11. Sınıf 1. Dönem Türk Edebiyatı Ders Notları

Konusu 'Edebiyat 11. Sınıf' forumundadır ve Balako tarafından 22 Ekim 2011 başlatılmıştır.

 1. Balako Well-Known Member


  Tanzimat Edebiyatı

  • 1831 - Takvim-i Vakayi
  • 1840 - Cerede-i Havadis
  • 1859 - Tercüme-i Manzume ---> İlk Tercüme, Şinasi.
  • 1860 - Tercüman-ı Ahval

  Gazeteler Hakkında;
  • Batı Edebiyatı'nda yapılan ilk tercüme "Şinasi" tarafından Fransız Klasik ve Romantik Şairleri'nden çevirilen "Tercüme-i Manzume"dir. (1859)
  • 1860'da ilk özel gazetemiz Tercüman-ı Ahval (Şinasi Agah Efendi) çıkarıldı.

  Gazete: Tanzimat Dönemi'nde gazeteye önem verilmesi nedenlerini şu şekilde açıklayabiliriz;

  • Ticari bakımdan kitaba göre daha avantajlı olması,
  • Pazarlanmasının kitaba göre daha üst olması,
  • Halkın anlayabileceği bir dille yazılması,
  • Gazetenin, basılan kitaplarla, oynanan tiyatro oyunları ile haber vermesi,
  • Roman ve tiyatro eserlerinin tefrika (arkası yarın) edilmesi, ileriki yıllarda şiirlere ve edebiyat konularına sayfalar ayırarak edebiyatın halka kolayca ulaşmasını sağlaması,
  • Konuların edebi türlere girmesini sağlaması vb.

  Bu Dönemde Çıkarılan Gazeteler

  1831, "Takvim-i Vakayi" ilk resmi gazete.
  1840, "Ceride-i Havadis" William Chirchill tarafından çıkarılan yarı resmi gazetedir.
  1860, "Tercüman-ı Ahval" Şinasi Agah Efendi, ilk özel gazetedir.
  1862, "Tasvir-i Efkar" Şinasi.
  1866, "Muhbir" Ali Suavi (55 Sayı).
  1866, "Ayine-i Vatan" İlk resimli gazete.
  1867, "Muhip".
  1867, "Muhbir" Londra'da çıkan ilk Türk Gazetesi. (50 Sayı) Ali Suavi.
  1868, İlk kadın eki "Terakki".
  1868, "Hürriyet" Londra. ---> Rejat Bey'den Namık Kemal'e geçti.
  1869, "Mümeyyiz" ilk çocuk gazetesi.
  1871, "İbret" İskender Efendi < 1872'de Namık Kemal geçti.
  1875, "İstikbal" Teodor Kasap.

  Tanzimat Edebiyatı

  Sanatçılar: Türk Edebiyatı batıyı "özellikle Fransız" örnek alarak varlığını sürdürmüştür. bu dönem sanatçılar, batılı gibi düşünüp doğulu gibi yaşamışlardır.
  Aydınlanma Çağ Filozofları: Monteskiyu Volter, Jan Jack Russo'yu okuyarak yenilik yapma düşüncesine bağlanmışlardır. Bu nedenle zulme ve haksızlığa karşı savaş açmışlardır. Hak, adalet, medeniyet, millet, vatan, kanun, hükümet, reyis-i cumhur, müsavat, hürriyet, cumhuriyet gibi kavramlar kullanılmaya başlanmıştır.

  Ziya Paşa, "Şiir ve İnşa" makalesinde eski şiire karşı çıkar, halk şiirini gerçek Türk Şiir'i olarak kabul eder. Daha sonra Harabat Antolojisi Mukattebesi'nde (önsözünde) bu görüşün aksini savunur. Divan Şiir'ini benimser. Bu ikilem karşısında, Namık Kemal "Tahrib-i Tabarat ve Takip" ile Ziya Paşa'yı yerden yere vurur.

