AİHM Bireysel Başvuru Dilekçe Örneği

Konusu 'İş Hayatı' forumundadır ve OrKuN tarafından 28 Ocak 2012 başlatılmıştır.

 1. OrKuN Well-Known Member


  Aihm Başvuru Dilekçesi Örneği
  AİHM Başvuru Yöntemi

  Her şeyden önce, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurabilmek için, şikayet edeceğiniz devletin (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde hakkında dava açacağınız devletin) Avrupa Konseyi'ne taraf ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yetkisini tanıyan bir devlet olması gerekir.

  Örneğin; dil eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiniz ve New York Havalimanı'nda uçaktan indiniz. Havalimanındaki polis isim benzerliğinden dolayı sizi gözaltına alıp saatlerce sorguladı ve kötü muameleye maruz kaldınız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebilir misiniz? Hayır, gidemezsiniz. Çünkü ABD, Avrupa Konseyi üyesi değildir.

  Moskova Havalimanı'nda aynı muameleye mâruz kaldığınızı düşünelim : Bu durumda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebilir misiniz? Evet, gidebilirsiniz; ancak Rusya'daki iç hukuk yollarını tükettikten sonra... Çünkü Rusya, Avrupa Konseyi'nin üyesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yetkisini tanıyan bir devlettir.


  AİHM'ne Bireysel Başvuru Dilekçe Örneği

  İlgili mahkeme adresi:

  CONSEIL DE LEUROPE

  F-67075

  STRASBOURG/FRANCE

  AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

  STRASBOARG/FRANCE

  BAŞVURUDA BULUNANIN

  ADI SOYADI ……

  DOĞUM YERİ VE YILI ……/………

  UYRUĞU T.C.

  MESLEĞİ Kamu Çalışanı

  CİNSİYETİ Erkek

  EV ADRESİ ………

  İŞ ADRESİ ………

  TELEFON Ev : 90……………….GSM 0…………..

  E-MAİL ADRESİ

  KARŞI TARAF TÜRKİYE CUMHURİYETİ

  (1-TÜRKİYE ……….. BANKASI A.Ş./ANKARA/TÜRKİYE

  2-DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI/ANKARA/TÜRKİYE

  3-Atandığın kurumu yazacan

  HUKUKSAL SÜRECİN TAMAMLANDIĞI TARİH

  ……….

  HUKUKSAL SÜRECİN TAMAMLANDIĞININ ÖĞRENİLDİĞİ TARİH

  ………..

  OLAYLAR: ……/…./…… yılında diğer bir kamu kurulundan naklen Türkiye Halk Bankası A.Ş. ‘ ne Memur olarak atandım. Bankada açılan tüm sınavlarda başarılı olarak sırası ile Şef Yardımcısı, Şef ve son olarak (Amir) görev unvanına hak kazandım.

  4603 sayılı kanun gerekçe gösterilerek tarafıma …../…/2002 tarihinde imzalamam için verilen, görev yaptığım Bankaca tek taraflı olarak hazırlanmış, çalışan personel aleyhine birçok hüküm içeren, kazanılmış haklarımı kayba uğratan, içerisinde hukuk dışı birçok dayatma bulunan, adı bile BELİRSİZ SÜRELİ HİZMET SÖZLEŞMESİ olan ve hiçbir iş güvenliği içermeyen (EK–1) sözleşmeyi imzalamayarak …../…./.2002 tarihinde bankaya iade ettim. Bunun üzerine kimlerin “İstihdam Fazlası Personel” olacağı konusunda hiçbir OBJEKTİF KRİTER belirlenmeden, salt “hukuk dışı sözleşmeyi” imzalamadığım için Amir olarak görev yapmakta olduğum Bankanın ………… Şubesinden bilgim ve isteğim dışında (EK–2) ……/…./2002 tarihinde İstihdam Fazlası Personel olarak belirlenip; Bankanın genel Müdürlük emrine Banka Şube Amiri olarak atandım ve yeni görevime …/.../2002 tarihinde başladım. (EK–3) .../…/2002 tarihinde de … Bakanlığı /… Müdürlüğüne Amir kadrosu yerine alt kadro Şef olarak atandığım Bankaca tarafıma bildirildi.

