1982 Anayasasıyla İlgili KPSS de Çıkmış Sorular

Konusu 'Hukuk Rehberi' forumundadır ve EmRe tarafından 16 Ocak 2012 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  1982 anayasası ile ilgili kpss soruları
  Anayasa Hukukuna İlişkin Kpss
  KPSS sınavında çıkmış Anayasa ve idare soruları
  1982 anayasası ile ilgili çıkmış sorular, 1982 anayasası ile ilgili sorular

  1982 ANAYASASI İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR

  2001-KPSS
  3. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri 1982 Anayasasına göre doğrudan doğruya halkın oylarıyla seçilerek göreve gelir?
  A) Cumhurbaşkanı ve TBMM üyeleri
  B) TBMM üyeleri, belediye başkanları ve muhtarlar
  C) Başbakan ve Belediye başkanları
  D) Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Belediye başkanları
  E) TBMM üyesi, Başbakan ve Bakanlar

  Cevap: B

  2001-KPSS
  1. 1982 Anayasası’na göre, milletvekili seçimlerinde aşağıdakilerden hangisinin uygulanması mümkün değildir?
  A) Tercihli ay
  B) İki dereceli sistem
  C) İki türlü sistem
  D) Dar bölge sistemi
  E) Seçime katılmayan seçmenlere para cezası verilmesi.

  Cevap: B

  2001-KPSS
  2. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi bir siyasi partinin Anayasa Mahkemesi tarafından temelli kapatılma nedenlerinden değildir?
  A) Yabancı devletlerden veya uluslararası kuruluşlardan maddi yardım alması
  B) Tüzük ve programların eşitlik ilkesine aykırı olması
  C) Tüzük ve programların laiklik ilkesine aykırı olması
  D) Demokratik devlet ilkesine aykırı eylemlerin odağı haline gelmesi
  E) Önceden izin almadan kurulması

  Cevap: E

  2001-KPSS
  4. 1982 Anayasası’na göre hangi bakanların TBMM seçimlerinden önce çekilmeleri ve yerlerine bağımsızların atanması gerekir?
  A) Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı, Adalet Bakanı ve Dışişleri Bakanı
  B) İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Ulaştırma Bakanı
  C) Adalet Bakanı, Milli Eğitim Bakanı ve İçişleri Bakanı
  D) Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı ve Ulaştırma Bakanı
  E) Milli Savunma Bakanı, Adalet Bakanı ve Maliye Bakanı

  Cevap: D

  2002-KPSS
  6. 1982 Anayasası’na göre TBMM’de çıkarılan kanun ve kanunu hükmünde kararnamelerin iptaline dava açmak ve incelemesini istemek için aşağıdaki yüksek mahkemelerin hangisine dava açılır?
  A) Danıştay
  B) Sayıştay
  C) Anayasa Mahkemesi
  D) İdare Mahkemesi
  E) Uyuşmazlık Mahkemesi

  Cevap: C

  2002-KPSS
  5. Anayasanın 89. maddesine göre TBMM tarafından hazırlanıp Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulan kanunlar kaç gün içinde uygulanmak zorundadır?
  A) Cumhurbaşkanı on beş gün içinde Resmi Gazetede yayınlamak zorundadır.
  B) Cumhurbaşkanı otuz gün içinde Resmi Gazetede yayınlamak zorundadır.
  C) Cumhurbaşkanı yirmi gün içinde Resmi Gazetede yayınlamak zorundadır.
  D) Cumhurbaşkanı kırk beş gün içinde Resmi Gazetede yayınlamak zorundadır.
  E) Cumhurbaşkanı yedi gün içinde Resmi Gazetede yayınlamak zorundadır.

  Cevap: A

  2003-KPSS
  7. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi, sosyal ve ekonomik haklar bölümünde yer almıştır?
  A) Özel hayatın gizliliği hakkı
  B) Sendika hakkı
  C) Din ve vicdan hürriyeti
  D) Haberleşme hakkı
  E) Seyahat hakkı

  Cevap: B

  2003-KPSS
  8. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görev ve yetkilerinden değildir?
  A) Bakanları denetlemek
  B) Başbakanı denetlemek
  C) Kanunların iptali için yapılan başvuruları görüşmek
  D) Kanunları gerektiğinde değiştirmek
  E) Hükümetin sunduğu bütçeyi görüşmek

  Cevap: C

  2003-KPSS
  9. 1982 Anayasası’na göre yeni bir ilin kurulması hangi kurumun alacağı kararla gerçekleşir?
  A) Cumhurbaşkanı
  B) Bakanlar Kurulu
  C) İç işleri Bakanlığı
  D) TBMM
  E) Anayasa Mahkeme

  Cevap: D

  2004-KPSS
  10. 1982 Anayasası’na göre, bir kimsenin belediye başkanlığına aday olup olamayacağı konusundaki itirazları inceleyip karara bağlayan makam aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Vali
  B) Danıştay
  C) TBMM
  D) Yüksek Seçim Kurulu
  E) Devlet Denetleme Kurulu

