657 Eş Durumu

Konusu 'Hukuk Rehberi' forumundadır ve EmRe tarafından 1 Mart 2012 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  657 eş durumu tayin yönetmeliği
  657 eş durumu tayini
  memur eş durumu tayin

  eş durumu tayin yönetmeliği

  Birinci Bölüm

  Amaç
  Madde 1- Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 2 nci maddesi ve aynı Kanunun 2670 sayılı Kanunla değişik 72 nci maddesine dayanılarak, Devlet Memurlarının aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

  Kapsam
  Madde 2- Bu Yönetmelik, Özel Kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydiyle Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar ile bunlara bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlarda ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Devlet Memurları Hakkında uygulanır

  Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinde yer alan Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil memurlar,

  a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar,

  b) Aday Memurlar, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli memurlar, bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

  Tanımlar
  Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Yer değiştirme suretiyle atanma, aynı kurumda çalışan memurların, bu Yönetmelikte tesbit edilen hizmet bölgelerine belirli süreler dahilinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

  b) "Kurum" deyimi bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen kurum ve kuruluşları

  c) "Hizmet Bölgesi" deyimi bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen illerin gruplarını,

  d) "Hizmet Alanı" deyimi, hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,

  e) "Zorunlu Çalışma Süresi" deyimi, her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

  ifade eder.

  Temel ilkeler
  Madde 4- Temel ilkeler şunlardır:

  a) Yer değiştirme suretiyle atamalarda kadro imkanları gözönünde bulundurulur.

  b) Yer değiştirme suretiyle atamalar, ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılmak suretiyle oluşturulan bölgeler arasında yapılır.

  c) Bu atamalarda, memurların bölgeler arasında adil ve dengeli dağılmasını sağlamak esastır.

  İkinci Bölüm

  Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Genel Esaslar

  (Değişik:17/7/1999-1999/13143 B.K.K.) Hizmet Bölgeleri ve Bölgelerdeki Zorunlu Çalışma Süreleri(1)

  Madde 5- Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illeri gruplandırılarak, gelişmişlik sırasına göre (6) hizmet bölgesine(2) ayrılmıştır. Bu hizmet bölgelerine giren il merkezleri ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. İlçelerin gelişmişlik sırasına göre tesbiti ve bölgelere dağılımı, hizmetlerin gereklerine ve özelliklerine göre kurumlarca yapılır. Devlet Personel Dairesi Kalkınma Planı Dönemlerinde, bu hizmet bölgelerini ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeleri gözönünde bulundurarak ve Devlet Planlama Teşkilatının da görüşünü alarak, yeniden düzenleyebilir.

  Ek : 17/7/1999-1999/13143 B.K.K.) Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarını altıyı geçmemek ve en az üç bölge olmak üzere, hizmet özelliklerine göre bu hizmet bölgelerinden farklı hizmet bölgeleri de belirleyebilirler.

  (Ek : 17/7/1999 -1999/13143 B.K.K.) Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel ve en az iki yıl olmak üzere hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süreleri, bölgelerin özellikleri, teşkilat yapısı, hizmetin ülkenin her yerine etkin olarak götürülebilmesi ve diğer hizmet gerekleri göz önünde bulundurulmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarınca tespit edilir.

  Bölgelerdeki zorunlu Çalışma Süreleri

  Madde 6- (Yürürlükten Kaldırıldı : 17/7/1999 -1999/13143 B.K.K.)

  Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya Tabi Memurlar

  Madde 7 - (Yürürlükten Kaldırıldı : 17/7/1999 - 1999/13143 B.K.K.)

  Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Dönemleri

  Madde 8- Yer değiştirme sureti ile atanmalar her yılın Haziran-Eylül döneminde yapılır. Ancak, iş mevsimi bu dönemi kapsayan hizmetler için Mart ve Ekim ayları esas alınır.

  (Ek : 24/2/2004-2004/6929 B.K.K.) Öğretmen olan eşlerin eş durumu özrüne bağlı yer değiştirme suretiyle atanmaları, yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılır.

