TurkeyArena

Geri git   TurkeyArena > Din Bölümü > Dini Konular > Kuran-ı Kerim

Mümin Suresi Okunuşu

Kuran-ı Kerim icinde Mümin Suresi Okunuşu konusu , Mümin Suresi Arapça Okunuşu...

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 01-08-2009, 03:31 PM   #1 (permalink)
Arena Üyesi
 
Üyelik tarihi: Jan 2008
Mesajlar: 2.000
Sponsor Bağlantılar
Standart Mümin Suresi Okunuşu


Sponsor Bağlantılar


Mümin Suresi Arapça Okunuşu


EmiR isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Sponsored Links
Alt 01-08-2009, 03:33 PM   #2 (permalink)
Arena Üyesi
 
Üyelik tarihi: Jan 2008
Mesajlar: 2.000
Standart Mümin Suresi Türkçe Okunuşu

1. ha mım

2. tenzılül ktabi minellahil azızil alım

3. ğafiriz zembi ve kabilit tevbi şedıdil ıkabi zit tavl la ilahe illa hu ileyhil mesıyr

4. ma yücadilü fi ayatillahi illellezıne keferu fe la yağrurke tekallübühüm fil bilad

5. kezzebet kablehüm kavmü nuhıv vel ahzabü mim ba'dihim ve hemmet küllü ümmetim bi rasulihim li ye'huzuhü ve cadelu bil batılı li yüdhüdu bihil hakka fe ehaztühüm fe keyfe kane ıkab

6. ve kezalike hakkat kelimetü rabbike alellezıne keferu ennehüm ashabün nar

7. ellezıne yahmilunel arşe ve men havlehu yüsebbihune bi hamdi rabbihim ve yü'minune bihı ve yestağfirune lillezıne amenu rabbena vesı'te külle şey'ir rahmetev ve ılmen fağfir lillezıne tabu vettebeu sebıleke vekıhim azabel cehıym

8. rabbena ve edhılhüm cennati adninilletı veadtehüm ve men salehü min abaihim ve ezvacihim ve zürriyyatihim inneke entel azızül hakım

9. vekıhimüs seyyiat ve men tekıs seyyiati yevmeizin fe kad rahımteh ve zalike hüvel fevzül azıym

10. innellezıne keferu yünadevne le maktüllahi ekberu mim maktiküm enfüseküm iz tüd'avne ilel imani fe tekfürun

11. kalu rabbena emettenesneteyni ve ahyeytenesneteyni fa'terafna bi zünubina fe hel ila hurucim min sebıl

12. zaliküm bi ennehu iza düıyellahü vahdehu kefartüm ve iy yüşrük bihı tü'minu fel hukmü lillahül aliyyil kebır

13. hüvellezı yürıküm ayatihı ve yünezzilü leküm mines semai rizka ve ma yetezekkeru illa mey yünıb

14. fed'ullahe mhlisıyne lehüd dıne ve lev kerihel kafirun

15. rafıud deracati zül arş yülkır ruha min emrihı ala mey yeşaü min ıbadihı li yünzira yevmet telak

16. yevme hüm barizun la yahfa alellahi minhüm şey' li menil mülkül yevm lillahil vahıdil kahhar

17. elyevme tücza küllü mefsim bima kesebet la zulmel yevm innellahe serıul hısab

18. ve enzihüm yevmel azifeti izil kulubü ledel hanaciri kazımın ma liz zalimıne min hamımiv ve la şefııy yüta'

19. ya'lemü hainetel a'yüni ve ma tuhfis sudur

20. vallahü yakdıy bil hakk vellezıne yed'une min dunihı la yakdune bi şey' innellahe hüves semıul besıyr

21. e ve lem yesıru fil erdı fe yenzuru keyfe kane akıbetüllezıne kanu min kablihim kanu hüm eşedde minhüm kuvvetev ve asaran fil erdı fe ehazehümüllahü bi zünubihim ve ma kane lehüm minellahi miv vak

22. zalike bi ennehüm kanet te'tıhim rusülühüm bil beyyinati fe keferu fe ehazehümüllah innehu kaviyyün şedıdül ıkab

23. ve le kad erselna musa bi ayatina ve sültanim mübın

24. ila fir'avne ve hamane ve karune fe kalu sahırun kezzab

25. fe lemma caehüm bil hakkı min ındina kaluktülu ebnaellezıne amenu meahu vestahyu nisaehüm ve ma keydül kafirıne illa fı dalal

26. ve kale fir'avnü zerunı aktül musa vel yed'u rabbeh innı ehafü ey yübeddile dıneküm ev ey yuzhira fil erdıl fesad

27. ve kale musa innı ustü bi rabbı ve rabbiküm min külli mütekebbiril la yü'minü bi yevmil hısab