  Şiir;
  • Parça güzelliği yerine konu bütünlüğü ve bütün güzelliği esas alınmıştır.
  • Eski şekillere başvurulur, aruz kullanılır. Heceye de yer verilir.
  • Kafiye ahengin, nazımın esas öğesi olmaktan çıkar.
  • Şiirde içerik genişler. Hak, adalet, kanun, vatan gibi kavramlar...
  • Halk dili şiirde istenmesine rağmen görülemez. Şinasi'nin halk diline yaklaşması beklenen sonucu vermez.

  Nesir: Şiirin en çok göz önünde bulunan tür olması ilkesi yıkılarak nesirde (düz yazı) sanat ve edebiyat adına önemli bir yol alınır. Tiyatro, hikaye, roman, hatıra (anı), eleştiri, mektup, deneme vb. türleri edebiyatımıza girer. Tanzimat Nesir'i ve teması insan ve toplumdur. Somut konular ele alınır.

  Tiyatro: Tanzimat tiyatrosu,
  • Toplum konularını ve tarihi ders veren olaylarını,
  • Tiyatro bir eğlence ve eğitim aracı olarak görülür.
  • Komedilerde klasisizm, dramlarda romantizm hakimdir.
  • Bu dönem tiyatrosu teknik bakımdan yetersiz görülür. Tiyatro'da yoğunlaşır.
  • A. Hamdi Tarhan. Tiyatro oynanmak için değil okunmak için yazar.
  • Batı Tiyatro'su örnek alınır. (Corneille, Racine, Shakespear, Moliere) gibi sanatçıların etkisi görülür.
  • Çeviri ve adapte çalışmaları yaygınlık kazanır.
  • Bazı oyunlar birey, aile ve toplum hayatını düzeltme amacına yöneliktir.
  • Kahraman duyguları, vatan ve millet sevgisi geliştirilir.

  Roman: Hikaye ve romanda konular günlük olabildiği gibi tarihi olaylarda olabilir. Hikaye ve romanlarda sosyal hayatımız ile ilgili sorunlar üzerinde durulur. Yanlış evlenmeler, birden çok evlilikler, yasak aşklar gibi konular işlenir.
  Esaret konusu geniş ölçüde ele alınır. Kölelik açık bir biçimde tanıtılır. Batılılaşmayı yanlış anlayan ve yorumlayan gençler eleştirilir. (Araba Sevdası)
  İlk dönem romancıların romantizmi ikinci dönem romancılarında realizmin etkisi görülür.
  Romanlarda olayların kuruluşunda rastlantılara çok yer verilir. Bu da romanda teknik bir kusur sayılır. Ahmet Mithat "Esaret", Şemsettin Sami "Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat"
  Romanlarda olağanüstü kişilerin ve olayların olduğu görülür. Namık Kemal "Cezmi".
  Kişiler genellikle ilk görüşte aşık olurlar.
  Kişiler çoğu kez tek boyutludur. İyiler hep iyi, kötüler bütünüyle kötüdür. Namık Kemal "İntibah".
  Yazar kişiliğini gözleyemez. Teknik bir kusurdur.
  Yazarı tasvir ve tahlillerde hüner göstermek için uzun cümleler kurulu bir anlatım seçer.
   


 2. Balako Well-Known Member

  On Dokuzuncu Asır (Sadullah Paşa)

  Sadullah Paşa, bu şiirinde insan aklının gücünü yüceltmektedir. Bu manzumede akla, mantığa ve bilime önem veren pozitivist dünya görüşü yansıtılmıştır. Akıl ve bilgi ile gerçekleştirilen bilimsel gelişmelerin yeni bir çağ yarattığı vurgulanıyor ve şair bu yeni çağı övüyor.

