7.Sınıf Sosyal Bilgiler 5.ünite Ekonomi ve Sosyal Hayat

Konusu 'Sosyal Bilgiler 7. Sınıf' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 26 Nisan 2011 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  5.ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT
  KAZANIMLAR:
  1. Üretimde ve yönetimde toprağın önemini tarihten örneklerle açıklar.
  2. Kaynakların,ürünlerin ve ticaret yollarının devletlerin gelişmesindeki önemini açıklar.
  3. Vakıfların çalışmalarından ve sosyal yaşamındaki rolüne örnekler verir.
  4. Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır.
  5. Meslek seçimi
  BİLİNMESİ GEREKEN KAVRAMLAR:
  1.Okyanus 2.Girişimci 3.Meslek 4.Dayanışma 5.İthalat/İhracat 6.Pazar 6.Sermaye 7.Sorumluluk 8.Vakıf 9.Vergi

  TOPRAK-TARIM
  Tarımı Destekleyen Kuruluşlar:

  -Ziraat Bankası
  -Devlet Su İşleri(DSİ): Baraj, Gölet ve Kanallarla su ihtiyacını(Tarım Alanlarının) karşılar.
  -Tarım Satış Kooparatifi: Ani fiyat düşüşlerine karşı üreticiyi korur.
  -Toprak Mahsülleri Ofisi(TMO): Tahıl destek alımları yapar
  -Türkiye Zirai Donanım Kurumu(TZDK): Çiftçini ihtiyacı olan malları üretir.
  -GAP İdaresi Başkanlığı: Güneydoğu Anadolu’nun sulama ihtiyacı için kurulmuştur.
  Bunların dışında Çukobirlik, Fiskobirlik, Çaykur gibi kuruluşlar vardır.

  TOPRAK YÖNETİMİ

  Hititlerde Toprak: Topraklar devletindi. Ancak kral bu toprakları işlemesi için vali ve komutanlara veriyordu. Savaş zamanı vali ve komutanlar besledikleri askerlerle savaşa gidiyordu.
  Feodalite(Derebeylik): Ortaçağ Avrupa’sının yönetim şeklidir. Cemre ve Viking saldırıları merkezi yapıyı bozmuş, derebeylik ortaya çıkmıştır. Derebey (Sanyör) her şeyin sahibi idi. İstanbul’un fethinde kullanılan topların örnek alınmasıyla Derebeylikler yıkıldı. Merkezi krallıklar güçlendi.
  Manga Karta(1215)İngiltere kralı istediği gibi vergi koyamayacak, mahkeme kararı olmadan kimse cezalandırılmayacaktı.(Kanun üstünlüğü) İngiltere Anayasalı Monarşiye geçti.
  Selçuklularda İkta sistemi:
  -Askerlere ve devlet görevlilerine hizmet ve maaş karşılığı verilen topraklardır.
  -Toprak devletin, işletme hakkı ikta sahibindir.
  -İkta sahibi elde ettiği gelirin bir kısımıyla geçimini sağlar, kalanla asker beslerdi. Barış zamanı bu askerler o bölgenin güvenliğini sağlarken savaş zamanı ana orduya katılırdı.
  -İkta süresince kullanılır, satılamaz, miras bırakılamaz.
  -İkta 3 yıl üst üste ekilmezse elinden alınırdı.
  Osmanlı Devleti’ nde Toprak Tönetimi
  Dirlik:Geliri asker yetiştirmek şartı ile asker ve memurlara verilen topraklardır.3’ e ayrılır:
  a-Has: Geliri 100.000 akçeden fazla olan topraklardır.Padişah ailesine ve divan üyelerine verilirdi.
  b-Zeamet:Geliri 100.000 ile 20.000 akçe arasında olan topraklardır.İkinci derece memurlara verilirdi.
  c-Tımar:Geliri 20.000 ile 3.000 akçe arsında olan topraklardır.Savaşta başarı gösterenlere verilirdi.
  *Dirlik alanlar 3.000 akçeye 1 atlı asker (Tımarlı Sipahi) beslemek zorundaydı.Böylece devlet asker için hazineden para harcamaz,üretimi aksatmaz ve sürekli hazır bir orduya sahip olurdu.