  (Ek: 26/5/2008-2008/13709 B.K.K.) Sağlık Bakanlığı kadrolarında istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki personelin yer değiştirme suretiyle atanmaları her yılın Ocak ayı ile Haziran-Eylül döneminde yapılır.

  Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarda Gözönünde Bulundurulacak Hususlar

  Madde 9- Yer değiştirme suretiyle atanmalar, Devlet Memurlarının dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak için öğrenimi, uzmanlığı, iş tecrübesi, mesleki bilgisi gibi özellikleri ile boş kadro durumu gözönünde bulundurularak kurumlarınca hazırlanan bir plan dahilinde yapılır.

  Yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından, eş ve sağlık durumları ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak dikkate alınır.

  Aynı kurumda çalışıp da her ikisi de yer değiştirmeye tabi olan eşlerden ast durumunda olanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir.

  Farklı kurumlarda çalışıp da her ikisi de yer değiştirmeye tabi olan eşlerden unvan, kadro ve görev bakımından daha aşağıda bulunanın görev yeri yukarıda bulunana bağlı olarak değiştirilir.

  Aynı veya farklı kurumlarda çalışıp da eşlerden birinin yer değiştirmeye veya bu yönetmelik hükümlerine göre yer değiştirmeye tabi olmaması hallerinde, yer değiştirmeye tabi olmayan veya özel yönetmeliklerine göre yer değiştirmeye tabi olan eşin görev ve unvanı i!e hizmetin özelliği dikkate alınır. Bu yönetmelik hükümlerine göre zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan memurun, memur olan eşinin yer değiştirme talebi öncelikle yerine getirilir.

  (Ek: 12/10/2000 - 2000/1466 B.K.K.) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfına giren memurlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubaylar, hakim ve savcılar ile bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi kaps***** girenlerin görev süresiyle sınırlı olmak üzere atandıkları yere, memur olan eşinin atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanmaz.

  Zorunlu Hizmet Süresi Tamamlanmadan Yapılabilecek Yer Değiştirmeler

  Madde 10- Hizmetin gereği olarak 11 inci maddede ya da memurun isteği üzerine, 12 nci maddede belirtilen nedenlerle bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan yer değiştirme suretiyle atanma yapılabilir.(3)

  Hizmetin Gereği Olarak Yapılabilecek Yer Değiştirmeler

  Madde 11- Aşağıda belirtilen hallerde, bölgelerdeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle atanma yapılabilir:

  a) Haklarında adli, idari, inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması,

  b) Sicil raporu sonuçlarına göre olumsuzluğun tesbit edilmiş olması,

  Bu gibilerin ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri başka bir hizmet alanında tamamlattırılır.

  Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler

  Madde 12 - Aşağıda belirtilen özürlerin belgelendirilmesi halinde, bölgelerdeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir:

  A Özür Grubu: Sağlık Durumu,

  B Özür Grubu: Eş Durumu,

  Bu özür gruplarında, yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır.

  Sağlık Durumunun Belgelendirilmesi

  Madde 13 - A) Özür grubuna dayanarak memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağı, "Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği"ne göre tam teşekküllü Devlet Hastahanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Bu özür grubuna dayanarak yerleri değiştirilenler (Değişik:11/8/1999-1999/23783 B.K.K.) her yıl(4) Ocak ayında alacakları aynı nitelikteki sağlık kurulu raporu ile durumun devam ettiğini belgelendirirler. Gerekli sağlık şartlarını kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tesbit edilenler, ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetlerini tamamlamak zorundadırlar.

  Eş Durumunun Belgelendirilmesi

  Madde 14 - (B) özür grubuna dayanarak memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; eşinin Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkındaki 13/12/1960 tarih ve 160 sayılı Kanuna tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığını, görev yeri belgesi ve nüfus kağıdı örneği ile belgelendirmesi gerekir. Ayrıca, eşlerden birinin bağlı olduğu nüfus idaresinden alınacak evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.