  19. Asır Şiiri'nin Nazım Biçimi: Kaside'dir.
  19. Asır Şiiri'nin Nazım Birimi: Beyittir.
  Ancak bir Divan Edebiyatı nazım biçimi olan Kaside'de daha önceden işlenmeyen yeni konular, kavramlar işlenmiştir. Dil ve anlatım özellikleri bakımından eskiye bağlıdır.

  Şiirde, Divan Şiir'lerinden farklı olarak sanatlı söyleyişlerden ve kılişe ifadelerden (mazmun) yararlanılmamıştır. Aklın, pozitif bilimlerin gücü keşifler, icatlar sayesinde yeni bir çağın yaratıldığı üzerinde durulmuştur. Manzume konu bakımından yenidir.

  Gazete Çevresinde Gelişen Metin Türleri

  Makale: Makale, edebiyatımıza tanzimat döneminde gazete ile birlikte girmiştir. Makale türünün doğması ve yaygınlaşması gazete sayesinde olmuştur. Türk Edebiyatı ilk makale Şinasi'nin Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi'dir. Bu makalede gazetenin önemini, yazı dilinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini ve halkın anlayabileceği bir düzeyde olması gerektiğini vurgular.

  Namık Kemal 1876'da Tasvir-i Efkar'da "Lisan-ı Osmani"nin edebiyatı hakkında bazı Mülahazatı Şamil'dir. Başlıklı makale yayınlanmıştır. Bu makalede edebiyatın gerek sorunlarını ilk kez dile getirmiştir.

  Ziya Paşa, 1868'de Hürriyet gazetesinde "Şiir ve İnşa" başlıklı makale yayınlanmıştır. Bu makalede Halk Edebiyatı örnek alınması gerektiği ve halkın anlayabileceği bir dil kullanılması gerektiği dile getirilmiştir.

  Eleştiri: Türk Edebiyatı ilk eleştirinin Tanzimat Dönemi yazıldığını söylemek doğru değildir. ancak Batılı anlamla eleştiri yani edebi eleştirinin ilk örnekleri bu dönemde verilmiştir. Namık Kemal'in "Talibi Edebiyat Risalesi, Celaleddin Harzemşah Mukaddimesi" birer eleştiridir. Namık Kemal, Ziya Paşa'nın "Harabat" adlı eserini "Tahlib-i Harabat ve Takip" adlı eseriyle eleştirir. Recaizade Mahmut Ekrem, "Takdir-i Elhan" ve "Zelzeme" Mukaddimesi ile devrin teorik kitaplarının önemlilerindendir. Birde üniversitede ders notlarından oluşan "Talim-i Edebiyat" eseri büyük ilgi görmüştür.

  Eski edebiyat taraftarı Muallim Naci'nin yeni edebiyatın sembolik isimlerinden olan Recaizade Mahmut Ekrem ile giriştiği edebi tartışmalar. Şiirin gelişmesi ve eleştiri türü açısından çok önemlidir. Bu bağlamdan Ekrem'in "Zemzeme"sine karşı Naci'nin "Demdeme" yi kaleme alır. Yine Naci'nin eski geleneği son belagat (düzgün anlatma) kitabı olan Istılahat-ı Edebiyye önemlidir.

  Kişisel Hayatı Konu Alan Metin Türleri;

  Hatıra: Namık Kemal, "Magosa Hatıraları"
  Ziya Paşa, "Defter-i Amal"
  Muallim Naci, "Ömer'in Çocukluğu"

  Gezi Yazısı: Seydi Ali Reyis "Mirat'ül Memalik" (Memleketin Aynası)
  Evliya Çelebi, "Seyahatname"
  Ahmet Mithat Efendi, "Avrupa'da Bir Cevelan"

  Mektup: Namık Kemal'in Hususi Mektupları
  Abdülhak Hamdi, "Mektuplar".