  TİCARET
  Kıral Yolu:Lidya kralı Giges tarafından yaptırılmıştır.Sardes’ten başlar (bazı kaynaklara göre millet) Su şehrinde sona erer.Tarihteki ilk ticaret yoludur.
  Baharat Yolu:Hindistan’dan kara yoluyla Mısır’a oradan deniz yoluyla Avrupa’ya giden yoldur.Bu yol (Mercidabık ve Ridaniye) Mısır Seferi sonunda Osmanlılara geçti.Bu yol önemini coğrafi keşiflerle yitirdi.Süveyş Kanalın’ın açılmasıyla tekrar canlandı. turkeyarena.net
  İpek Yolu:Çin’den başlar, Anadolu ve Mısır üzerinden Avrupa’ya uzanırdı. Coğrafi keşiflerle önemini kaybeden yol, Süveyş Kanalı ile canlandı.

  KOL GÜCÜNDEN MAKİNE GÜCÜNE GEÇİŞ
  Sanayi inkılabı: Üretimde insan ve hayvan gücünün makinelerin olmasıdır. İlk İngiltere’de ortaya çıktı. Küçük atölyeler yerine fabrikalar kuruldu.üretim arttığı için hammadde ve Pazar ihtiyacı ortaya çıktı. Ulaşım gelişti. Sömürgecilik hızlandı. Köylerden kentlere göç hızlandı. İşçi sınıfı ortaya çıktı. Sendikalar doğdu. Buharlı gemi ve trenler yapıldı.
  # Osmanlı sanayi inkılâbına ayak uyduramadı. El emeği ile üretilen mallar Avrupa’nın fabrika malları rekabet edemedi. Yerli sanayi çöktü. Kapitülasyonların da etkisiyle Osmanlı ülkesi Avrupa’nın pazarı haline geldi.
  Sendika: İşçilerin hak ve çıkarlarını korumak amacıyla kurdukları toplumsal ve sınıfsal bir örgüttür. Din, dil, ırk ayrımı yoktur.
  Grev: Çalışanların iş bırakma eylemidir.
  Lokavt: İşyerinde faaliyetin tamamen durmasına sebep olacak şekilde işverenin işçileri uzaklaştırması.
  Süveyş Kanalı:1869’da İngiltere tarafından açıldı. Baharat yolu kısaldı. Akdeniz önemini tekrar kazandı.
  Panama Kanalı: 1914 yılında açıldı.
  Sanayi İnkılâbının Olumsuz Sonuçları
  *Çevre kirliliği başladı.
  *Şehirler kalabalıklaştı.
  *Doğal kaynaklar daha hızla tüketildi.
  *Sömürgecilik hızlandı.
   


 2. BaRıŞ Well-Known Member

  VAKIFLAR
  Vakıf:Kişinin kazancının bir bölümünü insanların hayrına olacak bir iş için ayırmasına denir.
  # Osmanlı’da ilk vakıf Orhan Bey tarafından kurulmuştur.
  # Malını vakfeden kişi kadı huzurunda vakıf şartlarının belirtildiği gibi bir sözleşme oluşturur.
  # Osmanlı’da vakıflar din, ırk farkı gözetmeden tüm insanlara hizmet verirdi. Vakıf malları satılamaz, miras bırakılamazdı.
  # Vakıf eserlerinin korunması ve verilen hizmetin devamı için 2 Mayıs 1924’te Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Görevleri:
  1-Vakıf eserlerinin restorasyonu.
  2-Vakıfların devamı.
  3-Muhtaç kişilere yiyecek ve giyecek yardımı.
  4-Burs (öğrenciler için).
  5-Anne ve babası olmayan çocuklara maaş.
  # Her yıl mayıs ayının 2. haftası Vakıf haftası olarak kutlanır.2006 yılı Vakıf Medeniyeti Yılı olarak ilan edilmiştir.(2008 su yılı).
  TEMA(Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı)
  TEGV(Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı)
  # Vakıf sistemi sayesinde Osmanlı alınan yerlerin Türkleşmesini sağlamış, bayındır hale getirilmesini sağlamıştır. Ticareti canlandırmış, Eğitim ve sağlık için bütceden para ayırmasına gerek kalmamıştır.
  MESLEK
  Ahi Teşkilatı:Ahi Evren tarafından kuruldu. Ahi kelimesi kardeş anlamina gelir. 13.yy’da Anadolu’da Moğol baskısı hâkimdi. Anadolu’ya düzensiz bir şekilde Türkler geliyordu. Bunlara bir sanat ve güzel ahlaki beceriler kazandırmak amacıyla Ahi (lonca) Teşkilatı kuruldu. Çırak, kalfa, usta sistemi vardı. Hem teorik hem de pratik eğitim verilirdi. Her Ahi birliğinin sandığı vardı. Bu sandık sayesinde esnaf tefecilerden korunur, zor durumda kaldığı zaman yardım edilirdi.