  Kazanılmış haklarımın kayba uğratır biçimde ve de sınavla kazanılmış hakkım olan Amir Unvanımın altında bir unvan olan Şef unvanı ile Emekli Sandığına tabii almış olduğum temel ücretimin dondurulmuş olarak rızam ve isteğim dışında kariyer, unvan ve ihtisasıma uygun olmayan bir kamu kuruluşuna naklen atandım. Atandığım kurumda göreve başladım ve yapılan bu işlemde kazanılmış haklarımın elimden alındığı, hukuk dışı uygulamalarla mağdur edildiğimi ve yapılan bu işlemde hiçbir kamu yararı olmadığı cihetiyle; atamamın iptali istemiyle (şu ilin, şu)………….. İdare Mahkemesi’nde (EK–4) …../…./2002 tarihinli dilekçem ile dava açtım.

  Yargılama sırasında, benimle aynı işleme tabi tutulan T.C.Ziraat Bankası personeli İbrahim ÜNSAL’ın; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Yönetim Organları Tüzüğünün iptali ile 1475 sayılı yasaya tabi Banka Personeline tanınan parasal hakların da tarafına verilmesi istemli; Danıştay 5.Dairesinde açtığı E:2003/2471 sayılı dosyada verilen 04.11.2003 tarihli “Yürütmeyi Durdurma” kararı üzerine; (Aralarında benim de bulunduğum binlerce banka personeli) Bankaların yönetim kurulunun yasaya aykırı yetki devri sonucu, yetkisiz kişiler tarafından İhtiyaç Fazlası Personel belirleme işlemini YETKİ AÇISINDAN HUKUKA AYKIRI UYGULADIĞI, Danıştay 5.Dairesinin Ziraat Bankası Yönetim Organları Tüzüğü hakkında verdiği (EK–5) 04.11.2003 gün, E:2003/2471 no lu “yürütmeyi durdurma” ve “iç tüzüğün iptali” kararıyla ortaya çıkmıştır. Bu yürütmeyi durdurma kararı; Danıştay İdari Dairelerince 29.01.2004 gün ve itiraz/18 sayılı kararıyla onaylanarak kesinleşmiştir.

  ……. ……. Bölge İdare Mahkemesinde açmış olduğum davamda emsale alınmak üzere; (EK–6) …./…../2003 tarihinde bu ilgili Yürütmeyi Durdurma Kararını mahkemeye sundum. Bu mahkemenin; bu emsal kararı dikkate almaksızın (EK–7) …./…../200… tarih ve 200…./…… sayılı kararı ile istemimi reddetmesi üzerine; (EK–8) …../200? tarihli dilekçe ile temyiz ettim. Temyiz başvurumda; atama işleminin yetki yönünden hukuka aykırı olduğunu, yasal bile olsa yetkili olmayan ya da hukuka aykırı biçimde yetkilendirilen makam tarafından yapılmış olması; bir idari işlemi yetki yönünden hukuka aykırı duruma düşüreceğini, temyiz makamı olan Danıştay 5. Dairesinin 2003/2471 nolu kararının da bu yönde olduğunu belirtmeme ve kendi kararlarını emsale almalarını talep etmeme rağmen; Danıştay 5.Dairesi de (EK–9) …./…..2004 tarih ve 200…/……. nolu kararıyla temyiz istemimi reddetti.

  Danıştay 5.Dairesinin temyiz istemimi reddetmesi üzerine, (EK–10) .../…./2005 tarihli dilekçeyle Danıştay 5.Dairesinin 200…/….. nolu kararının düzeltilmesi isteminden bulundum.

  Bu başvurumda da; Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun (EK-11) 30.12.2004 gün, E:2004/2411, K: 2004/2099 nolu Bozma kararı gereği ile İhtiyaç Fazlası Personel olarak belirlenme işlemi yetkisiz makam tarafından tesis edildiğinden, hukuki sonuç doğurmasının olanaksız olduğunu; her ne kadar İhtiyaç Fazlası Personel belirlenmesi işleminin iptali istemiyle dava açılmamış ise de; Halkbank ……. Şubesi’nden Yetkisiz Şahıslarca İhtiyaç Fazlası Personel belirlenerek ………. İli …………… Müdürlüğü’ne ………olarak yapılan atama işleminin iptali istemi ile ilgili dava konusun nedenini; yetkisiz makam kararı ile İhtiyaç Fazlası Personel belirlenmesi sonucunda ………. İli …………….. Müdürlüğüne tesis edilen nakil işlemi oluşturduğundan, ek’te sunulan İDDGK Kararı uyarıca aynı amaca yönelik bu işlemlerin birlikte değerlendirilmesinin gerektiğini;