  (Değişik ikinci paragraf:11/8/1999-1999/23783 B.K.K.) Bu özür grubuna dayanarak yerleri değiştirilenler her yıl(5) Ocak ayı içinde durumlarının devam ettiğini aynı şekilde alınmış belgelerle belgelendirirler.

  Memurun Yer Değiştirme Suretiyle Atanamıyacağı Hizmet Yerleri

  Madde 15 - (Değişik : 6/5/1992 - 92/3009 B.K.K.) Vali, kaymakam, bölge müdürü, başmüdür, il ve ilçe müdürleri, emniyet müdürü, emniyet amiri, milli eğitim müdürü, defterdar, mal müdürü, kadastro müdürü, tapu sicil müdürü, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, Nüfus Müdürü ve bunların yardımcıları, taşra teşkilatında görevli şube müdürü, müdür, il ve ilçe müftüsü ve bunların yardımcıları ile koruma ve güvenlik hizmetlerini yürüten personel;

  a) (Değişik : 17/7/1999-99/13143 B.K.K.) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu il'e bağlı ilçelere,

  b) (Değişik : 17/7/1999-99/13143 B.K.K.) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçeye, bu il'e bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu il'e bağlı diğer ilçelere,

  c) Yürürlükten kaldırılmıştır. (17/7/1999-99/13143 B.K.K.)

  atanamazlar.

  (Değişik:17/7/1999-99/13143 B.K.K.) Ancak, son genel nüfus sayımına göre;

  a) Ekli 1 Sayılı Cetvelde IV,V ve VI ncı bölge kapsamında belirlenen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 50.000'i aşan yerlere,

  b) (Değişik : 18/5/2001-2001/2526 B.K.K.) Diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000'i aşan yerlere,

  yapılacak atamalarda yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

  Kurumlar hizmet gereği ve özelliklerini dikkate alarak ikinci fıkrada belirtilen sınırın üzerinde bir rakam tesbit edebilirler.

  Zorunlu Çalışma Süresinin Doldurulması

  Madde 16- Memurun bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini doldurmasına rağmen, atanacağı bölgede kadro bulunmaması nedeniyle atamanın yapılamaması hallerinde, bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresinden fazla geçen süreler, (1. Bölge hariç) bir üst bölgedeki zorunlu çalışma süresinden indirilir.

  Aynı bölgede zorunlu çalışma süresini doldurmaları nedeni ile yer değiştirmesi gerekli bulunanlardan, emekli aylığı bağlanma şartlarını bir sonraki yıl kazanacak olanlar, emekli olacaklarına dair en geç Nisan ayı içinde talepte bulunmaları ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılırlar.

  Atamalarda Hizmet Bölgesi

  Madde 17- Aşağıda belirtilen durumlarda kadro imkanları gözönünde bulundurulmak suretiyle;

  a) İlk kez Devlet Memurluğuna asaleten atananların,

  b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71 inci maddesi uyarınca bir sınıftan başka bir sınıfa geçen memurların,

  c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi uyarınca bir kurumdan başka bir kuruma naklen atanan memurların,

  d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi uyarınca tekrar memurluğa dönmek isteyenlerin, hangi hizmet bölgesinde göreve başlıyacakları Kurumlarınca belirlenir.

  Yurt Dışı Dönüşü Atanma

  Madde 18- Yurt dışında bir göreve atanan memurların yurda dönmeleri halinde, yurt dışında geçirilen süreler birinci bölge hizmetinden, bu bölge hizmetinden artan süreler ise bir alt bölge hizmetinden sayılır. Bunların ve varsa aylıksız izinli olarak ayrılan eşlerinin hangi hizmet bölgesine atanacakları kurumlarınca belirlenir.

  İstek Üzerine Daha Alt Hizmet Bölgesine Atanma

  Madde 19- Memurlar, istekleri ve kurumlarının uygun görmesi üzerine bulundukları hizmet bölgesinden daha alt hizmet bölgesine atanabilirler. Bu takdirde alt hizmet bölgesinde geçen hizmet süreleri ayrıldıkları bölge hizmetinden sayılır.