  Ahi Teşkilatının Özellikleri:
  Devletle esnaf arasında köprü görevi yapardı.
  Verdiği eğitimle mesleklerin devamlılığı sağlamıştır.
  İhtiyaç sahibi esnafa yardım edilmiştir.
  İnsanlara meslekle birlikte iş ahlakı kazandırılmıştır.
  Kalitesiz veya pahalı mal satılması önlenmiştir.

  Teşkilata yeni giren gence feta (yiğit) denir. Ahlaken olgunlaşan feta önce çırak, kalfa sonrada Şed töreni ile destur verilerek usta olurdu.
  # Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçe’yi resmi dil ilan etmiştir.
  Kethüda: Kanunları, mesleğin inceliklerini iyi bilir. Esnafın dürüstlüğünü ve çalışma düzenini denetlerdi.
  Yiğitbaşı: Bilirkişi konumundadır. Bugünkü Türk Standartları Enstitüsü’nün(TSE) görevini yapardı. Hileli mal yapanı tespit eder, kethüdaya bildirirdi.

  Medrese: (Bugünkü üniversite). Selçuklularda ilk medrese Nizamülmülk tarafından (Nizamiye Med.) Şiilikle mücadele amacıyla kuruldu.
  Osmanlılarda ilk Orhan Bey İznik’te medreseyi açtı.
  Fatih Sahn-ı Seman, Kanuni Süleymaniye Medresesini açtı.
  Medreselerdeki eğitim vakıflar vasıtasıyla yürütülürdü. Öğrenci seçiminde yaş şartı olmasa da daha çok genç ve bekârlar tercih edilirdi. Bir müderrisin okuttuğu öğrenci sayısı 20’yi geçmezdi.
  Sınavla seçilen öğrenciler kendi zekâ ve yeteneklerine göre ayrı sınıflarda eğitim görürlerdi. Medreselerin yüksek bölümü de ücretsiz ve yatılıydı. Yüksek bölümden mezun olanlar müderris, kadı, kazasker ve müftü olabilirdi. Öğrencilere softa, asistanlara muit denirdi. Medresede dini bilimler (kuran, fıkıh, kelam, hadis) ve pozitif bilimler (tarih, coğrafya, matematik, tıp, astronomi, felsefe vs. ) okutulurdu.
  # Öğrenciler derecelerine göre Danişment, suhte olarak adlandırılmaktaydı Dersini başarıyla tamamlayan öğrenciye icazetname adlı bir belge verilirdi.
  ENDERUN
  2.Murat zamanında kuruldu. Bir şeyin iç kısmı ,iç yüzü, harem dairesi anl***** gelir.
  Devşirme kanunu ile Hıristiyan çocukları (8 -10 yaş arası) toplanır. Acemi oğlanları ocağına alınırlardı. Zeki ve kabiliyetli olanlar saraydaki Enderun okuluna alınırdı. Enderun’da iyi bir eğitim alan gençler devlet adamı veya sanatkâr olarak mezun olurlardı.
  Eğitim-Öğretim birbirini izleyen yedi odada yapılırdı. Odalara koğuş denirdi. Her odadaki eğitim 1 ile 2 yıl sürerdi.
  1909’a kadar devam eden Enderun’da eğitim 4 konu üzerinde toplanmıştır.
  -Beden Eğitimi -Uygulamalı saray eğitimi
  -Sanat eğitimi -İslami bilimler
  Uygulamalı eğitim saray ve protokol hizmetleri güreş, atlama, meç, ok atma, hat sanatı ve müzikten oluşurdu.
  Teorik olanlar Türkçe, Arapça, edebiyat, Farsça, tarih, fen bilimleri, cebir ve İslami bilimlerdir.
  Bu eğitim kurumu devlete birçok sadrazam vezir, yüksek rütbeli asker, hattat, şair, müzisyen, minyatür ustası yetiştirmiştir.
  Odalar: Büyük oda, küçük oda, doğancılar odası, seferli odası, kiler odası hazine odası ve has oda.
  Meslek seçiminde rol oynayan faktörler
  Cinsiyet ve fiziksel özellikler
  Meslek hakkında bilgi
  Arkadaşların etkisi
  Ailenin sosyo–ekonomik durumu
  Ailenin beklentisi
  Okul başarısı ve öğretmenlerin düşünceleri
  Mesleğin toplumdaki yeri ve geliri
  Çevrenin etkisi
  Yetenek ve zeka
  İstek ve hayaller
   
 3. BaRıŞ Well-Known Member

  5. ÜNİTE EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT

  Sayfa 100
  Neler Yapabilirsiniz

  yapacağım değişiklikler
  1.toprakları verimli kullanırım sulanabilir tarım alanlarının sayısını arttırırım,hale gelen ürünleri kimyasal maddeye karşı sıkı denetim yaptırırım.

  değişiklik için gerekçelerim
  1.tarım alanlarının satışının az olması nüfusu arttırması.