  Tanzimat Dönemi Öğretici Metinlerin Özellikleri

  Makale, eleştiri, hatıra, gezi yazısı, mektup vb. türler etrafında gelişmiştir. Vatan, hürriyet, eşitlik, kanunun üstünlüğü, bilim ve teknik gibi temalar işlenmiştir.
  Dilde ve anlatımda sadeleşme düşüncesi bu dönemde savunulmasına karşın eserlerde tam olarak uygulanamamıştır. Bu dönem sanatçıları, öğretici metinlerde Arapça ve Farsça sözcükler, tamlamalar kullanmışlardır. Ancak amaçları sanat yapmak değildir. Bu dönemi öğretici metinleri halka hitap etmiştir. Kısacası Tanzimat Dönemi Metinleri'nin tamamında Divan Edebiyatı'ndan gelen ögelerle, Tanzimat ile getirilen yenilikler birlikte kullanılmıştır.

  Batı Edebiyatındaki Edebi Akımlar

  Klasisizm: Klasisizm ortaya çıkışında 17.yy Fransa'sının sosyo-ekonomik yapısı, siyasal koşulları ve o dönemde etkili olan rasyonalalizm (akılcılık) felsefesi çok etkili olmuştur. O dönemde rasyonalizme göre "uyumlu insan" tipini ancak akıl yaratabilir.

  Özellikleri:

  • Klasik yazarlar Eski Yunan ve Latin Edebiyatı'nı örnek almışlardır. Bu edebiyat sanatçıları gibi yazmayı amaçlamışlardır.
  • Klasik eserlerde "akıl" ve "sağduyu" önemsenmiştir.
  • İşlenen konunun "gerçek" olması önemli değildir; gerçeğe uygun olması önemlidir.
  • İnsan her yönü ile değil, değişmeyen yönleriyle (evrensel özellikleri) ele alınmıştır.
  • Klasik yazarlar yalnız seçkin ve olgun kişilerin konu edinmişler; bunların dış görünüşlerini değil, ruhsal durumlarını incelemişlerdir.
  • Klasik eserlerde ahlaki bir amaç güdülmüş, erdeme ve ahlaka çok değer verilmiştir.
  • Klasik yazarlar toplumu değil, bireyi olgunlaştırmayı esas almışlardır.
  • İnsan dışındaki her şey ihmal edilmiştir.
  • Eserler ulusal bir dille yazılmıştır, ancak bu dil halkın konuştuğu dil değil, soylu tabakanın konuşma dilidir.
  • Anlatımda kaba sözcük ve deyimler yoktur.
  • Üslubun, her türlü yapmacıklıktan uzak, süssüz, sade, açık ve sağlam olmasına özen gösterilmiştir.
  • Dil bilgisi kurallarına uyulur.
  • Klasik eserlerde biçim çok önemlidir.
  • "Sanat İçin Sanat" ilkesine uyulmuştur.
  • Klasisizm ana türleri; trajedi ve komedidir. Eleştiri, özdeyiş, fabl, mektup, felsefi deneme alanında da eserler verilmiştir.
  • Klasisizm de en az gelişen tür romandır.

  Ünlü Temsilcileri:

  • Racine - Trajedi
  • Cornoille - Trajedi
  • Moliere - Komedi
  • La Fontaine - Fabl
  • La Bruyere - Portre
  • Descartes - Felsefi Yazı
  • Pascal - Felsefi Yazı
  • Madame de La Fayette Roman
  • Fenelon - Roman

  Türk Edebiyatı'nda ki Temsilciler;

  • İbrahim Şinasi - Tiyatro
  • Ahmet Vefik Paşa - Tiyatro Çevirileri (Moliere'yi çevirmiştir.)
  • Ali Bey - Tiyatro Çevirileri ve Uyarlamaları
   
 3. Balako Well-Known Member

  Romantizmin Özellikleri:

  • Romantik yazarlar arasında birçok farklılıklar olsada Klasisizm'e karşı çıkışlar onları birleştirir.