28. ve kale racülüm mü'minüm min ali fir'avne yektümü ımanehu etaktülune racülen ey yekule rabbiyellahü ve kad caeküm bil beyyinati mir rabbiküm ve iy yekü sadikay yüsıbküm ba'dullezı yeıdüküm innellahe la yehdı men hüve müsrifün kezzab

29. ya kavmi lekümül mülkül yevme zahirıne fil erdı fe mey yensuruna mim be'sillahi in caena kale fir'avnü ma ürıküm illa ma era ve ma ehdıküm illa sebıler raşad

30. ve kalellezı amene ya kavmi innı ehafü aleyküm misle yevmil ahzab

31. misle de'bi kavmi nuhıv ve adiv ve semude vellezıne mim ba'dihim ve mellahü yürıdü zulmel lil ıbad

32. ve ya kavmi innı ehafü aleyküm yevmet tenad

33. yevme tüvellune müdbirın ma leküm minellahi min asım ve mey yudlilillahü fe ma lehu min had

34. ve le kad caeküm yusüfü min kablü bil beyyinati fe ma ziltüm fı şekkim mimma caeküm bih hatta iza heleke kultüm ley yeb'asellahü mim ba'dihı rasula kezalike yüdıllüllahü men hüve müsrifüm mürtab

35. ellezıne yücadilune fi ayatillahi bi ğayri sültanin etahüm kebüra makten ındellahi ve ındellezıne amenu kezalike yatbeullahü ala külli kalbi mütekebbirin cebbar

36. ve kale fir'avnü ya hamanübni lı sarhal le allı eblüğul esbab

37. esbabes semavati fe attalia ila ilahi müsa ve innı le ezunnühu kaziba ve kezalike züyyine li fir'avne suü amelihı ve sudde anis sebıl ve ma keydü fir'avne illa fı tebab

38. ve kalellezı amene ya kavmit tebiuni ehdiküm sebıler raşad

39. ya kavmi innema hazihil hayatüd dünya meta'uv ve innel ahırate hiye darul karar

40. men amile seyyieten fe la yücza illa misleha ve men amile salihüm min zekerin ev ünsa ve hüve mü'minün fe ülaike yedhulunel cennete yürzekune fıha bi ğayri hısab

41. ve ya kavmi malı ed'uküm ilen necati ve ted'unenı ilen nar

42. ted'unenı li ekfüra billahi ve üşrike bihı ma leyse lı bihı ılmüv ve ene ed'uküm ilel azızil ğaffar

43. la cerame ennema ted'unenı ileyhi leyse lehu da'vetün fid dünya ve la fil ahırati ve enne meraddena ilellahi ve ennel müsrifıne hüm ashabün nar

44. fe setezkürune ma ekulü leküm ve üfevvidu emrı ilellah innellahe basıyrum bil ıbad

45. fe vekahüllahü seyyiati ma mekeru ve haka bi ali fir'avne suül azab

46. ennaru yu'radune aleyha ğudüvvev ve aşiyya ve yevme tekumüs saatü edhılu ale fir'avne eşeddel azab

47. ve iz yetehaccune fin nari fe yekulud duafaü lillezınestekberu inna künnü leküm tebean fe hel entüm muğnune anna nasıybem minen nar

48. kalellezı nestekberu inna küllün fıha innellahe kad hakeme beynel ıbad

49. ve kalellezıne fin nari li hazeneti cehennemed'u rabbeküm yühaffif anna yevmem minel azab

50. kalu eve lem tekü te'tıküm rusülüküm bil beyyinat kalu bela kalu fed' ve ma düaül kafirıne illa fı dalal

51. inna henensuru rusülena vellezıne amenu fil hayatid dünya ve yevme yekulül eşhad

52. yevme la yenfeuz zalimıne ma'ziratühüm ve lehümül la'netü ve hehüm suüd dar

53. ve le kad ateyna musel hüda ve evrasna benı israilel kitab

54. hüdev ve zikra li ülil elbab

55. fasbir inne va'dellahi hakkuv vestağfir li zembike ve sebbıh bi hamdi rabbike bil aşiyyi vel ibkar

56. innellezıne yücadilune fı ayatillahi bi ğayri sültanin etahüm in fı sudurihim illa kibrum ma hüm bi baligıyh festeız billah innehu hüves semıul besıyr

57. le halkus semavati vel erdı ekberu min halkın nasi ve lakinne ekserannasi la ya'lemun

58. ve ma yestevil a'ma vel besıyru vellezıne amenu ve amilus salihati ve lel müsi' kalılem ma tetezekkerun

59. innes saate le atiyetül la raybe fıha ve lakinne ekseran nasi la yü'minun

60. ve kale rabbükümüd'unı estecib leküm innellezıne yestekbirune an ıbatetı seyedhulune cehenneme dahırın