  Sayfa 101
  Toprak, Ekonomi ve Ordu
  1.Tımar sistemini nasıl tanımlarsınız?
  Osmanlı Devleti’nde toprağın sahibi devlet idi.Ancak çiftçinin vermekle yükümlü olduğu vergiyi devlet değil devlet adına maaş karşılığı bir görevli alır.Bu görevliye “sipahi” bu uygulamaya da “tımar sistemi” adı verilir.

  2.Osmanlı Devleti’nin tımar sistemini uygulamadaki amaçları neler olabilir?
  Tımar sistemine tabi topraklardan sağlanacak vergilerin doğru tespit edilmesi, sistemin sağlıklı işlemesinin temel şartıydı.

  3.Tımarlı sipahilerin barış zamanlarında tarımla ilgilenmesi, savaş zamanlarında ise orduya katılması, Osmanlı ekonomisini nasıl etkiliyordu?
  Tımar sipahileri iki görev almış ve bu iki görev çok önemli yer tutar.

  4.Osmanlıdaki toprak düzeni ile günümüzdeki toprak sistemi arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir.
  Osmanlı Devletinde toprakların sahibi devletti, kimsenin toprak sahipliği yoktu, oysa günümüzde herkesin kendi toprağı , mülkü var. Vergiler ise Osmanlı Devleti zamanında sipahiler alırdı, günümüzde ise belediyeler bu vergileri almaktadır.


  benzerlikler
  -sebepsiz yere hiç kimsenin toprakları alınamaz
  -hiç kimseye zorunlu bu işi yaptıramaz

  farklılıklar
  -eskiden tımar sistemi varmış
  -tımar sahibinin ölümü ile tımar oğluna verilir

  Sayfa 102
  Yeni Yollar
  1.Kral Yolu’nda ticaret yapanlar mallarını nasıl taşıyorlar?
  İnsanlar develere mallarını yükler ve götürürler.

  2.Baharat Yolu’nda ticaret yapanlar mallarını nasıl taşıyorlar?
  Develerle.

  3.Çin’den İstanbul’a getirilen bir malın Çin’deki ve İstanbul’daki satış fiyatları değişir mi? Neden?
  Değişir.Çin de fiyatını az alıp İstanbul da daha fazla satarlar.

  4.İpek ve Baharat yolları varken Avrupalılar neden denizden yeni yol aramışlardır?
  Yeni zenginlikler ve ticaret yerleri bulmaya çalışmaları.

  5.Avrupalıların yeni bir yol bulması İpek ve Baharat Yolu’nda ticaret yapanları nasıl etkilemiştir?
  Bence kötü yönde etkilemiştir.Avrupalılar yeni yol bulduklarından ipek ve baharat yolları izini
  kaybetmiştir.

  6.Bu yolun bulunması İpek ve Baharat Yolu üzerinde olan Osmanlı Devleti’ni nasıl etkilemiştir?
  İyi etkilemez.

  7.İstanbul ve Çanakkale Boğazları ülkemiz ekonomisine nasıl katkı sağlamaktadır?
  Çok büyük bir katkı sağladı.İki kıtayı birbirine bağlıyor.

  8.Süveyş Kanalı açılmamış olsaydı Kıbrıs’ta yaşayan bir tüccar Hindistan’a ulaşıncaya kadar bu kanal yoluna oranla tahmini olarak ne kadar yol alırdı?
  Çok uzun bir yol alırdı. turkeyarena.net

  9.Ticaret açısından yolun kısalığının yararları neler olabilir? Aşağıya maddeler halinde yazınız.
  a)Mallar bulunduğu yere daha çabuk ulaşır.
  b)Günlük tüketilmesi gereken çabuk bozulabilen gıdaların ulaşım açısından önemlidir.
  c)Maliyet ucuz olur.

