TurkeyArena

Geri git   TurkeyArena > Din Bölümü > Dini Konular > Kuran-ı Kerim

Meryem Suresi Türkçe Yazılışı, Okunuşu

Kuran-ı Kerim icinde Meryem Suresi Türkçe Yazılışı, Okunuşu konusu , Meryem Suresi Türkçe Yazılışı ve Okunuşu 1. kef ha ya ayn sad 2. zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriyya 3. iz nada rabbehu nidaen hafiyya 4. kale rabbi innı vehenel azmü ...

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 22-09-2011, 12:29 AM   #1 (permalink)
Arena Üyesi
 
Üyelik tarihi: Jan 2008
Mesajlar: 2.000
Sponsor Bağlantılar
Standart Meryem Suresi Türkçe Yazılışı, Okunuşu


Sponsor Bağlantılar


Meryem Suresi Türkçe Yazılışı ve Okunuşu

1. kef ha ya ayn sad

2. zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriyya

3. iz nada rabbehu nidaen hafiyya

4. kale rabbi innı vehenel azmü minnı veştealer ra'sü şeybev ve lem eküm bi düaike rabbi şekıyya

5. ve innı hıftül mevaliye miv veraı ve kanetimraetı akıran feheb lı mil ledünke veliyya

6. yerisüni ve yerisü min ali ya'kube vec'alhü rabbi radıyya

7. ya zekeriyya inna nübeşşiruke bi ğulaminismühu yahya lem nec'al lehu min kablü semiyya

8. kale rabbi enna yekunü lı ğulamüv ve kanetimraeti akırav ve kad belağtü minel kiberi ıtiyya

9. kale kezalik kale rabbüke hüve aleyye heyyinüv ve kad halaktüke min kablü ve lem tekü şey'a

10. kale rabbic'al lı ayeh kale ayetüke ella tükellimen nase selase leyalin seviyya

11. fe harace ala kavmihı minel mıhrabi fe evha ileyhim en sebbihu bükratev ve aşiyya

12. ya yahya huzil kitabe bi kuvveh ve ateynahül hukme abiyya

13. ve hananem mil ledünna ve zekah ve kane tekıyya

14. ve berram bi valideyhi ve lem yekün cebbaran asıyya

15. ve selamün aleyhi yevme vülide ve yevme yemutü ve yevme yüb'asü hayya

16. vezkür fil kitabi meryem izintebezet min ehliha mekanen şerkıyya

17. fettehazet min dunihim hıcaben fe erselna ileyha ruhana fe temessele leha beşaren seviyya

18. kalet innı euzü bir rahmani minke in künte tekıyya

19. kale innema ene rasulü rabbiki li ehebe leki ğulamen zekiyya

20. kalet enna yekunü li ğulamüv ve lem yemsesnı beşeruv ve lem ekü beğıyya

21. kale kezalik kale rabbüki hüve aleyye heyyin ve li nec'alehu ayetel linnasi ve rahmetem minna ve kane emram makdıyya

22. fe hamelethü fentebezet bihı mekanen kasıyya

23. fe ecaehel mehadu ila ciz'ın nahleh kaletya leytenı mittü kable haza ve küntü nesyem mensiyya

24. fe nadaha min tahtiha ella tahzenı kad ceale rabbüki tahteki seriyya

25. ve hüzzı ileyki bi ciz'ın nahleti tüsakıt aleyki rutaben ceniyya

26. fe külı veşrabı ve karrı ayna fe imma terayinne minel beşeri ehaden fe kulı innı nezertü lir rahmani savmen fe len ükellimel yevme insiyya

27. fe etet bihı kavmeha tahmilüh kalu ya meryemü le kad ci'ti şey'en feryya

28. ya uhte harune ma kane ebukimrae sev'iv ve ma kanet ümmüki beğıyya

29. fe eşarat ileyhi kalu keyfe nükelimü men kane fil mehdi sabiyya

30. kale innı abdüllahi ataniyel kitabe ve cealenı nebiyya

31. ve cealenı mübaraken eyne ma küntü ve evsanı bis salati vez zekati ma dümtü hayya