  • Klasik Edebiyat konuları ortadan kaldırılmış, edebiyat ortamlna tam bir özgürlük gelmiştir. Yunan ve Latin Edebiyatı yerine Çağdaş Edebiyat örnek alınmıştır; eserlerde günlük hayat toplumsal sorunlar, ulusal tarih, halk masalları, Hristiyanlık Mucizeleri üzerinde durulmuştur.

  • Romantizm'de duyguya ve hayale çok önem verilmiş, eserlerine yansıtmışlardır; Klasik Edebiyat'ta yer almayan lirik şiir yeniden dirilmiştir.

  • Eserlerde kişiler, yaşadıkları sosyal çevre içinde ele alınmış, bireyin değil toplumun düzeltilmesi amaçlanmıştır. "Toplum için sanat" Romantiklerin en önemli ilkelerinden olmuştur. Klasisizm'de ihmal edilen dış doğa Romantizm'de önem kazanmış; yazarlar doğa görüşlerinin, uzak ülkelerin, yerli ve yabancı törelerin tasvirine geniş yer vermişlerdir.

  • Eserlerdeki olayların anlatımında tesadüflere ve olağanüstülüklere çokça yer verilmiş, karşıtlıklar üzerinde durulmuştur. Yazarlar eserlerinde "iyi"den, "güzel"den yana tavır koymuşlardır.

  • Üslup kapalı ve süslüdür. Şairane bir anlatım vardır. Dil savruk ve kuralsızdır. Romantizm'de birey kişilik kazandığı için roman ve hikaye; yaşam karşıtlıklarla dolu olduğu için dram; geçmişe özem duyulduğu için anı; gezi özgürlüğü için gezi yazısı; duygular ön plana çıktığı için lirik şiir; düşünce özgürlüğüne önem verildiği için makale, fıkra, eleştiri, deneme gibi türler önem kazanmıştır.

  • Romantizm'in kurallarını Fransız Yazar Victor Hugo, "Cromwell" adlı eserinin önsözünde belirtmiştir.

  Romantizm'in Önemli Temsilcileri

  • Victor Hugo - Şiir, Tiyatro, Roman <--- Aydınlanma Çağı
  • Jan Jack Russo - Felsefe, Toplum, Bilim
  • Volter - Felsefe, Roman, Şiir
  • Şiiler - Tiyatro, Şiir
  • Goethe - Şiir, Tiyatro, Roman
  • La Martine - Şiir, Roman
  • Chateaubriand - Şiir
  • George Send - Roman, Öykü
  • Alexander Pushkin - Şiir
  • Alexandre Dumas - Roman

  Romantizm'in Türk Edebiyatı'ndaki Temsilcileri

  • Namık Kemal - Şiir, Tiyatro, Roman
  • Ahmet Mithat - Roman, Öykü
  • Abdülhak Hamit Tarhan - Tiyatro
  • Recaizade Mahmut Ekrem - Şiir

  1. Dönem Sanatçıları

  Şinasi (1826 - 1871):

  • Dilde sadeleşmede öncülük etmiştir. Edebiyatımızda noktalama işaretini ilk kez o kullanmıştır. Kasidelerinde yenilikler görülür.

  • Eserlerinde parça güzelliği yerine bütün güzelliğine önem vermiştir. La Fontein'in Fabl'larını manzum olarak çevirmiştir. "Durub-ı Emsali Osmaniye" adlı eseriyle atasözlerini bilimsel bir anlayış ile derlemiştir. İlk tiyatro eserimiz olan, "Şair Eğlencesi"ni yazmıştır. "Şair Eğlencesi", görücü usulü ile evliliğin yanlışlığını konu edinmiştir.

