11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Sayfa 145-151

Konusu 'Edebiyat 11. Sınıf' forumundadır ve EmRe tarafından 12 Kasım 2011 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  Arkadaşlar 2011-2012 11.Sınıf Türk Edebiyatı kitabı sayfa 145-151 arası yapamayanlar için yardımcı olur umarım. Not: Lütfen eksik veya hatalı gördüğünüz yerleri yorum ekleyerek belirtiniz.

  1.MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİNİN OLUŞUMU

  Sayfa 145
  HAZIRLIK
  1. "Bir milletin edebiyatı,o milletin kimliğidir.’’sözü millete ait maddi ve manevi bütün kültür unsurlarının, o milletin sanatçıları tarafından edebi eserlerde sanatkarene bir söyleyişle işlenerek sonraki kuşaklara bırakılır anlamını taşımaktadır.
  2. Savaşlar milletlerin milli duygularının kuvvetlendiği istisnai durumlar olduğu için, bu hisler milletin bir derdi olan sanatçıları da etkiler.Bu da o dönemlerdeki eserlerin milli yönden kuvvetli olmasının sebebidir.
  3. XVI. yy.da cumhuriyet rejiminin uygulanması mümkün değildir.Çünkü o dönemde dünyada cumhuriyet gibi bir kavram mevcut değildir.Cumhuriyet kavramı 1789’daki Fransız İhtilali’nden sonra ortaya çıkan milliyetçilik akımlarının etkisiyle kurulan ulus devletlerde turkeyarena görülmeye başlanmıştır.Her bireyin veya vatandaşın yöneyimde söz sahibi olması anlayışı, devleti, XVI.yydaki amaç olarak algılayan zihniyetin aksine, toplumun huzur ve saadetini sağlayan bir araç görme sonucu doğurmuştur.Bunun için de ideal rejim, çağımızda olduğu gibi cumhuriyettir.

  Sayfa 148
  İNCELEME
  1.METİN
  1.OSMANLI DEVLETİ’NDE DÜŞÜNCE AKIMLARI
  Ortaya Çıkış sebepleri
  Batıcılık: Batının Osmanlı karşısında bilim,teknik,fen ve sanat alanlarında önde olması
  Osmanlıcılık: Osmanlı’nın etnik yapısının farklı olması, Fransız İhtilali sonucu milliyetçilik akımından etkilemesinin istenmesi, turkeyarena.net ülkede iç-dış isyanların olması, devletin toprak kaybetmesi
  İslamcılık: Rusya’nın Balkanlarda uyguladığı Panislamizm düüncesi,ülkelerin bağımsızlık mücadelesi vermesi,siyasi otorite kurulmak istenmesi
  Türkçülük: BalkanSavaşları sonucunda Osmanlıcılık fikrinin geçerliliğini kaybetmesi, azınlıkların Osmanlı’dan ayrılması
  Amacı
  Batıcılık: Batıyı fen ,teknoloji,bilim ve sanat alanlarında örnek alarak ülkenin kalkınmasını sağlamak
  Osmanlıcılık: Ülkedeki bütün etnik grupları ayrım gözetmeksizin Osmanlı milleti olarak görmek,devletin menfaati doğrultusunda birleşmek
  İslamcılık: İslamın değerlerine bağlı kalmak, öze dönmek, din çatısı altında birleşmek
  Türkçülük: Farklı coğrafyalardaki Türkleri Osmanlı bayrağı altında birleştirmek
  Temel düşüncesi
  Batıcılık: Batı seviyesine çıkmak
  Osmanlıcılık: Osmanlının eski ihtişamlı günlerine geri dönmek
  İslamcılık: İslamın temel düşüncesinin ilericilik olduğu, çalışmayı ve gelişmeyi emrettiği bütün Müslümanların kardeş olduğu
  Türkçülük: Dilde,dinde,vatanda,ülküde birlik düşüncesi
  Temsilcileri
  Batıcılık: Abdullah Cevdet,Tevfik Fikret,Celal Nuri
  Osmanlıcılık: Jön Türkler; Namık Kemal,Ziya Paşa,Agah Efendi,Ali Suavi
  İslamcılık: M.Akif Ersoy,Said Halim Paşa,M.Şemseddin Günaltay
  Türkçülük: Ziya Gökalp,M.Emin Yurdakul,Enver Paşa,Nihal Atsız

  2. a. Verilen cümleler göre, ortaya çıkan düşünce akımları "ulus devlet" anlayışı etrafında birleşmektedir.
  b. "İhtiyaç’’sözcüğü, döneminin buhranlı ortamında devleti ayakta tutup varlığını devam ettirmesini sağlamak amacıyla düşünce akımlarının ortaya çıktığını göstermektedir.
   