  T.C. DANIŞTAY İDDGK’nun (EK–12) 22.01.1993 gün, E:1992/652 ve K:1993/7 sayılı kararının da bu yönde olduğunu ve Yine; T.C.Danıştay 5.Dairesinin (EK 13) 26.05.2004 gün, E:2003/947 ve K:2004/2534 sayılı Bozma kararlarındaki dosyada “4603 sayılı Yasa ile bankaların yönetim kuruluna verilen bu yetkinin, yönetim kurullarınca daha alt yönetim kademelerine devrine olanak bulunmadığını, nitekim gerek 4603 sayılı Yasa'da, gerek bu Yasa'da değişiklik yapan 4684 sayılı Yasa ile 4743 sayılı Yasa'da ve gerekse 4603 sayılı Yasa uyarınca çıkarılan Bakanlar Kurulu kararında; istihdam fazlası personelin belirlenmesi ve Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilmesi hususunda bankaların yönetim kurulları yetkili kılındığı, bu yetkinin devredilebileceğine ilişkin herhangi bir hüküm getirilmediğini, eğer yasa koyucu bu yetkinin devrini öngörseydi, 4603 sayılı Yasa'nın yürürlük tarihinden sonra, bu Yasa'da değişiklik yapan yasalarla böyle bir yetki devrine olanak sağlayabileceğin; aksine, 4684 ve 4743 sayılı Yasalarda istihdam fazlası personelin belirlenmesi yetkisinin, açıkça bankaların yönetim kurullarına verildiğini; dolayısıyla, yasayla yönetim kuruluna verilen ve devri hakkında herhangi bir hüküm getirilmeyen istihdam fazlası personelin belirlenmesi yetkisinin yönetim kurulu kararı ile daha alt yönetim kademelerine devrine olanak bulunmadığını, yetki devrinde bulunulmasının, "ancak yasanın açık bir biçimde buna izin vermesi halinde" mümkün olacağının. Bu hukuki ve fiili durum karşısında; davalı Bankanın "yönetim kurulu" tarafından, objektif ölçütlere göre durumu değerlendirilerek "istihdam fazlası personel olup olmayacağına" karar verilmesi ve "istihdam fazlası personel" olarak tespit edilmesi halinde, Genel Müdürlük emrine atamanın yapılması gerekirken, yönetim kurulunun altında yer alan makamlarca uygulanan işlemin yetki unsuru yönünden sakat olduğu; “

  Ayrıca, 4603 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan 2002/3555 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2.maddesinde “bankaların yeniden yapılandırılmaları ve özelleştirmeye hazırlanmalarıyla ilgili her konuda karar almaya ve işlem yapmaya bankaların yönetim kurullarının yetkili olduğu…”

  Ancak, “bizlerin İFP belirleme işlemleri yukarda belirttiğim Mahkeme Kararlarından da görüldüğü üzere; Yönetim Kurulu dışında yetkisiz organ Murahhas Azalarca veya daha alt kademelerce ve objektif ölçütler göz önünde bulundurulmaksızın belirlendiğinden, işlemin hukuki bakımda sakat olduğu ve devamında ki işlemlerinde yok hükmünde olduğu” gerekçemi belirtmeme karşın; KARAR DÜZELTME İSTEMİM; T.C.D.İ.D.D.K.lunca (EK–14) ……./…../200…. tarih 200…./…….. nolu kararıyla reddedilmesiyle, hukuki süreç tamamlanmış bulunmaktadır.

  Yukarıda izah ve anlatmaya çalıştığım gibi; Türkiye Halk Bankası A.Ş. beni “yetki yönünden sakat” bir işlemle İstihdam Fazlası Personel olarak belirlemiş, devamında Emekli Sandığına tabii temel ücretim dondurularak kazanılmış haklarım kayba uğratılmış; sınavla kazandığım Şeflik kadrosu üstü Amirlik hakkım da elimden alınarak, bir alt görev olan Şeflik kadrosuyla; ayrıca çalışmakta olduğum kurumla “denkliği” bakımından da asla kıyaslanamayacak …… İli ……….. Müdürlüğü’ne muvafakatim olmaksızın naklen atanmam gerçekleştirilmiştir.

  Gerek …(il)……ve kaçıncı daire). İdare Mahkemesi ve gerekse T.C.Danıştay 5.Dairesine sunduğum “emsal kararlara” rağmen, adil bir yargılama yapılmadığından istemlerime olumsuz yanıt verilerek haklı davam Türk Mahkemelerince haksızca reddedilmiş; haklarımın kaybına ve mağduriyetimin dev***** sebep olunmuştur.