  • İlk özel gazete "Tercüman-ı Ahval"i (1860) Agah Efendi ile çıkarmıştır.
  • İlk makale olan "Tercüman-ı Ahval Mukkadimesi"ni (1860) yazdı.
  • "Tasvir-i Efkar" gazetesini çıkarmıştır. (1862)
  • Batıdan yaptığı şiir tercümelerini "Tercüme-i Manzume" isimli kitapta toplamıştır.
  • Klasisizmden etkilenmiştir.

  Ziya Paşa (1829 - 1880):

  • Şiirleri Divan Edebiyatı tarzındadır.
  • "Şiir ve İnşa" adlı makalesinde Halk Edebiyatı'nı savunmuş, "Harabat" adlı eserinde Divan Edebiyatı'nı övmüş, bu yüzden Namık Kemal tarafından eleştirilmişir.
  • Genellikle aruzu tercih etmekle birlikte hece ile de yazdığı şiirleri vardır.
  • Bağdatlı Ruhi'ye Nazire olarak yazdığı "Terkib-i Bent" önemlidir.
  • Şiirleri ile toplumu olumsuz eleştirmiş ve felsefeyi ele almıştır.
  • Dönemin idarecilerine yönelik hicivler yazmıştır.
  • Toplumsal şiirlerinde hak, hürriyet, adalet, medeniyet, ahlak gibi kavramlar işlemiştir.
  • Namık Kemal ile birlikte yurt dışında çıkarılan ilk gazete olan Hürriyet Gazetesi'ni yayınladı.
  • Romantizm'den etkilenmiştir.

  Şiir: Eşar-ı Ziya
  Antoloji: Harabat
  Türcümeleri: Rüyanın Encam-ı, Endülüs Tarihi, Engizisyon Tarihi, Tartüffe
  Hiciv: Zafername (Nazım, nesir karışık)
  Makale: Şiir ve İnşa
  Mektup: Veraset Mektupları
  Anı: Defter-i Amal.

  Namık Kemal (1840 - 1888):

  • Vatan şairidir.
  • Tiyatro, şiir, eleştiri, biyografi, roman, tarih, makale vb. eserler vermiştir.
  • "Toplum için sanat." anlayışındadır.
  • Eserlerinde vatan, hürriyet, özgürlük, eşitlik gibi konuları işlemiştir.
  • "Toplum için sanat." anlayışına bağlı olan Namık Kemal, eserlerinde vatan ve millet sevgisinin yanı sıra özgürlük, hak, hukuk, ahlak, adalet, aile gibi konularda işlemiştir.
  • En yararlı eğlence gözüyle baktığı tiyatroyu halkın eğitilmesinde bir araç olarak kullanmış, bu nedenle oyunlarında daha sade bir dil kullanmıştır.
  • İlk edebi roman "İntibah" ve tarih romanı "Cezmi"dir.
  • Batı etkisindeki edebiyatı savunarak eski edebiyatı (divanı) eleştirir. Bu konudaki yazıları eleştiri türünün ilk örnekleri sayılır.
  • Özgürlük ve vatan sevgisi teması işlediği "Hürriyet Kasidesi" en önemli şiirdir.

  Şiirleri: Hürriyet Kasidesi, Vaveyla, Vatan Yahut Silistre
  Eleştirileri: Tahrib-i Harabat, Tenkib, Celal Mukaddimesi, Renan Müdahafanesi
  Çıkardığı Gazeteler: Tasvir-i Efkar - Şinasi'den sonra başına geçti, Hürriyet - Ziya Paşa ile birlikte Londra'da çıkarmıştır, İbret.
   
