıştır. Günümüzde de seçimler tek turludur.  74. IMF ile görüşmelerde muhatap hangi kurumdur? (2005 KPSS)

  A) Maliye Bakanlığ D) Dış Ticaret Müsteşarlığı

  B) Hazine Müsteşarlığı E) Devlet Planlama Teşkilatı

  C) Merkez Bankası  75. Türkiye Tarafından tanınan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hangi örgüt içinde yer alır? (2005 KPSS)

  A) Nato

  B) Birleşmiş Milletler

  C) Avrupa Birliği

  D) Batı Avrupa Birliği

  E) Avrupa Konseyi

  · 1949’da 10 Batı Avrupa ülkesinin katılımıyla Avrupa Konseyi kurulmuştur. Türkiye aynı yıl başvurmuş, 1950’de katılmıştır. 1954’te Avrupa İnsan Hakları Komisyonu oluşturularak, insan haklarının uluslar arası düzeyde korunması için çalışmalara başlanmıştır. Çalışmaların sonucu olarak, 1959’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurulmuştur. Türkiye, 1989’da AİHM kararlarına uymayı kabûl ederek mahkemenin yargı yetkisini tanımıştır. 1998’de Avrupa Konseyi’nin bir organı olarak bu günkü halini almıştır.  76.

  I. Birleşmiş Milletler

  II. Batı Avrupa Birliği

  III. İslam Kalkınma Bankası

  IV. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı

  Türkiye, yukarıdakilerin hangisinin kurucu üyesidir? (2005 KPSS)

  A) I-III C) Yalnız III E) II-III-IV

  B) Yalnız IV D) I-II-III

  · KEİ: Karadeniz Ekonomik İş Birliği Teşkilatı. Türkiye’nin öncülüğüyle İstanbul’da Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Yunanistan’ın katılımı ile 1992’de imzalanan antlaşmayla kurulmuştur  77. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdaki durumların hangisinde milletvekilliği, TBMM genel Kurulu’nun kararına gerek kalmadan, bu durumun TBMM Genel Kurulu’na bildirilmesi üzerine, kendiliğinden düşer? (2005 KPSS)

  A) Bir milletvekilinin 1 aya içerisinde 5 birleşime katılmaması

  B) Milletvekilin milletvekilliği ile bağdaşmayan bir işle iştigal etmesi

  C) Milletvekilinin parti değiştirmesi

  D) Milletvekilinin kesin hüküm giymesi

  E) Milletvekilinin istifası

  · Milletvekilinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma haline düşmesi, bu konudaki mahkeme kararının Genel Kurul’a bildirilmesiyle olur. Genel Kurul’da milletvekilinin durumu görüşülmez ve üyelik kendiliğinden düşer.

  · İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu TBMM Başkanlık Divanı tarafından saptandıktan sonra, TBMM Genel Kurulu’nca kararlaştırılır.

  · Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin üyeliğinin düşmesine yetkili komisyonun bu durumu tespit eden raporu üzerine Genel Kurul gizli oyla karar verir.

  · Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam beş birleşim günü katılmayan milletvekilinin üyeliğinin düşmesine genel Kurul tarafından üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilir.turkeyarena.com

  · Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olduğu Anayasa Mahkemesi’nin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararında belirtilen milletvekilinin milletvekilliği, bu kararın Resmî Gazete’de gerekçeli olarak yayınlandığı tarihte sona erer. TBMM Başkanlığı bu kararın gereğini derhal yerine getirip Genel Kurul’a bilgi sunar.  78.

  I. Başbakan

  II. Bakanlar

  III. TBMM Başkanlık Divanı Üyeleri

  IV. Bakanlıkların müsteşar ve müsteşar yardımcıları

  V. Sayıştay Başkan ve üyeleri

  Anayasa Mahkemesi yukarıdakilerden hangilerini yüce divan sıfatıyla yargılar? (2005 KPSS)

  A) I-II B) I-II-III C) IV-V D) I-II-V E) I-II-III-IV-V

  · Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu üyeleri, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi başkan ve üyelerini, başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcı vekilini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar; kararları kesindir.  79. Meclis'in aşağıdaki yetkilerinden hangisi 2004 yılında kaldırılmıştır? (2005 KPSS)

  A) Para basma

  B) Savaş ilanına karar verme

  C) Mahkemeler tarafından verilen kesin ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar verme

  D) Uluslarası antlaşmaları uygun bulma

  E) Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek  80. Siyasi partilerle ilgili aşağıdakilerden bilgilerden hangisi doğrudur? (2005 KPSS)

  A) Siyasi partilere katılma yaşı 30'dur.

  B) Siyasi partiler devletten hiç bir ad altında mali yardım alamaz.

  C) Yüksek öğretim elemanlarının siyasi partilere üye olabilmeleri ancak kanunla düzenlenebilir.

  D) Devlet memurları siyasi partilere katılabilirler.

  E) Siyasî partiler izin alınarak kurulurlar..

  · “18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halk oylamasına katılma, siyasî parti üyesi olma hakkına sahiptir. Siyasî partiler önceden izin almadan kurulurlar.

  · Silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askerî öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde oy kullanılması ve oyların-sayım dökümünde gereken tedbirleri Yüksek seçim Kurlu belirler ve görevli hakimin yerinde yönetim-denetimiyle yapılır.

  · Hakimler ve savcılar, Sayıştay dahil yüksek yargı organları mensupları, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, Silahlı Kuvvetler mensupları ile yüksek öğretim öncesi öğrencileri siyasî partilere üye olamazlar. Yüksek öğretim öğrencilerinin siyasî partilere üye olabilmelerine ilişkin esaslar kanunla düzenlenir.

  · Yüksek öğretim elemanlarının siyasî partilere üye olmaları ancak kanunla düzenlenebilir. Kanun, bu elemanların, siyasî partilerin merkez organları dışında kalan parti görevi almalarına cevaz veremez ve parti üyesi yüksek öğretim elemanlarının yüksek öğretim kurumlarında uyacakları esasları belirler.

  · Siyasî partilere, devlet, yeterli düzeyde ve hakça malî yardım yapar. Partilere yapılacak yardımın, alacakları üye aidatının ve bağışların tâbi olduğu esaslar kanunla düzenlenir.”


  CEVAP ANAHTARI
  67.C 68.E 69.C 70.B 71.A 72.D 73.C 74.B 75.E

  76.B 77.D 78.D 79.C 80.C
   

Sayfayı Paylaş