657 Aylıksız izin

Konusu 'Hukuk Rehberi' forumundadır ve EmRe tarafından 1 Mart 2012 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  ücretsiz izin 657
  aylıksız izin dilekçesi
  aylıksız izin verilmesi

  657 Aylıksız İzin
  Doğum Sonrası Aylıksız İzin
  Madde 31- Kadın memura doğum sonrası (Değişik ibare: 21.07.2004/25529 RG) 8 haftalık izin süresinin bitiminden itibaren, isteği üzerine en çok 12 aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu sürenin tamamı bir defada verilebileceği gibi istek üzerine daha az sürede de verilebilir. 12 aylık aylıksız iznin başlangıç tarihi doğumun sezeryanla yapılmış olması hali dahil (Değişik ibare: 21.07.2004/25529 RG) 8 haftalık iznin bitim tarihidir. Bu tarihten sonra belirli bir süre görev yaparak aylıksız izin almak isteyenlere 12 aylık süreden görev yaptığı süreler düşülerek kalan süre kadar aylıksız izin verilir. 12 aylık sürenin bitimine 1 aydan daha az bir süre kalanlara bu izin verilmez.

  Yakınlarının Hastalığı Nedeniyle Verilecek Aylıksız İzin
  Madde 30- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesine göre, Devlet memuru refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması ve bunun raporla belgelendirilmesi şartıyla Devlet memurlarına, istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

  Askerlik İçin Aylıksız İzin
  Madde 32- Muvazzaf askerliğe ayrılacak memurlara görev yerleri saklı kalmak suretiyle askerlik süresince aylıksız izin verilir.

  Yabancı Bir Memleket Veya Uluslar Arası Kuruluşta Görevlendirilen Memurlara Verilecek Aylıksız İzin
  Madde 33- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 77 nci maddesine göre kurumunun muvafakatı ve Bakanlığın önerisi üzerine Başbakan tarafından 3'er yıllık dönemler halinde memuriyet süresince toplam;

  a) Yabancı memleketlerde görev alanlar için 10,
  b) Uluslar arası kuruluşlarda görev alanlar için 21,

  yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

  Bu izne ilişkin Bakanlık önerisi, merkez teşkilatında görevli olanlar için görevli oldukları birimin, taşra teşkilatında görevli olanlar için Valiliğin görüşü alınarak Personel Genel Müdürlüğünce hazırlanır.

  Bilgilerini Artırmak Üzere Yurt Dışına Gönderilecek Memurlara Verilecek Aylıksız İzin
  Madde 34- Memurlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78 ve 79 uncu maddeleri uyarınca ve 1/2/1974 gün ve 14786 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelikte belirtilen esas ve usuller çerçevesinde yurt dışına gönderilen memurlara aylıklı/aylıksız izin verilebilir.

  Uzatma süresi dahil bu izin süresi 4 yılı hiçbir şekilde geçemez.

  Şahsen özel burs sağlayanlara aylıksız izin verilebilmesi için bursun miktarı, şekli, süresi ve kaynağı bakımından izin vermekle yetkili makamca uygun bulunması şarttır.

  Sürekli Görevle Başka Bir Yere Atanan Memurların Eşlerine Verilecek Aylıksız İzin
  Madde 37- Yurt içi ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesine göre en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Bu süre bir defada kullanılabileceği gibi her defasında 1 yıldan az olmamak üzere bölümler halinde de kullanılabilir.

  Bilgilerini Artırmak Üzere Yurt Dışına Gönderilen Memurların Eşlerine Verilecek Aylıksız İzin
  Madde 35- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78 ve 79 uncu maddeleri uyarınca, mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere gönderilen memurların eşlerine, en çok 4 yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak bu süre bir kerede kullanılabileceği gibi bölümler halinde de kullanılabilir. Şahsen özel burs sağlayarak dış memleketlere gitmek üzere aylıksız izin verilenlerin eşlerine aylıksız izin verilmez.

  Hizmet Yılına Bağlı Olarak Verilecek Aylıksız İzin
  Madde 36- On hizmet yılını tamamlamış Devlet memurlarına istekleri halinde memuriyet süresi içinde ve bir defada kullanılmak üzere 6 aya kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim ve olağanüstü hal ilan edilen bölgelere veya kalkınmada öncelikli yörelere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi gereğince belli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu izin verilmez.

  Özüre Bağlı Atamada Verilecek İzin
  Madde 38- Özürlerine bağlı yer değiştirme istekleri;

  a) Hizmet puanı ve norm kadro yetersizliği sonucu yerine getirilemeyen öğretmenlere istekleri üzerine verilecek izinlerde, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun değişik 61 inci maddesi ve Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,

  b) Diğer hizmet sınıfına dahil kadrolarda görevli memurlardan eşlerinin bulunduğu yere ataması yapılamayanlara bu özüre bağlı olarak verilecek izinlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 72 nci maddesi,

  hükümleri uygulanır.

  Göreve Başlama Mecburiyeti
  Madde 39- Aylıksız izin veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi uyarınca izin alanlar, izin süresinin bitiminden önce izine konu olan özürünün ortadan kalkması halinde derhal görevine dönmek zorundadır. Özürün ortadan kalktığı veya izin süresi bittiği halde görevine dönmeyenler hakkında memuriyetten çekilmiş sayılmaya ilişkin hükümler uygulanır.

  Muvazzaf askerlik için aylıksız izine ayrılanlar, terhis tarihini izleyen 1 ay içinde görevine başlamak zorundadır.

  Bu izinlerini kullanmakta iken hastalık raporu verilen ve raporda belirtilen dinlenme süresinin bitimi aylıksız izin süresinin bitiminden sonraki bir tarihe rastlayan memurlar, izne çevrilmiş olmak koşuluyla bu raporda belirtilen sürenin sonunda göreve başlarlar.

  Aylıksız İzin Verme Yetkisi
  Madde 40- Bu Yönerge kapsamina giren memurun aylıksız izinleri;

  a) 33 üncü madde kapsamina girenlere Başbakan,
  b) 34 üncü madde kapsamina girenlere Bakan,
  c) Diğer maddeler kapsamina girenlerden;

  1) Merkez teşkilâtında, 15 inci maddenin (a) bendinde belirtilen görevlerde bulunanlar ile il milli eğitim müdürlerine aynı bentte belirtilen izin vermekle yetkili amirler, diğerlerine dairesi amirinin uygun görüşü üzerine Personel Genel Müdürü,

  2) Taşra teşkilâtında görevli olanlara il millî eğitim müdürünün önerisi üzerine vali,

  3) Yurt dışı teşkilatında görevli olanlardan bağlı oldukları misyon şefinin uygun görüşü üzerine eğitim müşavirlerine müsteşar, diğerlerine ilgili birim amirinin uygun görüşü üzerine Personel Genel Müdürü,

  tarafından verilir.

  Aylıksız izin verme yetkisi alt kademelere devredilebilir.

  Sicil dosyası Bakanlıkta tutulan personelden aylıksız izin verme yetkisi valilikte bulunanların izin onaylarının bir sureti sicil dosyalarına konulmak üzere 15 gün içinde Bakanlığa (Personel Genel Müdürlüğü) gönderilir.

  Son fıkra 15/10/2010 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır. (15/09/2010 tarihli ve B.08.0.PGM.0.06.07.00.6-2783/57774 sayılı Makam Onayı)

  657 108 madde, 657 77 maddesi, 657 sayılı devlet memurları kanunu, 657 doğum izni
   


Sayfayı Paylaş