 4. Balako Well-Known Member

  2. Dönem Sanatçıları

  Recaizade Mahmut Ekrem: Köklü bir aileden gelen Recaizade Mahmut Ekrem İstanbul'da doğmuş, Galatasaray Sultaniyesi'nde Edebiyat Öğretmenliği yapmıştır.
  Türk Edebiyatı'nın yenileşme ve gelişmesinde emeği geçen çok önemli kişilerdendir.
  Şiir, roman, hikaye, tiyatro, eleştiri gibi çok farklı türlerde eser veren Recaizade önemli özelliklerinden biride edebiyat kuramcılığıdır.
  Özellikleri nedeniyle Recaizade Mahmut Ekrem'e "üstad" denmiştir.
  Mensur Şiir düşüncesini yaratmıştır.
  4 tiyatro denemesinin ilk 2'si "Afife Anjelik, Atalan" batı kaynaklıdır. "Vuslat" adlı piyesi Namık Kemal'in "Zavallı Çocuk" eserinden esinlenerek kaleme almıştır. "Çok bilen çok yanılır." adlı eseri bir komedidir.

  Şiirleri: Zemzeme, Yadigar-ı Şebap, Tevekkür, Meşmürde, Nemei Seher.
  Romanları: Araba Sevdası, Muhsin Bey Şemsa.
  Tiyatroları: Vuslat, Çok Bilen Çok Yanılır, Anjelik, Atalan.
  Eleştirileri: Takdir-i Elhan, Zemzeme 3'ün Mukaddimesi, Tekrizat, Tahri Edebiyat

  Abdülhak Hamit Tarhan: İstanbul'da doğmuş, iyi bir eğitim almıştır. Doğu ile Batı Edebiyatı arasında geçişi sağlayabilecek kadar geniş bir kültüre ve hayal gücüne sahiptir. Şiirlerinde aruz ile birlikte heceyi de kullanmıştır. Edebiyat yeni bir çehre kazanmasında Ekrem teorik yönünü işlerken, Hamit yazdıklarıyla bunları uygulamıştır. Recaizade, Namık, Şinasi gibi kaside, gazel yazma hevesine kapılmamış, daha ilk şiir kitabı olan "Sahra"dan başlayarak gerek konu, nazım şekli, kafiye ve ölçü bakımından hep değişiklik ve yenilik peşinde koşmuştur. Sahra, kır ve köy hayatını pastörel şehirleşmesi, Türk Şiiri'ne yeni bir tarz kazandırırken manzumelerin kuruluşunda yenilik cephesine bir başka örnek olmuş. Bu değişme "Makber" ile düşünsel içeriğe kaymıştır.

  Aşk, ölüm, doğa, vatan, millet, felsefi ve metafizik düşünceler temaları işlemiştir.
  Tiyatro onun sanatında önemli bir yer tutar.
  Tiyatroyu okunması için yazmıştır.
  Bir kısmı manzum, bir kısmı mensurdur.
  Tiyatro oynanmak için yazılmadığından sahneye uygun değildir.
  Onun en büyük kusurlarından biri dilde gösterdiği özensizliktir.
  Eserlerinde romantizmin etkisi görülür.

  Şiirleri: Makber, Ölü, Sahra, Hacle, Belde, Bunlar Odur, Kahpe, Yahut, Bir Sefile, İlhami Vatan, Validem.
  Düz Yazı Şeklindeki Tiyatroları: Macera-i Aşk, Finten, Tarık, Sabr-ü Sebat, İçli Kız, Duhteri Hindu, İbnu Musa, Muhteri İndu.
  Şiir Şeklindeki Tiyatroları: Eşber, İlhan, Tayflar Geçidi, Turhan, Hakan, Nazife, Liberte, Yadigarı Harp (manzum-mensur)

  Ahmet Mithat Efendi: Romanlarında halkı bilgilendirmek için akışı keserek ansiklopedik bilgiler vermiştir. Tercüman-i Hakikat gazetesini çıkarmıştır. Teknik bir üslup bakımından zayıf eserler vermiştir. Dil sade ve anlaşılırdır. Hayatını kalemiyle kazanan ilk yazardır. Servet-i Fünun aleyhine "Dekadanlar"ı yazmıştır. Bu yazıyla Servet-i Fünun'cu gençleri anlaşılmaz şiirler yazmakla eleştirmiştir. "Felatun Bey ile Rakım Efendi" romanında yanlış batılılaşmayı eleştirmiştir. Bu romandaki Felatun Bey Batı'yı, Rakım Efendi Doğu'yu temsil eder. Romantizmden etkilenmiştir.

