11. Sınıf İnkilap Sınav Soru Cevapları

Konusu 'İnkilap Tarihi 11. Sınıf' forumundadır ve Balako tarafından 2 Aralık 2011 başlatılmıştır.

 1. Balako Well-Known Member


  1-) Atatürk'ün okuduğu okullar nelerdir?
  C: Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi, Manastır Askeri İdadisi, Harp Okulu, Harp Akademisi.

  2-) Atatürk'ün kişisel özelllikleri nelerdir?
  C: Yaratıcı düşünce, ileri görüşlü, lider olma özelliği, demokratik, adaletli, vatansever, açık sözlü, iyi kalpli olması vb.

  3-) Trablusgarp Savaşı, Çanakkale Savaşı, Kafkas Cephesi'nin sonuçları nelerdir?
  C: Trablusgarp Savaşı:
  • İtalyanlar Trablusgarp’ı ele geçiremeyince Osmanlı Devleti’ni barışa zorlamak için On İki adayı işgal etti.
  • Balkan Savaşı’nın başlaması üzerine Osmanlı Devleti İtalya ile anlaşma yapmak zorunda kaldı.
  • Osmanlı Devleti Kuzey Afrika’daki son toprak parçasını İtalya’ya verdi.
  • Mustafa Kemal Paşa Trablusgarp’ta kazandığı başarılar(Derne-Tobruk) sonucu binbaşı oldu.
  • Kuzey Afrika’da İtalyan sömürgesi başladı.

  Çanakkale Savaşı:
  • Çanakkale Kara Savaşları süresince Gelibolu yarımadasına çıkarılan asker mevcudu 525.000 dir. Bu askerlerin 400.000 nini İngiliz , Avustralya ve Yeni Zelandalı askerler oluşturuyordu. İngilizlerle birlikte yarımadaya çıkan Fransız askerlerin sayısı 80.000 idi. Buna karşılık 5. Osmanlı ordusunun mevcudu 500.000 civarındaydı.
  • Çanakkale Savaşları’na katılan itilaf devletlerinin toplam kaybı 284.000 civarındadır. Çanakkale ‘yi savunan birliklerimizin toplam 253.000 civarındadır.
  • Çanakkale’de Türk Milleti Mustafa Kemal’ini ortaya çıkarmış, yeni bir millet olabilmenin temelini atmıştır.
  • Balkan Harbinin mahcubiyeti’ni sona erdirmiş, dirayetli komutanlar iradesinde Türk insanının neler yapabileceğini göstermiştir.
  • Çanakkale İngiliz ve Fransızların Rusya’ya yardımını engellemiş. çarlık Rusya ‘nın iki yıl sonra çökmesine sebep olmuştur.

  Kısacası Çanakkale, Türk olmanın anlamını ve geçilemeyeceğini bütün Dünya Devletlerine ispatlamıştır.

  Kafkas Cephesi:
  • Osmanlı Devleti’nin savaştığı ilk cephedir (22 Aralık 1914).
  • Bu cephede Osmanlı Devleti, Ruslar ve onları destekleyen Ermeniler’le savaştı.
  • Cephe Almanların isteği üzerine açıldı.
  • Cephenin açılma nedeni; Almanya’nın Bakü petrollerini ele geçirmek istemesi; Enver Paşa’nın Orta Asya Türkleri’ni Osmanlı Devleti çatısı altında toplamak istemesi (Pantürkizm düşüncesi); Avusturya’nın Rusya ve İngiltere karşısında rahatlamak istemesi.
  • Savaşı, kış şartlarının ağır olmasından dolayı Osmanlı Devleti kaybetti.

  4-) 1. Dünya Savaşı'nın nedenleri nelerdir?
  C: Osmanlı'nın Nedenleri: Topraklarını geri alma çabası ve Almanya'nın savaşı kazanacağını düşünmesi.
  Genel Nedenler: Milliyetçilik akımı, sömürgecilik, ham madde ve pazar ihtiyacı, silahlanma, bloklaşma.
  Özel Nedenler: Siyasi birliklerin tamamlanması, Fransa'daki Alsas-Loren kömür havzası, Balkanlar'a hakim olma mücadelesi, Akdeniz'e ulaşma, sıcak denizlere inme, Panslavizm.

  5-) Mondros Ateşkes Antlaşması 7. ve 24. maddelerini yazınız.
  C:
  7-
  İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır.
  24- Altı vilayet adı verilen yerlerde bir kargaşalık olursa, vilayetlerin herhangi bir kısmının işgali hakkını İtilaf Devletleri haiz bulunacaktır.

  6-) İzmir'in İşgali'ne karşı nasıl tepki verildi?
  C: İşgal tüm yurtta büyük yankı uyandırdı. İşgali protesto etmek için ülkenin birçok yerinde mitingler yapıldı. Mustafa Kemal, Havza'dan kınama mitinglerinin daha da etkili olması için bildiri yayımladı. Amaç, mitingler yoluyla işgallere karşı halkı uyandırmak ve harekete geçirmekti.

  7-) İzmir'in İşgal Sonuçları
  C: • Yunan ordusunun katliamlarına karşı İlk Kuva-yı Milliye birlikleri Batı cephesinde kuruldu.Düzenli ordu kurulana kadar silahlı direnişi bu birlikler gerçekleştirdi.
  • İzmir’in işgalinin haksız gerekçelere dayanılarak yapılması halk arasında milli direniş düşüncesinin güçlenmesine neden oldu.