61. allahüllezı ceale lekümül leyle li teskünu fıhi ven nehara mübsıra innellahe le zu fadlin alen nasi ve lakinne ekseran nasi la yeşkürun

62. zalikümüllahü rabbüküm haliku külli şey' la ilahe illa hüve fe enna tü'fekun

63. kezalike yü'feküllezıne kanu bi ayatillahi yechadun

64. allahüllezı ceale lekümül erda kararav ves semae binaev ve savveraküm fe ahsene suveraküm ve razekaküm minet tayyibat zalikümüllahü rabbükam fe tebarakellahü rabbül alemın

65. hüvel hayyü la ilahe illa hüve fed'uhü muhlisıyne lehüd dın elhamdü lillahi rabbil alemın

66. kul innı nühıtü en a'büdellezıne ted'une min dunillahi lemma caeniyel beyyinatü mir rabbı ve ümirtü en üslime li rabbil alemın (turkeyarena.com)

67. hüvellezı halekaküm min türabin sümme min nutfetin sümme min alekatin sümme yuhricüküm tıflen sümme li teblüğu eşüddeküm sümme li tekunu şüyuha ve minküm mey yüteveffa min kablü ve li teblüğu ecelem müsemmev ve lealleküm ta'kılun

68. hüvellezı yuhyi ve yümıt fe iza kada emran fe innema yekulü lehu kün fe yekun

69. e lem tera ilellezıne yücadilune fı ayatillah enna yusrafun

70. ellezıne kezzebu bil kitabi ve bima erselna bihı rusülena fe sevfe ya'lemun

71. izil ağlalü fı a'nakıhim ves selasil yüshabun

72. fil hamımi sümme fin nari yüscerun

73. sümme kıyle lehüm eyne ma küntüm tüşrikun

74. min dunillah kalu dallu anna bel lem nekün ned'u min kablü şey'a kezalike yüdıllüllahül kafirın

75. zaliküm bima küntüm tefrahune fil erdı bi ğayril hakkı ve bima küntüm temrahun

76. üdhulu ebvabe cehenneme halidıne fıha fe bi'se mesvel mütekebbirın

77. fasbir inne va'dellahi hakk fe imma nüriyenneke ba'dallezı neıdühüm ev neteveffeyenneke fe ileyna yürceun

78. ve le kad erselna rusülem min kablike minhüm men kasasna aleyke ve minhüm mel lem naksus aleyk ve ma kane li rasulin ey ye'tiye bi ayetin illa bi iznillah fe iza cae emrallahi kudiye bil hakkı ve hasira hünalikel mübtılun

79. allahüllezı ceale lekümül en'ame li terkebu minha ve minha te'külun

80. ve leküm fiha menafiu ve li teblüğu aleyha haceten fı suduriküm ve aleyha ve alel fülki tuhmelun

81. ve yürıküm ayatihı fe eyye ayatillahi tünkirun

82. e fe lem yesıru fil erdı fe yenzuru keyfe kane akıbetüllezıne min kablihim kanu eksera minhüm ve eşedde kuvvetev ve asaran fil erdı fe ma ağna anhüm ma kanu yeksibun

83. felemma caethüm rusülühüm bil beyyinati ferihu bima ındehüm minel ılmi ve haka biham ma kanu bihı yestehziun

84. felemma raev be'sena kalu amenna billahi vahdehu ve kefarna bima künna bihı müşrikın

85. fe lem yekü yenfeuhüm ımanühüm lemma raev be'sena sünnetellahiletı kad halet fı ıbadih ve hasira hünalikel kafirun
EmiR isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
mumin suresi , mümin suresi
Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar son Mesaj
Tin Suresi Okunuşu EmiR Kuran-ı Kerim 1 20-10-2013 02:54 PM
Nuh Suresi Türkçe Okunuşu, Yazılışı, Latin Okunuşu EmiR Kuran-ı Kerim 0 10-03-2013 05:29 PM
Mearic Suresi Türkçe Okunuşu, Latin Okunuşu EmiR Kuran-ı Kerim 0 10-03-2013 05:24 PM
Hakka Suresi Türkçe Okunuşu, Latin Okunuşu EmiR Kuran-ı Kerim 0 10-03-2013 05:19 PM
Mümin Suresi Türkçe Meali EmiR Kuran-ı Kerim 1 06-07-2011 12:56 PM


Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 12:10 PM .


Powered by: vBulletin Version 3.8.8 (Türkçe)
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1
Türkçeye: ot-gu tarafından çevrilmiştir.
Copyright © 2007-2013 , TurkeyArena , All Rights Reserved

Sitemiz bir forum sitesi olduğu için kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk 5651 Sayılı Kanun'un 8. Maddesine ve T.C.K' nın 125. Maddesine göre yazan kullanıcılara aittir, yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız iletişim linki vasıtası ile bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gerekli işlemler yapılacaktır.

Enable Top Statistics