657 Ücretsiz İzin Süresi

Konusu 'Güncel Konular' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 23 Mayıs 2012 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  657 memur Ücretsiz İzin
  657 ücretsiz izin hakkında, 657 lilerin Ücretsiz İzin hakkı, 657 Ücretsiz izin süresi ne kadar, 657 Ücretsiz İzin Süresi

  Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

  Madde 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “A) Kadın memurlara, doğum haliyle ilgili olarak aşağıdaki esaslara göre izin verilir.

  Kadın memura, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde doğum öncesi sekiz haftalık aylıklı izin süresine iki hafta eklenir.

  Ancak, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporuyla belgeleyen kadın memur, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda kadın memurun isteği halinde, doğum öncesinde çalıştığı süreler ve doğumun üç haftalık izin süresi içinde gerçekleşmesi halinde kullanılmayan süreler doğum sonrası aylıklı izin süresine eklenir.

  Aylıklı doğum izni sürelerinden sonra kadın memurlara çocuklarını emzirmeleri için dört ay süre ile günde üç saat, daha sonraki altı ay süre ile günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağı kadın memurun tercihine bırakılır.

  Doğum sonrası kadın memurlara verilen sekiz haftalık aylıklı izin hakkından, en fazla iki yaşında bir çocuğu evlat edinmek amacıyla geçici bakım sözleşmesi yapan kadın memur ile aynı koşullarla münferit olarak geçici bakım sözleşmesi yapan erkek memur da sözleşme tarihinden itibaren yararlanır.”

  Madde 2- 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “104 üncü maddenin (A) bendi uyarınca, doğum yapan kadın memura verilen aylıklı izin sürelerinin bitiminden sonra çocuğun bakımı için kadın memura veya Devlet memuru olan eşine istekleri üzerine altı aya kadar aylıksız izin verilir. Bu haktan en fazla iki yaşında bir çocuğun evlat edinilmesi amacıyla geçici bakım sözleşmesi yapan kadın memur veya Devlet memuru olan eşi de aylıklı izin süresinin bitiminden sonra yararlanır. Bu süre eşlerin talebi halinde birbirini izleyen iki dönem halinde kullanılabilir. Kadın memur veya eşinin istekleri halinde bu izin on iki aya kadar uzatılabilir. 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışan veya doğum yapan veya evlat edinen işçinin memur olan eşi de aynı süre ve koşullara uygun olarak bu haktan yararlanabilir. Münferit olarak evlat edinme amacıyla geçici bakım sözleşmesi yapan erkek ya da kadın memur da aylıklı izin süresinin bitiminden sonra aynı izin haklarından yararlanır.”

  Madde 3- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “e) 74 üncü maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde ve evlat edinme nedeniyle geçici bakım sözleşmesi yapılması halinde verilecek izinler ile erkek işçinin almış olduğu izin sürelerinde işe gelmemek,”

  Madde 4- 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (I) numaralı bendinin (b) alt bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “(a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık ve kaza gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerinde çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Gebelik, doğum ya da evlat edinme geçici bakım sözleşmesi nedeniyle kadın işçi tarafından alınan izinlerle doğum ya da evlat edinme nedeniyle erkek işçinin almış olduğu izinler için bu süre 74 üncü maddedeki sürelerin bitiminde başlar ve bu izinler sebebiyle iş akdi feshedilemez. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işe gidemediği süreler için ücret işlemez.”

  Madde 5- 4857 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı maddenin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “Doğum sonrası kadın işçiye verilen sekiz haftalık ücretli izinden en fazla iki yaşında bir çocuğun evlat edinilmesi amacıyla geçici bakım sözleşmesi yapan kadın işçi ile aynı koşullarla münferit olarak geçici bakım sözleşmesi yapan erkek işçi de sözleşme tarihinden itibaren yararlanır.”

  “İsteği halinde kadın işçiye verilen on altı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde on sekiz haftanın tamamlanmasından sonra veya en fazla iki yaşında bir çocuğun evlat edinilmesi amacıyla geçici bakım sözleşmesi yapılması halinde ücretli izin süresinin tamamlanmasından sonra çocuğun bakımı için kadın işçiye veya işçi olan eşine istekleri halinde, altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, eşlerin talebi halinde birbirini izleyen iki dönem halinde kullanılabilir. Kadın işçi veya eşinin istekleri halinde ücretsiz izin süresi on iki aya kadar uzatılabilir. Bu süre yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan ve doğum yapan veya geçici bakım sözleşmesi yapan memurun işçi olan eşi de aynı süre ve koşullara uygun olarak bu haktan yararlanabilir. Münferit olarak evlat edinme amacıyla geçici bakım sözleşmesi yapan erkek ya da kadın işçi de ücretli izin süresinin bitiminden sonra aynı izin haklarından yararlanır.”

  “Ücretli doğum izni sürelerinden sonra kadın işçilere çocuklarını emzirmeleri için dört ay süre ile günde üç saat, daha sonraki altı ay süre ile günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağı kadın işçinin tercihine bırakılır.”

  Madde 6- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 7- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar kurulu yürütür.

  kaynak: alomaliye.com
   


Sayfayı Paylaş