  Sayfa 105
  İnternet ‘te Vakıf
  1.Çevremizde birçok vakıf hizmet vermektedir. Bu vakıflar teşkilat olarak nereye bağlı olarak hizmet verirler?
  Vakıflar teşkilat olarak Başbakanlığa bağlıdır.

  2.Vakıflar Genel Müdürlüğünün tarihçesi hakkında kısa bir tanıtım yapınız.
  2 Mayıs 1920'de, Şer'iyye ve Evkaf Vekaleti olarak kurulan, 3 Mart 1924'te Başbakanlığa
  bağlanarak şimdiki adını alan, Türkiye'deki vakıfları denetlemekle yükümlü müdürlüktür.

  3.Vakıflar Genel Müdürlüğünün geçmişten günümüze yapmış olduğu faaliyetlerine en az dört örnek veriniz. Geçmiş dönemdeki faaliyetler ile günümüzdeki faaliyetlerin ortak yönlerini aşağıya yazınız.
  Vakıflar geçmişte de olduğu gibi günümüzde de eğitim alanlarında önemli bir yer tutmaktadır. Birçok eğitim öğretim kurumlarına bağlı vakıflar vardır.

  4.Sitede yer alan linklerden de yararlanarak çevre, yardımlaşma, dayanışma, kalkınma, eğitim, sağlık ve sosyal faaliyet vb. konularda çalışma yapan vakıflar tespit ediniz. Aşağıya bu vakıfların isimlerini yazıp hangi alanda faaliyet gösterdiklerini ve amaçlarını belirtiniz.Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı (ANAÇEV), İhsan Doğramacı Vakfı Milli Eğitim Vakfı, Ortadoğu Teknik Üniversitesini Geliştirme Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı

  Sayfa 107
  Pabucu Dama Atılmak
  1.Esnaf kethüdasının çalışmaları, esnaf-müşteri ilişkilerini nasıl etkilemiştir?
  Olumlu yönde etkilemiş, müşteri ve esnafın haklarını korumuştur. Hileli mal satan esnafı tespit ederek gereken cezai işlemi uygulayarak esnafın hile yapmasının önüne geçmiştir.

  2.Alınan eşyada hile olduğunun anlaşılması durumunda, esnafa karşı nasıl davranılırdı?
  Gereken cezai işlem yapılırdı.

  3.Esnafın pabucunun dama atılması esnafın mesleki hayatında nelere yol açabilir?
  Usta için en büyük ayıp olup meslekteki şeref ve itibarını sıfırlar ve müşterisinin azalmasını yol açarak artık o meslekte ekmek yemesinin zor olduğuna işaret sayılırdı.

  4.Alınan eşyada hile olduğunun anlaşılması durumunda esnaf ağır bir şekilde cezalandırıldı. Siz o dönemlerde yaşayan bir esnaf olsaydınız çalışma ilkelerinizi nasıl belirlediniz?
  Dürüst bir esnaf olurdum, kesinlikle hileli mal satmazdım.

  Sayfa 108
  Daha İyi Bir Arkadaşlık

  uyulması gereken kurallar
  -her zaman güler yüzlü olmalıyız
  -sözlerimizi seçerek söylemeliyiz
  -kibar davranmalıyız

  kurallara uymayanlara yönelik yaptırımlar
  -arkadaşlarımızı üzecek bir durumda onları uyarmak
  -eğer herkese kötü davranırsak hiç kimse bizimle oyun oynamaz, arkadaşlık kurmaz ve bizde yalnız kalırız.

  Sayfa 110
  Büyüyünce Ne Olacaksın?
  1.gelecekte hangi mesleği seçmeyi düşünüyorsun?
  Doktor olmayı düşünüyorum.

  2.Seçtiğiniz mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerilerin neler olduğunu biliyor musunuz? Bildiklerinizi yazınız.
  Sayısalcı olmak gerekiyor fen ve matematik dersleri ağırlıklıdır.

  3.Bu mesleği yapmak için ne tür eğitim almak gereklidir?
  tıp eğitimi almak gerekir.

  4.Bu mesleğe giriş için belli bir sınırlama (yaş, cinsiyet, boy, kilo vb.) var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?
  yoktur.

