657 Refakat İzni

Konusu 'İş Hayatı' forumundadır ve OrKuN tarafından 4 Şubat 2012 başlatılmıştır.

 1. OrKuN Well-Known Member


  Memura Refakat İzni
  657 refakat izni kaç gün
  657 sayılı kanunda refakat izni


  657 Refakat İzni

  Madde 37 -
  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 nci Maddesine istinaden;

  a) Yakınlarının Hastalığı Nedeniyle verilecek Aylıksız İzinler.

  Devlet Memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği taktirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartı ile memurlara, istekleri üzerine en çok 6 aya kadar aylıksız izin verilebilir.
  Söz konusu hallerin devam etmesi sebebiyle aylıksız izin süresinin uzatılması veya yeniden aylıksız izin verilmesi mümkün değildir.

  Madde 40- 657 Sayılı Kanunun 108 nci Maddesi gereği verilecek ücretsiz izin işlemlerinin ifası için aşağıda belirtilen usullere kesinlikle riayet edilecektir.

  1) Söz konusu Maddenin 1 nci fıkrasına istinaden yakınlarının hastalığı nedeniyle ücretsiz izin talebinde bulunabilmesi için, hastalığı belgeleyen raporun Sağlık Kurulu raporu olması ve bu raporda " Memur refakat etmediği takdirde hayatının tehlikeye gireceği veya hasta ve yakın bakıma muhtaç olduğunun" belirtilmesi gerekir. Sadece "refakat edilmesi gerekir" kaydı yeterli olmayacaktır.

  Madde 43 -
  Hastanın tedavi edilmek üzere başka bir yere gönderilmesi esnasında yanında refakatçı olarak bir kimsenin bulundurulması hususunun ilgili sağlık kurum veya kuruluşunun raporunda belirtilmesi halinde, gerek aile fertlerinden birisine refakat eden memurlar, gerekse refakat edecek kimsesi bulunmayan hasta memura kurumunca refakatçı olarak temin edilen memurlar Sayıştay Genel Kurulunun 7.1.1991 gün ve 4686/1 sayılı kararı gereğince bu süre içerisinde görev izinli sayılırlar.


  Memurun refakat izni alabilmesi için gerekli şartlar nelerdir?
  657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 6111 sayılı Kanunun 107 maddesi ile değişik 105 üncü maddesinin son fıkrasında "Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır."hükmü yer almaktadır.

  Söz konusu hükümde;
  Memura kimler için refakat izini verileceği şu şekilde düzenlenmiştir:
  1-Bakmakla yükümlü olduğu kişiler,
  2-Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden biri için
  Memura hangi hallerde Refakat izni verileceği ise şu şekilde düzenlenmiştir:
  1-Ağır bir kaza geçirmesi
  2-Tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde,
  (Bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şarttır.)
  Refakat izni ne kadar süre ile verilebilir.
  1-Üç aya kadar izin verilir.
  2-Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.

  Refakat izni takdire dayanır mı?
  Refakat izni idarenin takdirine dayalı değildir. Şartlar oluşmuş olması halinde izin verilmesi zorunludur.

  Refakat izni memur mali ve özlük kaybı olur mu?
  Aylık ve özlük hakları korunarak, refakat izni kullanılmaktadır. Bir kaybı olmaz.

  Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca; 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi hükmü uyarınca bakmakla yükümlü olmadığınız çocuklarınız içinde refakat izni alabilmek için sağlık kurulundan refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye gireceğinin açıkça belirtildiği (ağır bir kaza veya uzun süreli tedavi gerektiren bir hastalığın belirtildiği) rapor alınması gerekmektedir.
   


Sayfayı Paylaş