Amerikan Yasama Süreci

Konusu 'Yurtdışı-Göçmenlik' forumundadır ve EjjeNNa tarafından 23 Eylül 2008 başlatılmıştır.

 1. EjjeNNa Administrator


  Yasama Süreci

  [​IMG]


  1. Tasarının Sunulması
  (Introduction & Referral to Committee)
  Temsilciler Meclisi'nin herhangi bir üyesi, Meclis seansta iken Meclis Amiri'nin masasına yasa tasarısını yazılı olarak sunarak yasa teklifinin gündeme alınmasını sağlayabilir. Teklifi sunan üyenin yasa tasarısını imzalaması gerekmektedir; şayet verilen grup teklifi ise sınırsız sayıda destek imzası olabilir. Yasa teklifi Meclis Amiri tarafindan numaralandırılıp, Meclis Katibi(Parliamentarian) yardımıyla ilgili komiteye gönderilmek üzere Meclis Sözcüsüne (Speaker)'a gönderilir. Yasa teklifi, sunulduğu haliyle hazırlanıp basılır. Yasama sürecinin önemli bir kısmını oluşturan komitelerde teklif edilen tasarı üzerinde yoğun tartışmalar yapılır, konu üzerinde görüş belirtmek isteyenlere söz hakkı verilir. Her yasa tasarısı için, yasanın etkileyeceği konunun uzmanı komitenin hakemliğine başvurulur.

  2. Komisyon Çalışmaları (Consideration by Committee)
  Bu aşamada öncelikle komite üyelerinin konu hakkında değişik görüşleri temsil eden konuşmacıları dinlediği halka açık oturum yapılır. Her komite gerçekleştirdiği oturumun gününü, saatini ve yerini ilan ederek toplumun haberdar edilmesini sağlar, komite toplantıları Meclis'in diğer programları ile birlikte ilan edilir. Duyurular ayrıca günlük Congressional Record (Kongre Kayıtları) adlı bülten yoluyla yayınlanır. Toplantıların kayıtları daha sonra komitenin ofisinden temin edilebilmektedir. Bütün duyurular tamamlandıktan sonra komite üyelerinin dinledikleri fikirleri detaylı bir şekilde değerlendirdikleri karar oturumu yapılır. Bu oturumda yasa tasarısında değişiklikler önerilebilir, sonrasinda komite üyeleri bu değişiklikleri kabul veya reddetmek üzere oy kullanırlar. Bu proses alt komisyonda, üst komisyonda veya her ikisinde de gerçekleşebilir.

  Tasarı üzerindeki değişiklikler tamamlandıktan sonra son şekli komisyon üyeleri arasında oylamaya sunulur; burada tasarının yapılan değişikliklerle veya ilk şekliyle kabulüne ya da bütünüyle iptaline karar verilir. Şayet tasarının değişiklerle kabulüne karar verilirse, komisyon yapılan değişikleri içeren yeni bir tasarı sunabilir. Buna "ayıklanmış tasarı" (clean bill) denir ve yeni bir dosya numarası verilir. Komisyondaki oylama sonuçları "Komisyon Oylamaları" (Committee Votes) adlı bültenle ilan edilir. Görüştüğü tasarıyı kabul eden komisyon bunu bir Komisyon Raporu ile Kongre'ye sunar. Bu rapor tasarının amacını, kapsamını ve komisyonun tasarıyı kabul nedenlerini açıklar. Temsilciler Meclisi Raporları "H.Rpt." kısaltması ve Kongre'yi ifade eden (şu anda 105) kısaltmasıyla dosyalanır.

  3. Temsilciler Meclisi Genel Görüşmesi (House Floor Consideration)
  Tasarının Temsilciler Meclisi'nde görüşülmesi çok basit ya da çok karmaşık bir aşama olabilir. Genellikle, bir tasarının komisyon raporu ile Temsilciler Meclisi'ne sunulması Genel Kurul'da tartışmaya sunulması için yeterlidir. Belirli şartlar altında, bir tasarı doğrudan Genel Kurul'a gelir. Tasarı üzerindeki görüşmenin şekli bir 'kural' ile belirlenebilir. Bu 'kural' da aslında Temsilciler Meclisi tarafından oylama ile kabul edilen, tasarının değişiklik teklifine açık olup olmadığını, Genel Kurul tartışmalarının ne kadar süreceği gibi detayları belirleyen bir tüzük maddesidir. Tartışma süresi, tasarıyı savunanlar ile karşıt fikirde olan üyeler arasında paylaştırılır. Oturum sırasında iki taraftan görüş belirtmek isteyen üyelere söz hakkı verilir. Şayet değişiklikler teklif edildiyse bunlar da tartışılır ve oylanır. Bütün tartışmalar tamamlanıp değişikliklerde karara varıldıktan sonra Temsilciler Meclisi Genel Kurulu tasarının son halini oylamaya hazırdır. Bazen, tasarının yeniden görüşülmek üzere komiteye gönderilmesi için oylama yapılması teklif edilir. Bu, genelde karşı görüşte olanların tasarıyı iptal ettirmek ya da bir kısmını değiştirebilmek için yaptıkları son hamledir. Eğer komiteye geri gönderilmesi reddedilirse tasarı son haliyle oylanır.

  4. Senato Oylaması ve Karşıtlıkların Çözülmesi (Senate & Resolving Differences)
  Bir tasarı Temsilciler Meclisi'nde kabul edildikten sonra görüşülmek üzere Senato'ya gönderilir. Tasarının kanun olarak Başkan'ın onayına sunulmadan önce Kongre'nin her iki organında da kabul edilmesi gerekir. Eğer Senato tasarıda değişiklik yaparsa, ilave değişiklikler yapmak veya Senato'nun yaptığı değişiklerde konsensüs oluşturmak amacıyla Temsilciler Meclisi'ne geri gönderir. Bu durumda Temsilciler Meclisi yapılan değişikliği kabul edebilir, reddebilir ya da ilaveler yapabilir. Genelllikle, sorunun giderilerek bir orta yol bulunması için her iki organın üyelerinden oluşan bir 'danışma komisyonu' (conference committee) oluşturulur. Bu grup sorunu komisyonda çözerek her iki organa oylanmak üzere ortak bir tasarı metni gönderir. Ayrıca, danışma komisyonu tasarının son metnini belirten bir de rapor yayınlar.

  5. Başkan'ın Onayı - Son Aşama
  Gerek tasarının son metni üzerindeki oylamalar, gerekse Temsilciler Meclisi'ndeki diğer oylamalar her bir üyenin oyunu kaydeden elektronik oylama sistemi ile yapılır. Bu tür kayıtlı oylar 'House Votes' (Temsilciler Meclisi Oyları) adlı bültenle tasarı numarasına, oylama konusuna göre tasnif edilerek kamuoyuna duyurulur. Temsilciler Meclisi'nde ayrıca sesli ve gizli oy verme sistemi de vardır, ancak bunların kayıtları tutulmaz. Bir tasarının son metni her iki organda da kabul edildikten sonra 'tescilli' (enrolled) tasarı olarak kabul edilir. 'Tescillenen' yasa tasarısı son olarak Başkan'ın onayına sunulur. Başkan'ın tescilli yasa tasarısını kanun olarak imzalama, imzalamadan kanun olarak kabul etme, veto edip Kongre'ye geri gönderme ya da yasama dönemi sonuna kadar başka tasarılarla birlikte bekletip topluca reddetme (pocket-veto) hakkı vardır.
   


Sayfayı Paylaş