32. ve berram bi validetı ve lem yec'alnı cebbaran şekıyya

33. vesselamü aleyye yevme vülidtü ve yevme emutü ve yevme üb'asü hayya

34. zalike ıysebnü meryem kavlel hakkıllezı fıhi yemterun

35. ma kane lillahi ey yettehıze miv veledin sübhaneh iza kada emran fe innema yekulü lehu küm fe yekun

36. ve innellahe rabbı ve rabbüküm fa'büduh haza sıratum müstekıym

37. fahtelefel ahzabü mim beynihim fe veylül lillezıne keferu mim meşhedi yevmin azıym

38. esmı'bihim ve ebsır yevme ye'tunena lakiniz zalimunel yevme fı dalalim mübın

39. ve enzirhüm yevmel hasrati iz kudıyel emr ve hüm fı ğafletiv ve hüm la yü'minun

40. inna nahnü nerisül erda ve men aleyha ve ileyna yürceun

41. vezkür fil kitabi ibrahım innehu kane sıddıkan nebiyya

42. iz kale li ebıhi ya ebeti lime ta'büdü ma la yesmeu ve la yübsıru ve la yuğnı anke şey'a

43. ya ebeti innı kad caenı minel ılmi ma lem ye'tike fettebı'nı ehdike sıratan seviyya

44. ya ebeti la ta'büdiş şeytan inneş şeytane kane lir rahmani asıyya

45. ya ebeti ninı ehafü ey yemesseke azabüm miner rahmani fe tekune liş şeytani veliyya

46. kale erağıbün ente an alihetı ya ibrahım leil lem tentehi le ercümenneke vehcürnı meliyya

47. kale selamün aleyk se estağfiru leke rabbı innehu kane bı hafiyya

48. ve a'tezilüküm ve ma ted'une min dunillahi ve ed'u rabbı asa ella ekune bi düai rabbı şekıyya

49. felemma'tezelehüm ve ma ya'büdune min dunillahi vehebna lehu ishaka ve ya'kub ve küllen cealna nebiyya

50. ve vehebna lehüm mir rahmetina ve cealna lehüm lisane sıdkın aliyya

51. vezkür fil kitabi musa innehu kane muhlesav ve kane rasulen nebiyya

52. ve nadeynahü min canibit turil eymeni ve karrabnahü neciyya

53. ve vehebna lehu mir rahmetina ehahü harune nebiyya

54. vezkür fil kitabi ismaıyle innehu kane sadikal va'di ve kane rasulen nebiyya

55. ve kane ye'müru ehlehu bis salati vez zekati ve kane ınde rabbihı merdıyya

56. vezkür fil kitabi idrıse innehu kane sıddıkan nebiyya

57. ve rafa'nahü mekanen aliyya

58. ülaikellezıne en'amellahü aleyhim minen nebiyyıne min zürriyyeti ademe ve mimmen hamelna mea nuhıv ve min zürriyyeti ibrahıme ve israıle ve mimmen hedeyna vectebeyna iza tütla aleyhim ayatür rahmani harru süccedev ve bükiyya

59. fe halefe mim ba'dihim halfün edaus salate yettebeuş şehevati fe sevfe yelkavne ğayya

60. illa men tabe ve amene ve amile salihan fe ülaike yedhulunel cennete ve la yuzlemune şey'a

61. cennati adninilletı veader rahmanü ıbadehu bil ğayb innehu kane va'dühu me'tiyya

62. la yesmeune fıha bükratev ve aşiyya

63. tilkel cennetülletı nurisü min ıbadina men kane tekıyya

64. ve ma netezzelü illa bi emri rabbik lehu ma beyne eydına ve ma halfena ve ma beyne zalik ve ma kane rabbüke nesiyya (58. ayet secde ayetidir.)

65. rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma fa'büdhü vastabir li ıbadetih hel ta'lemü lehu semiyya

66. ve yekulül insanü e iza ma mittü le sevfe uhracü hayya

67. e ve la yezkürul insanü enna halaknahü min kablü ve lem yekü şey'a

68. fe ve rabbike le nahşürannehüm veş şeyatıyne sümme le nuhdırannehüm havle cehenneme cisiyya

69. sümme lenenzianne min külli şıatin eyyühüm eşeddü aler rahmani ıtiyya

70. sümme le nahnü a'lemü billezıne hüm evla biha sıliyya

71. ve im minküm illa varidüha kane ala kabbike hatmem makdıyya

72. sümme nüneccillezınet tekav ve nezeruz zalimıne fıha cisiyya

73. ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatin kalellezıne keferu lillizıne amenu eyyül ferıkayni hayrum mekamev ve ahsenü nediyya

74. ve kem ehlekna kablehüm min karnin hüm ahsenü esasev ve ri'ya

75. kul men kane fid dalaleti felyemdüd lehür rahmanü medda hatta iza raev ma yuadune immel azabe ve immes saah fe seya'lemune men hüve şerrum mekanev ve ad'afü cünda

76. ve yezıdüllahüllezınehtedev hüda vel bakıyatüs salihatü hayrun ınde rabbike sevabev ve hayrum meradda

77. e fe raeytellezı kefera bi ayatina ve kale leuteyenne malev ve veleda

78. ettaleal ğaybe emittehaze ınder rahmani ahda

79. kella senektübü ma yekulü ve nemüddü lehu minel azabi medda

80. ve nerisühu ma yekulü ve ye'tına ferda

81. vettehazu min dunillahi alihetel li yekunu lehüm ızza

82. kella seyekfürune bi ıbadetihim ve yekunune aleyhim dıdda

83. e lem tera enna erselneş şeyatıyne alel kafirıne teüzzühüm ezza

84. fe la ta'cel aleyhim innema neuddülehüm adda

85. yevme nahşürul müttekıyne iler rahmani vefda

86. ve nesukul mücrimıne ila cehenneme virda

87. la yemlikuneş şefaate illa menttehaze ınder rahmani ahda

88. ve kalittehazer rahmanü veleda

89. le kad ci'tüm şey'en idda

90. tekadüs semavatü yetefettarne minhü ve tenşekkul erdu ve tehırrul cibalü hedda

91. en deav lirrahmani veleda

92. ve ma yembeğıy lir rahmani ey yettehıze veleda

93. in küllü men fis semavate vel erdı illa atir rahmani abda

94. le kad ahsahüm ve addehüm adda

95. ve küllühüm atıhi yevmel kıyameti ferda

96. innellezıne amenu ve amilus salihati se yec'alü lehümür rahmanu vüdda

97. fe innema yessernahü bi lisanike li tübeşşira bihil müttekıyne ve tünzira bihı kavmel lüdda

98. ve kem ehlekna kablehüm min karn hel tühussü minhüm min ehadin ev temeu lehüm rikza

EmiR isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Sponsored Links
Cevapla
LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.turkeyarena.net/kuran-i-kerim/50228-meryem-suresi-turkce-yazilisi-okunusu.html
Konuyu Başlatan For Type Tarih
Yandex This thread Refback 17-06-2013 01:56 AM

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar son Mesaj
Nuh Suresi Türkçe Okunuşu, Yazılışı, Latin Okunuşu EmiR Kuran-ı Kerim 0 10-03-2013 05:29 PM
Tur Suresi Türkçe Okunuşu, Yazılışı EmiR Kuran-ı Kerim 0 19-12-2012 12:41 AM
Tekasür Suresi Türkçe Okunuşu Yazılışı EmiR Kuran-ı Kerim 0 19-03-2012 12:11 AM
Hadid Suresi Türkçe Okunuşu, Yazılışı EmiR Kuran-ı Kerim 0 16-12-2011 11:06 PM
Meryem Suresi Arapça Yazılışı, Okunuşu EmiR Kuran-ı Kerim 0 22-09-2011 12:33 AM


Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 06:50 PM .


Powered by: vBulletin Version 3.8.8 (Türkçe)
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1
Türkçeye: ot-gu tarafından çevrilmiştir.
Copyright © 2007-2013 , TurkeyArena , All Rights Reserved

Sitemiz bir forum sitesi olduğu için kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk 5651 Sayılı Kanun'un 8. Maddesine ve T.C.K' nın 125. Maddesine göre yazan kullanıcılara aittir, yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız iletişim linki vasıtası ile bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gerekli işlemler yapılacaktır.

Enable Top Statistics