657 Ücretsiz İzin

Konusu 'Hukuk Rehberi' forumundadır ve EmRe tarafından 6 Mart 2012 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  memur ücretsiz izin
  657 ücretsiz izin süresi
  657 ücretsiz izin yönetmeliği

  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Aylıksız izin

  Madde 108 – (Değişik: 6/7/1995 - KHK - 562/3 md.)
  “Devlet memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla Devlet memurlarına, istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar uzatılabilir.
  Devlet memurlarına 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar aylıksız izin verilebilir.
  (Değişik üçüncü fıkra: 14/7/2004 – 5223/2 md.) Doğum yapan memurlara istekleri halinde 104 üncü maddenin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar aylıksız izin verilir.”

  • 657 sayılı D.M.K. 108.maddesine göre ücretsiz izin talepleri (doğum sonrası,10 yıl hizmeti olanlar ve sağlık sebebiyle) personelin çalıştığı biriminin, Bölge Müdürlüğünün/Başkanlığının olumlu görüşü alınarak Genel Müdürlüğümüze yollanmalı.
  • Birimlerin, ücretsiz izin verilmesi yönünde olumlu görüş bildirdikleri personelin maaşında haciz, nafaka ve benzeri kesinti olup olmadığını yazılarında bildirmeleri gerekmektedir.
  • Ücretsiz izin taleplerinde; personelimizin mazeretlerine ilişkin belgeleri (doğum raporu, doğum öncesi ve sonrasına ait izin raporları,sağlık raporu vs.) talepleri ile birlikte yollamaları gerekmektedir.
  • Doğum sebebiyle alınan ücretsiz izinler doğum sonrası raporunun bitiminde başlar.( Örnek: Doğum yapan personelin doğum sonrası izninin 04/01/2008 de bittiği bir durumda. Personelin ücretsiz izin hakkı 05/01/2008 de başlar. Eğer personel 05/01/2008 tarihinde 30 günlük yıllık izin alır ve bu izninin sonunda ücretsiz izin talebinde bulunursa 11 aylık ücretsiz izin alabilir.) ( 657 sayılı D.M.K. 108.madde)

  657 ücretsiz izin şartları
   


Sayfayı Paylaş