  5.Bu mesleğin çalışma şartları nelerdir?
  Hastaları iyileştirme

  6.Bu mesleğin gelir durumu ve imkanları nelerdir?
  gelir durumu fazladır imkanlarıda iyidir.
  7.Bu meslekte ilerleme ve kendini daima geliştirebilme imkanı var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?
  Vardır

  Sayfa 111
  Resimlerden Tanıyalım
  1.Öğretmen olabilmek için kişilerin ne gibi ilgi ve yetenekleri olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Bu ilgi ve yetenekler yüz yıl öncesi için de geçerli midir? Neden?
  Öğretmen olabilmek için birinci şart çocuklara karşı sevgi içinde bulunmak, çocuklara karşı bir şeyler öğretmenin azmi ve kararlığı içinde olmak, mesleğini sevmek.

  2.Günümüz toplumsal olaylarında polisin rolünü göz önünde bulundurunuz. Buna göre polisler hangi özelliklere sahip olmalıdırlar?
  Şuan toplumsal olaylara müdahalede polisler gerekli alet ve teçhizatlara sahip ancak toplumsal olaylara müdahalede orantısız güç kullanmakta veya olayları kontrol altına aldıktan sonra öfkesini kontrol altına alamadığından olayları çıkartanlara karşı güç kullanmaya devam etmektedir. Nasıl ki polis olarak görevi bu tür olaylara müdahale etmekse, oraya gelen insanlarında bir amacı, bir isteği yerine getirilmesi, kamuoyu oluşturulması için
  Toplandıklarını asla unutmamalıdır? Herkes aynı fikir ve düşüncede olmayabilir.

  4.Yukarıdaki fotoğraflarda geçmişte ve günümüzde yapılan arıcılık çalışmaları yer alıyor. Teknolojinin gelişimi meslekleri ve o mesleğe olan ilgili nasıl etkiler? Bunu yukarıdaki fotoğraflardan yola çıkarak açıklayınız.
  Fotoğraftan da görüldüğü üzere geçmişte yapılan arıcılık tamamen günün şartlarına göre
  yapılan, teknolojinin gelişmemesinden dolayı ilkel şartlarda yapılan bir aracılık sistemiydi.
  Fakat şuan yapılan arıcılık sistemi ise teknolojinin gelişmesiyle tamamen profesyonelce, gerekli alet ve teçhizatların kullanılarak yapılan bir arıcılıktır.

  5.Osmanlı Devleti zamanında berberler lonca teşkilatın üye olurlardı. Usta çırak ilişkisi ile bu mesleği öğrenirlerdi. Bugünkü berber ya da kuaförlerin eğitim süreçlerinde yüzyıllar önceki meslektaşlarıyla benzerlik ve farklılıkları nelerdir? turkeyarena.net
  Osmanlı Devleti zamanında mesleğin öğretildiği, öğrenilen bu mesleği yapabilmek için gerekli
  belgeyi aldıkları yer lonca teşkilatı idi. Günümüzde ise çıraklık eğitim merkezi müdürlükleri ne
  haftanın belirli günleri giderek mesleki ve diğer konularda öğrenim gördükleri yerdir. Her iki
  dönemde de mesleği öğrenmek için devlet tarafından belirlenen eğitim kurumuna gitme
  zorunluluğu var. Mesleği usta çıraklık ilişkisi içinde öğrenme düzeni aynı şekilde işlemektedir.
  Kullanılan teknoloji ise günün şartlarına göre değişmektedir.

  6.Gelişen teknoloji ve toplumun ihtiyaçlarının değişmesi meslek seçiminizi nasıl etkilemektedir?
  Yaşamın gerçekleri karşısında ilgi, istek ve yeteneklerimize uygun olmayan meslek seçimi birey ve toplum üzerinde nasıl bir etki yapmaktadır?
  Gelişen teknoloji ve toplumun ihtiyaçlarının değişmesi meslek seçimini çok etkilemektedir.
  Zamanında çok önemli bir yere sahip olan kalay ustalığı günümüzde önemini kaybetmiştir.
  Seçmiş olduğumuz bir mesleğin veya gerekli eğitimleri alarak sahip olduğumuz bir mesleğe
  fazla ihtiyacın olmaması iş bulamamamıza sebep olabilir. Bu yüzden işsizlik oranları artabilir.
  Meslek seçiminde o mesleğe olan ilgi ve becerimiz, mesleğin gelecekte durumunu göz önünde bulundurarak meslek seçimine dikkat etmeliyiz.

  7.Gelecekte hangi meslekler öne çıkabilir?
  Bilişim ve teknoloji, Uzay araştırmaları ve jeolojik araştırmalara yönelik meslekler öne çıkar.
   

Sayfayı Paylaş