  Hikayeleri: Kıssadan Hisse, Letaifi Rivayat (25 Cilt)
  Romanları: Yeniçeriler, Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Felatun Bey ile Rakım Efendi, Süleyman Musli, Henüz 17 Yaşında, Esratı Cinayat, Dürdane Hanım, Dünyaya İkinci Geliş, Jontürk, Paris'te Bir Türk.
  Tiyatroları: Eyvah, Çerkez Özdenler, Çengi.
  Gezi Yazıları: Avrupa'da Bir Cevelan.
  Biyografi: Beşir Fuat.

  Ahmet Vefik Paşa (1823-1891): Moliere'den yaptığı çevri ve adaptasyonlarla tanınmıştır. Milliyetçilik ve Türkçülük akımlarının ilk temsilcilerindendir. Tiyatro tarihinde özel bir yeri vardır. Türk Tiyatrosu'nun kurucusu sayılmaktadır. Lehçe-i Osmani Anadolu Türkçe'sine ait, ilk sözlüğü hazırlamıştır. Klasisizm'den etkilenmiştir.

  Eserleri:
  Moliere'den Çevirileri ve Uyarmaları: İnfal-i Aşk, Zoraki Tabip, Tabibi Aşk, Meraki, Azarya, Yorgaki Dandini, Zor Nikah, Savruk, Hocalar Mektebi, Kadınlar Mektebi, Lehçe-i Osmani
  Tarih: Secere-i Türk Çevirisi

  Şemsettin Sami: İlk yerli roman olan Taşuk-ı Talat ve Fitnat'ı yazdı. Diğer önemli eserleri Kamusal Alan, Kamusi Turki, Orhun Kitabeleri Çevirileri.

  Ali Suavi (1839-1878): "Muhbir" gazetesindeki yazılarında sade bir dil kullanılarak Tanzimat Dönemi'ndeki dilde Türkçülük hareketine öncülük etmiştir. Milliyetçilik düşüncesinin kökleşmesi için çalışmıştır.

  2. Dönem Sanatçıları: Batıya daha yakın ve yenilikçi olmaları, kişisel konulara çokça yer vermelidir. Romantizm'den realizme geçiş sağlamıştır.

  Samipaşazade Sezai (1860-1936): Tanzimat Edebiyatı realist yazarlarındandır. İngiliz ve Fransız Edebiyatı'nı iyi taşıyan bir yazardır. "Esir Kız Dilberi" maceraları anlattığı "Sergüzeşt" (1889) romanıyla tanınır. Bu romanda kölelik düzenini eleştirmiştir. Romantizm'den etkilenmiştir. Romantizmden realizme geçiş özellikleri taşır. Toplumsal sorunları işlemiştir. Dönemine göre sade bir dil kullanmıştır. Gerçekçi yazarlarımızdandır.

  Roman: Sergüzeşt.
  Hikayeleri: Küçük Şeyler, Batılı Öykü.
  Gezi Yazısı-Sohbet: Rumzul, Edep.
  Tiyatro: Şiir.

  Muallim Naci: Türk Edebiyatı, Divan Edebiyatı alışkanlıklarını savunan ve sürdüren bir yazardır. "Kafiye göz içindir." anlayışını savunur. Recaizade Mahmut Ekrem ile tartışmıştır. Sade bir dille ve hece ölçüsü ile yazdığı şiirleride vardır.

  Şiirleri: Ateş Pare, Firuze, Şerare.
  Eleştiri: Muallim, Demdeme.
  Anı: Ömer'in Çocukluğu.
  Sözcük: Lügat-ı Naci, Islatal Edebiyye.
   

Sayfayı Paylaş