657 Açıktan Atama

Konusu 'Güncel Konular' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 21 Mayıs 2012 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  657 Açıktan Atama Hakkında Bilgi
  657 açıktan atama nedir, açıktan atama kanunu

  Yeni Açıktan ve Naklen Atama Genelgesi

  1- İSTİFA SONRASI DÖNÜŞLER
  Genelgenin birinci maddesinde şu hüküm yer almaktadır: "Tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59’uncu maddesine göre yapılacak açıktan atama işlemleri için Devlet Personel Başkanlığı ve Başbakanlıktan izin alınacaktır."
  Bu maddede istifa sonrası dönüşler yani 657 sayılı Kanunun 92'inci maddesine göre yapılan atamalar için bir sınırlama getirilmemiştir. Ancak bu konuda Bütçe Kanununda bir düzenleme yer almaktadır. 2006 yılı Bütçe Kanununda , Kanunun 23'üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında yer alan kurumların, 657 sayılı Kanunun 59 ve 92 nci maddeleri uyarınca yapacakları açıktan atamalar için Devlet Personel Başkanlığından izin alınması öngörülmüştür. Buna göre 92'inci madde çerçevesinde yapılacak atamalar için sadece Devlet Personel Başkanlığından izin alınacaktır.

  2- İSTİSNAİ KADROLARA YAPILAN ATAMALAR
  Genelgenin birinci maddesine yukarıda yer vermiştik: "Tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59’uncu maddesine göre yapılacak açıktan atama işlemleri için Devlet Personel Başkanlığı ve Başbakanlıktan izin alınacaktır."
  Bu maddeye göre 657 sayılı kanunun 59'uncu maddaesine göre yapılan istisnai atamalarda kamu kurumları, Devlet Personel Başkanlığı ve Başbakanlıktan izin alacaktır. Böyle Bütçe Kanununun 2005/28 sayılı Başbakanlık genelgesini mülga eden yönü düzeltilmiş ve istisnai kadrolara yapılacak atamalar, yani 59. madde kapsamındaki atamlar için, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Devlet Personel Başkanlığı ve Başbakanlıktan izin alınması öngörülmüştür.

  3-ÜST KURULLARA AÇIKTAN VE NAKLEN ATAMALAR
  Bu konuda eski hükümler değiştirilmiştir.
  Açıktan atamalar: Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, her türlü açıktan atama işlemleri için Devlet Personel Başkanlığı ve Başbakanlıktan izin alacaklardır.
  Yüzde 30 sınırı getirildi: Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlarda, üst yönetici, müşavir, uzman, uzman yardımcısı, bankalar yeminli murakıbı, bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve benzeri meslek personeli dışındaki personelin oranı, kuruluş kanunu ekindeki cetvelde yer alan toplam kadro sayısının % 30’unu geçmeyecektir. Genelgenin yayım tarihi itibarıyla bu oranın üzerinde personel bulunanDüzenleyici ve Denetleyici Kurumlarda, personelin toplam kadro sayısına oranı % 30’un altına düşünceye kadar kesinlikle naklen veya açıktan bu statüde personel alımı yapılmayacaktır

  4- KAMU KURUMLARI ARASINDA NAKLEN ATAMALARDA İZİN ALINMAYACAK
  Bu husus genelgede düzenlenmemiştir. Bu nedenle A kurumundan B kurumuna geçişlerde herhangi bir yerden izin alınmayacak, bu türden naklen geçişlerde iki kurum arasındaki muvafakat işlemleri yeterli olacaktır.


  Personel Atama İşlemleri ile İlgili 2006/9 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

  10.03.2006tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
  KONU: Personel Atama İşlemleri./ GENELGE 2006/9
  Kamu kurum ve kuruluşlarınca açıktan ve naklen yapılacak personel atama işlemlerinde, aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde işlem tesis edilmesi uygun görülmüştür.
  1 – Tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59’uncu maddesine göre yapılacak açıktan atama işlemleri için Devlet Personel Başkanlığı ve Başbakanlıktan izin alınacaktır.
  2 – 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların her türlü açıktan atama işlemleri için Devlet Personel Başkanlığı ve Başbakanlıktan izin alınacaktır. Ancak, 2005/28 sayılı genelge gereğince daha önce Başbakanlığa gönderilmiş olan açıktan atama izin talepleri geçerli olacak, bu Genelge gereğince ayrıca izin talebinde bulunulmayacaktır.
  3 – Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlarda, üst yönetici, müşavir, uzman, uzman yardımcısı, bankalar yeminli murakıbı, bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve benzeri meslek personeli dışındaki personelin oranı, kuruluş kanunu ekindeki cetvelde yer alan toplam kadro sayısının % 30’unu geçmeyecektir.
  Genelgenin yayım tarihi itibarıyla bu oranın üzerinde personel bulunan kurumlarda, personelin toplam kadro sayısına oranı % 30’un altına düşünceye kadar kesinlikle naklen veya açıktan bu statüde personel alımı yapılmayacaktır.
  12/11/2005 tarihli ve 25991 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan 2005/28 sayılı genelge gereğince naklen atama amacıyla, Başbakanlığa gönderilen naklen atama izin taleplerine cevap beklenmeyecek, yukarıda belirtilen hususlar ve genel ilkeler çerçevesinde Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığından naklen atama izni alınarak işlem yapılacaktır.
  Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığınca, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların personel işlemleri ile ilgili olarak yukarıda belirtilen hususlar titizlikle takip edilecek, belirtilen oranların aşılmaması konusunda gereken dikkat ve hassasiyet gösterilecektir.
  2005/28 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

  Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
  Recep Tayyip ERDOĞAN
  Başbakan
   


Sayfayı Paylaş