  Cevap: D

  2004-KPSS
  11. 1982 Anayasası’na göre, açık olan bakanlıklardan, izinli ya da özürlü bakana aşağıdakilerden hangisi geçici bir süreyle vekâlet etme yetkisine sahiptir?
  A) TBMM Başkan vekili
  B) Başbakanlık müsteşarı
  C) Bakanlık Müsteşarı
  D) Cumhurbaşkanı Sekreteri
  E) Bakanlardan biri

  Cevap: E

  2004-KPSS
  12. 1982 Anayasası’na göre, savaş, seferberlik, sıkıyönetim ya da olağan üstü hal durumlarında aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden hangilerinin kullanılması durdurulamaz?
  A) Yerleşme ve seyahat hürriyeti
  B) Haberleşme Hürriyeti
  C) Vicdan hürriyeti
  D) Basın hürriyeti
  E) Dernek kurma hürriyeti

  Cevap: C

  2004-KPSS
  13. 1982 Anayasası’na göre, savaş hali ilanına ve Türk Silahlı kuvvetleri’nin yabancı ülkelere gönderilmesine izin verme yetkisi TBMM’ye aittir. Ancak, TBMM tatildeyken ya da çalışmalarına ara vermişken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması durunda, silahlı kuvvet kullanmasına derhal karar verilmesi kaçınılamaz olabilir.
  Böyle durumlarda savaş açma ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanılmasına karar verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
  A)TBMM Başkanı
  B)Cumhurbaşkanı
  C)Başbakan
  D)Bakanlar Kurulu
  E)Genelkurmay Başkanı

  Cevap: B

  2004-KPSS
  14. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanına tanınan yetkiler arasında yer almaz?
  A) Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açmak
  B) Üniversite rektörlerini seçmek
  C) Kanunları halkoyuna sunmak
  D) Devler Denetleme Kurulu’nun başkanı ve üyelerini atamak
  E) Yabancı devletlere gönderilecek Türk Devleti temsilcileri (etkilerini) belirlemek

  Cevap: E

  2005-KPSS
  15. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdaki durumların hangisinde milletvekilliği, TBMM Genel kurulu’nun kararına gerek kalmadan, bu durumun TBMM genel kuruluna bildirilmesi üzerine, kendiliğinden düşer?
  A) Milletvekilinin istifa etmesi
  B) Milletvekilinin kesin hüküm giymesi
  C) Milletvekilinin meclis çalışmalarına izinsiz olarak 1 ay içinde 5 birleşim günü katılmaması
  D) Milletvekilinin anayasaya göre milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görev sürdürmekte ısrar etmesi
  E) Milletvekilinin partisinden istifa ederek başka bir partiye geçmesi

  Cevap: B

  2005-KPSS
  16. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası ile koruma altına alınmış bulunan inkılâp kanunlarından biri değildir?
  A) Öğretimin Birleştirilmesi Kanunu
  B) Şapka Giyilmesi Hakkında Kanun
  C) Türk Harflerinin Kabulü ve Uygulanması Hakkında Kanun
  D) Osmanlı Hanedanı’nın Türkiye Cumhuriyeti Toprakları Dışına Çıkarılması Hakkında Kanun
  E) Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kaldırılması Hakkında Kanun

  Cevap: D

  2005-KPSS
  17. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nda 2004 yılında yapılan değişiklikle TBMM’nin yetkileri arasından çıkarılmıştır?
  A) Savaş ilanına karar vermek
  B) Para basılmasına karar vermek
  C) Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek
  D) Meclis üye tamsayısının 3/5 çoğunluğuyla genel ve özel af ilanına karar vermek
  E) Mahkemeler tarafından verilip kesinleşen ölüm cezalarını yerine getirilmesine karar vermek

  Cevap: E

  2006-KPSS
  18. 1982 Anayasası’na göre, suç ve cezalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez.
  B) Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.
  C) Ceza sorumluluğu şahsidir.
  D) Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz.
  E) Bir kimse yalnızca sözleşmeden doğan bir yürürlülüğü yerine getirmemekten dolayı da özgürlüğünden alıkonulabilir

  Cevap: E

  2006-KPSS
  19. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi tüzük çıkarabilir?
  A) Bakanlar Kurulu
  B) Sayıştay
  C) Bakanlıklar
  D) Cumhurbaşkanı
  E) Kamu tüzel kişileri

  Cevap: A

  2006-KPSS
  20. 1982 Anayasası’na göre Devlet Denetleme Kurulu başkanı aşağıdakilerden hangisi tarafından atanır?
  A) TBMM Başkanı
  B) Başbakan
  C) Cumhurbaşkanı
  D) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
  E) Anayasa Mahkemesi Başkanı
  Cevap: C
   


Sayfayı Paylaş