  :cool: Cemiyetler
  C: Azınlıklar Tarafından Kurulan Cemiyetler: Mavri Mira Cemiyeti, Ermeni Hınçak Komitası, Etniki Eterya Cemiyeti
  Milli Varlığa Düşman Cemiyetler: İngiliz Muhipleri (Sevenler) Cemiyeti, İslam Teali Cemiyeti, Kürt Teali Cemiyeti, Sulh ve Selametiosmaniye Fırkası, Wilson İlkeleri Cemiyeti
  Milli Cemiyetler: Trakya - Paşaeli Müdafaaihukuku-milliye Cemiyeti, Trabzon Muhafazaihukuku-milliye Cemiyeti, Kilikyalılar Cemiyeti, Doğu Anadolu Müdafaaihukuku-milliye Cemiyeti, Reddi İlhak Cemiyeti, Milli Kongre Cemiyeti, İzmir Müdafaaihukuk Cemiyeti, Anadolu Kadınları Müdafaaivatan Cemiyeti

  9-) Milli Mücadele'nin Amacı, Yöntemi ve Gerekçesi nelerdir?
  C: Amacı: Milletin bağımsızlığını sağlamaktır. (Tam Bağımsız Devlet)

  Yöntemi: Milli mücadeleyi halk yapacaktır.

  Gerekçesi: Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığının tehlikeye girmesi.

  10-) TBMM'ye karşı ayaklanmalara alınan önlemler nelerdir?
  C: • İstanbul hükümeti ile her türlü haberleşme ve ilişki kesildi.
  • Şeyhülislamın fetvasına karşılık Ankara müftüsü Rıfat Efendi ve Anadolu’daki birçok müftünün imzası ile milli mücadeleyi destekleyen karşı fetva yayımlandı.
  • “Anadolu Ajansı” kurdurularak milli mücadele lehinde propaganda yapıldı.
  • Hıyaneti vataniye kanunu (29 Nisan 1920) çıkarılarak TBMM’nin otoritesi artırıldı ve suçluları yargılamak için İstiklal Mahkemeleri kuruldu.
  • Damat Ferit Paşa vatan haini sayılarak vatandaşlıktan çıkartıldı.

  11-) Ankara'nın merkez olması
  C: 19 Mayıs 1919'da millet egemenliğine dayanan tam bağımsız bir devlet
  kurmak amacıyla Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Paşa Amasya Genelgesi'ni
  yayımladıktan sonra Erzurum Kongresini açmış ve orada Anadolu'yu yönetecek
  olan Heyet-i Temsiliye'yi kurmuştu. Erzurum'dan Sivas'a geçen Mustafa Kemal
  Sivas Kongresi'ni açmış ve onun da başkanı olmuştu. Sivas'ta çalışmalarını
  tamamlayan heyet merkez olarak Ankara'yı seçti ve oraya 27 Aralık 1919'da geldi.
  Ankara bu tarihten sonra ulusal hareketin yönlendirildiği merkez oldu. Mustafa
  Kemal Ankara'nın jeopolitik, stratejik ve coğrafi durumu, demiryolunun buradan
  geçmesi, savaş alanlarına yakın olması, Ankara halkının ulusal hareketi gönülden desteklemesi ve oluşan Kuva-yı Milliye ruhu, İstanbul'un siyasal ve toplumsal çevresine karşı duyulan güvensizlik nedenleriyle Ankara'yı başkent yaptı. İsmet İnönü ve ondört arkadaşının TBMM'ne verdikleri önerge ile Ankara 13 Ekim 1923 'de başkent oldu.

  12-) Misak-ı Milli Kararları
  C: 1. Mondros Ant. İmzalandığı zaman düşmen işgali altında bulunan Arap topraklarının geleceği bölge halkının vereceği karara bağlı olacaktır.
  2. Antlaşma imzalandığında Türk ordusunca korunan ve düşmen işgaline uğramamış olan topraklar bir bütündür asla bölünemez.
  3. Yurttan koparılmak istenen Kars, Ardahan ve Batum için gerekirse tekrar halk oylaması yapılmalıdır.
  4. İstanbul ve Marmara’nın güvenliği sağlandığı takdirde İstanbul ve Çanakkale Boğazları ticari ulaşıma açılacaktır. Ancak bu konuyla ilgili devletlerin oy birliğine gitmeleri gerekmektedir.
  5. Azınlıkların hakları komşu ülkelerde ki Müslüman halka tanınan haklar oranında güvenlik altına alınacaktır.
  6. Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen imtiyazlar kaldırılmalıdır.

  13-) Sivas Kongresi Niçin Toplandı?
  C: • Amasya Genelgesi kararlarını uygulamaya geçirmek,
  • Ülke genelindeki direnişi tek bir elde toplayarak daha etkili hale getirmek,
  • Temsil heyetinin bütün yurdu temsil edecek yetkilere sahip olmasını sağlamak,
  • İstanbul Hükümetinin etkisiz kalması nedeniyle halkın haklarını koruyan kararlar almak.

  14-) Erzurum Kongresi Niçin Toplandı?
  C: Erzurum Kongresi, Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti ile Trabzon Muhafaza-i Hukukı Milliye Cemiyeti tarafından Rum ve Ermenilere karşı Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesinin bütünlüğünün korunması için toplanmıştır.
   


Sayfayı Paylaş