 2. EmRe Well-Known Member

  Sayfa 149
  2.METİN
  1.Etkinlik
  1.Grup:Şiirde "sizler’’ kelimesiyle ifade edilenler "sanat sanat içindir’’ anlayışını benimseyip, toplumdan uzaklaşan, kendi kabuğuna çakilmiş, aşk ve tabiat temalarını işleyen sanatçıları ve edebi anlayışlarını kasdetmektedir.
  2.Grup:Şiirde "ben’’ kelimesiyle anlatılanlar ise "sanat için toplum’’ anlayışını benimseyen, toplum sorunlarını işleyen, milli yönü kuvvetli sanatçıları ve edebi anlayışlarını kesdetmektedir.
  1.
  Sizler:"gül, genç kızların türküsü, bülbül, aşk’’
  Ben:"yılan dişli diken, acı ses, üç telli saz, çevre(mendil)

  2.Etkinlik
  1.Grup:“Üç Cereyan” ve “Benim Şiirlerim” adlı metinlere göre Milli Edebiyat Dönemindeki eserlerde milliyet, milli, tarih gibi temalar işlenmiştir.Bu temalar halkın anlayacağı sade bir dille kaleme alınmıştır.
  2.Grup:Verilen metinlere göre bu dönemdeki eserler makale ve şiir türünde verilmiştir.

  2. ”Benim Şiirlerim” adlı metin kullanılan sade dil ve anlatım ile içerik bakımından(üç telli saz, milletimin felaketli hayatı, çevre) milliyetçi edebiyat; “Harab Mabed” adlı metin ise dil ve anlatım(mihrab, igah, kıblegah baht-ı yah)ile içerik (ümmet) bakımından milliyetçi edebiyat olarak adlandırılamaz.
  3. Milli edebiyat, milletin maddi ve manevi kültür unsurlarını, gelenek ve görenekler çercevesinde işleyen bir edebiyattır.
  Bu iki kavram, kullanılan sade dil, hece vezni ve halkın turkeyarena yaşama biçiminin ve değerler dünyasının işlenmesi bakımından birlişmektedir.Ayrıldıkları nokta ise, milli olma-milliyetçi olma anlayışlarındadır.
  4. "Ulus-devlet’’ kavramı milliyet esasına dayanan devlet yapısıdır.Verilen metinler ulus olma bilinci ve ulusçuluk(milliyetçilik) temasını işlemeleri yönüyle ulus-devlet kavramıyla ilişkilidir.Bu da Milli Edebiyat Dönemindeki edebi ve fikri faaliyetlerin ulus devlet ortak paydasında buluştuğunu gösterir.

  Sayfa 150
  3. METİN
  1. Verilen metne göre cumhuriyetçilik ilkesinin en belirgin özelliği, milli egemenliği, milli iradeyi ve hür seçimi esas kabul etmesidir.
  2. Türkiye Cumhuriyeti’nin metne göre nitelikleri verasetin olmaması, egemenliğin millete ait olması, yaneticilerin milletin oyu ve iradesi ile işbaşına gelmesi, çağdaş, medeni bir hukuk devleti olmasıdır.

  ANLAMA YORUMLAMA
  1. a. İkinci şiirdeki sade dil ve milliyetçilik teması onun milliyetçi edebiyat ürünü olduğunu göstermektedir.
  b. Verilen şiir parçalarından ilki Mithat Cemal Kuntay ‘a ikincisi Ziya Gökalp’e aittir.
  2. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Batıcılık, İslamcılık, Osmanlıcılık ve Türkçülük gibi fikir hareketlerinin ortaya çıkması hem fikir hareketlerinin ortaya çıkması hem fikri hem sosyal hem de siyasi yapının bir çalkantı ve bunalım içinde olduğunu, turkeyarena.net devletin varlığını sürdürmesi için çabaların arttırdığını göstermektedir.

  3.Etkinlik
  1.Grup:Milli Edebiyat Döneminde sade bir dil kullanılmıştır.
  2.Grup:Tema olarak ise millilik, milliyetçilik, vatan millet temaları işlenmiş, metinler yapı bakımından şiir ve düzyazı olarak kaleme alınmıştır.
  Bu özellikler Milli Edebiyat Döneminde ulus devlet haline gelme kaygısı olduğunu, dönemin tüm unsurlarının bu payda etrafında birleştiğini gösterir.
  3.Bir cumhuriyetin demokratik olabilmesi için eşitlik ve özgürlük temelinde* sosyal ve güçlü bir hukuk devleti olması gerekmektedir.

  SAYFA 151
  ÖLÇME DEĞERLENDİRME
  1. (D), (Y), (D)
  2....Batıcılık..
  3.
  Ziya Gökalp ---> Türkçülük
  Said Halim Paşa ---> İslamcılık
  Abdullah Cevdet ---> Batıcılık
  4. Atatürk bu sözüyle cumhuriyetin Türk milletinin, kendisine en uygun idare şekli olduğunu ve insanca yaşamasının kendi hakimiyetinde olduğunun bilincine varması gerektiğini ifade etmektedir.
   

Sayfayı Paylaş