  Bütün Bölge Hizmetlerinin Tamamlanması

  Madde 20- Belirlenen bütün bölge hizmetlerini tamamlayan memurların hangi hizmet bölgesinde görev yapacağı memurların istekleri de gözönüne alınarak kurumlarınca belirlenir.(6)


  Olağanüstü Hallerde Yer Değiştirmeler

  Madde 21- Genel hayatı etkileyen Savaş, Sıkıyönetim, Afet ve diğer olağanüstü hallerde ihtiyacı karşılamak amacı ile yer değiştirme suretiyle atanma herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir. Bu suretle geçirilen sürelerin değerlendirilmesinde 16 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır.

  Bölge Hizmetinden Sayılacak Süreler

  Madde 22- Bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir

  a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı,

  b) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,

  c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86'ncı maddesi uyarınca bir görevin vekalet ile yada aynı Kanunun ek (2) nci maddesine göre geçici süreli görevlendirme ile yürütülmesi halinde bu sürelerin tamamı,(9)

  d) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,

  e) Hizmet İçi Eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,

  f) Hizmetin gereği olarak TODAİE ve Yabancı Diller Eğitim Merkezinde başarılı geçen sürelerin tamamı, (a) fıkrasında belirtilen süreler, memurun görev yaptığı bölge hizmetinden, diğer fıkralarda belirtilen süreler ise bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

  Bölge Hizmetinden Sayılmayacak Süreler

  Madde 23- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 108 inci maddesinin 1-4 üncü fıkraları uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler bölge hizmetinden sayılmaz.

  Üçüncü Bölüm

  Yer Değiştirme Sureti İle Atanmaya İlişkin İşlemler

  Yer Değiştirme Kurulları

  Madde 24- (Değişik: 10/8/1994 - 94/6031 B.K.K.)

  Kurumlar gerekli görmeleri halinde, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin atama işlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere merkez teşkilatında yer değiştirme kurulu oluşturabilirler.

  Kurulun görevleri, çalışma usul ve esasları ile üyeleri kurumlarca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.

  Kurulun raportörlük görevi personel birimi tarafından yerine getirilir.

  Yer Değiştirme Kurullarının Görevleri

  Madde 25- (Yürürlükten Kaldırıldı: 10/8/1994 - 94/6031 B.K.K.)

  Başvurma Şekilleri

  Madde 26- Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlamış memurlar ile sürelerini tamamlamamış olmalarına rağmen 12 nci maddede belirtilen özürlerini belgeleyenler, ekli (2) sayılı "Yer Değiştirme Sureti ile Atanma İstek Formu"nu doldurarak sicil amirleri kanalı ile atamaya yetkili amire gönderirler. Bu formda atanmak istedikleri hizmet alanlarının belirtilmesi zorunludur. Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayanlar için başvuru zamanı kurumlarca belirlenir.

  Gerçek Dışı Beyan

  Madde 27- Özür gruplarına dayanarak yer değiştirme sureti ile atanması yapılanların özür belgelerinin gerçek dışı olduğu tesbit edildiği takdirde bu işlemleri iptal edilir ve haklarında soruşturma yapılır. Bu soruşturma sonucunda ilgililer hakkında Genel hükümler uygulanır.

  Dördüncü Bölüm

  Çeşitli Hükümler

  Özel Yönetmelikler

  Madde 28- Kurumlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde halen görevde bulunan memurların geçmiş hizmetlerinin bu Yönetmelik çerçevesinde nasıl değerlendirileceğini ve bu Yönetmeliğin çeşitli maddelerinde kurumlarca tespiti öngörülen diğer hususları kapsayan özel Yönetmeliklerini Devlet Personel Dairesinden olumlu görüş alınmak sureti ile çıkarırlar. Özel Yönetmeliklerde bu Yönetmeliğe aykırı hükümler yer alamaz. Ancak, Mülki îdare Amirliği Hizmetleri ile Emniyet Hizmetleri sınıflarına dahil memurlar hakkında kendi özel yönetmeliklerinin uygulanmasına devam edilir.

  Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler ve İlgili Mevzuattaki Hükümler

  Madde 29- Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde öngörülen özel Yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, kurumların özel Yönetmeliklerindeki yer değiştirme sureti ile atanmaya ilişkin maddeleri bunların ek ve değişiklikleri yürürlükten kalkar.

  Ek Madde 1 - (Ek : 26/6/2000 - 2000/1228B.K. K.)

  (Değişik: 8/2/2003-2003/5297 B.K.K.) 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (a) ve (c) bentleri kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde 657 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilen memurlardan,

  a) Bölge Müdürü, Başmüdür, İl ve İlçe Müdürleri, Milli Eğitim Müdürü, Malmüdürü, İl ve ilçe Müftüsü, Şube Müdürü ve diğer müdür unvanlarına,

  b) Merkez Denetim Elemanlığında bulunanlardan/bulunmuş olanlardan atanacaklar hariç olmak üzere Defterdar ile Gelirler ve İşletme Bölge Müdürü unvanlarına,

  c) Yukarıda sayılanlarla aynı düzeydeki unvanlara,

  d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen unvanların yardımcılıklarına, atanacak olanların ilk görev yerleri, atanacakları kurum veya kuruluşun hizmet birimi olması halinde bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde yer alan 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleridir.

  Bu hizmet bölgelerine atananlar görevleri süresince bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan hükümlerden yararlanamazlar.

  Birinci fıkradaki kurum ve kuruluşların, diğer hizmet bölgelerindeki yukarıda belirtilen kadrolarına atanabilmek için ilgililerin sözü edilen görevlerde iki yılını tamamlamış olmaları gerekir. Ancak, diğer unvanlarda bu hizmet bölgelerinde en az dört yıl görev yapmış olanlarda bu şart aranmaz.

  5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine dahil illerde atamayı yapacak kurum veya kuruluşa ait yukarıda sayılan unvanlarda boş kadro bulunmadığı hallerde, daha sonra bu bölgelere atanmak üzere diğer illere atama yapılabilir.

  Ek Madde 2 – (Ek :7/3/2007-2007/11837 B.K.K.)

  Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; çalıştıkları kurum veya kuruluşların hizmet birimleri olan yerlere münhasır olmak üzere, aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir.

  Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yer değiştirme sureti ile atanmaya tabi memurların bu Yönetmeliğe intikalleri, kurumların özel Yönetmeliklerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde sağlanır. Buna ilişkin düzenleyici hükümler kurumların özel yönetmeliklerinde belirlenir.

  Geçici Madde 2- (Ek : 25/7/2001-2001/2848 B.K.K.) Çevre Bakanlığının yeni teşekkül ettirilen 46 il teşkilatına ait İl Müdürü kadrolarına ilk defa yapılacak atamalarda 6 ay süreyle bu Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.

  Geçici Madde 3- (Ek : 21/7/2003-2003/5959 B.K.K.) Kültür ve Turizm Bakanlığınca il müdürlüğü kadrolarına yapılacak atama işlemlerinde 31/12/2003 tarihine kadar bu Yönetmeliğin Ek-1 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.

  Geçici Madde 4- (Ek : 17/3/2004-2004/7040 B.K.K.) Milli Eğitim Bakanlığının il ve ilçe milli eğitim müdürleri haricindeki personelinin 2004 Yılı sonuna kadar yapılacak atamalarında, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Ek-1 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.

  Yürürlük

  Madde 30- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 31- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  19/4/1983 TARİHLİ VE 83/6525 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER;

  1- 6/5/1992 tarihli ve 92/3009 sayılı Yönetmeliğin geçici maddesi:

  Geçici Madde - Halen çalışmakta olan personelden Yönetmeliğin 15 inci maddesi kaps***** girenler hakkında görevli oldukları yerlerde kaldıkları sürece 15 inci maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

  eş durumundan tayin, kamu eş durumu, eş durumu süre
   


Sayfayı Paylaş