  Oysaki, yukarıda sunduğum emsal kararlarda olduğu gibi benim gibi mağdur binlerce personel yargı kararlıyla Bankasına geri dönmüş, yoksun bırakıldığı parasal haklarını yasal faizi ile birlikte geri almıştır. Hal böyle iken; mağdur edilen 18 bin üzerinde kamu bankası çalışanı mağdur edilmiş olup, 2 bine yakını arz ettiğim gibi kesinleşmiş mahkeme kararlarıyla tüm kayıplarını tahsil ederek, eski kurumlarına geri dönmüşlerdir. Ancak, benim de dahil olduğum geriye kalan 16 bin mağdurun davası hukuk dışı kararlarla red edilerek mağduriyetlerinin devam etmesine T.C. yargısınca da katkıda bulunulmuştur.

  Özellikle dikkatinizi çekmek istediğim hususu; aynı kurumlar tarafında, aynı sebeplerle ve aynı şartlarla mağdur edilen 18 bin insanın 2 binine yakını yargı tarafında haklı görülürde; 16 bini hangi gerekçeyle haksız görülebilir? Gerek hukukun üstünlüğü ve gerekse hakkaniyet ilkeleri gereği; haksız bir işlem varsa, mağdur edilmiş insanlar tümünü ayırd edilmeksizin kapsamalı.

  Mağduriyetime sebep, bu haksız red kararı; hukuken doğru olmadığı gibi, aklen, mantıken, ahlaken de doğru olmadığı ve de birey haklarının gaspı olduğu somut olarak açıktır.


  SONUÇ VE İSTEM:

  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6.maddesi uyarcınca, T.C. ….. …… İdare Mahkemesi ve T.C.Danıştay 5.Dairesince taraf olduğum uyuşmazlık ile ilgili yargılamanın adil yapılmadığı ve haklarımın adeta gasp edilerek mağdur edildiğim kanısındayım. Başvurumun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 34.maddesi uyarınca kabul edilerek;

  1- T.Halk Bankası A.Ş. ... Şubesi’nde … olarak görev yapmakta iken ...İli …Müdürlüğüne ……… olarak yapılan atamanın iptali ile;

  2- Bu atama nedeniyle yasayla güvence altına alınan Emekli Sandığına tabii temel ücretimin bankacılık tazminatı ile ilişkilendirilerek dondurulması sonucu ekonomik haklarımdan yoksun bırakıldığım maaş artışlarının (mağduriyet sürem göz önünde bulundurularak) yasal faizi ile birlikte tarafıma ödenmesine karar verilmesiyle MADDİ ve MANEVİ kayıp haklarımın tazmini hususunun gereğini; arz ederim. ……../……./2006

  Saygılarımla

  A D R S :

  ……… ……….

  EKLER

  EK 1 BELİRSİZ SÜRELİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

  EK 2 BAKNKANIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ATAMA KARARI

  EK 3 ……………….. MÜDÜRLÜĞÜNE ATANMA YAZISI

  EK 4 …… … TARİHLİ İADERE MAHKEMESİNE BAŞVURU DİLEKÇESİ

  EK 5 2003/2471 NOLU DANIŞTAY KARARININ EMSAL GÖSTERİLMESİ BAŞVURUSU

  EK 6 2003/2471 NOLU DANIŞTAY KARARI

  EK 7 ……./…… BÖLGE İDARE MAHKEMESİNİN İSTEMİMİ REDDEDEN ……/……NOLU KARARI

  EK 8 ………. Tarihli DANIŞTAYA TEMYİZ BAŞVURU DİLEKÇESİ

  EK 9 T.C.DANIŞTAY 5.DAİRESİNİN İSTEMİMİ REDDEDEN ……/….. NOLU KARARI

  EK 10 T.C.DANIŞTAY 5. DAİRESİNE KARAR DÜZELTME BAŞVURU DİLEKÇESİ

  EK 11 T.C.DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU’NUN 30.12.2004 gün, E:2004/2411 ve K:2004/2099 NOLU KARARI

  EK 12 T.C DANIŞTAY İDDGK’NUN 22.01.1993 gün, E:1992/652 ve K:1993/7 SAYILI KARARI

  EK 13 T.C.DANIŞTAY 5. DAİRESİNİN E: ……/…… NOLU KARARI

  Kaynak: ahimbaşvuru
   


Sayfayı Paylaş