Birinci Dünya Savaşı Öncesi ve Sonrası, Kuvva-i Millîye (Kpss) Test Soruları

Konusu 'Kpss B Grubu' forumundadır ve RüzGaR tarafından 22 Ocak 2009 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR

  RüzGaR Super Moderator  Birinci Dünya Savaşı Öncesi ve Sonrası, Kuvva-i Millîye (Kpss) Test Soruları
  1. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda açtığı ilk cephe aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Çanakkale
  B)Irak
  C)Suriye
  D)Kanal
  E)Kafkasya

  2. “Kuvva-i Millîye” adı ilk kez aşağıdaki oluşumlardan hangisi tarafından kullanılmıştır?

  A)Millî Kongre
  B)Balıkesir Kongresi
  C)Alaşehir Kongresi
  D)Erzurum Kongresi
  E)Trakya Paşaeli Cemiyeti

  3. Osmanlı Devleti Trablusgarp’ı aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kaybetmiştir?

  A)Lozan Antlaşması Antlaşması
  B)Mondros Ateşkes Antlaşması
  C)Mudanya Ateşkes Antlaşması
  D) Uşi Antlaşması
  E)Berlin Antlaşması

  4. Balkan savaşlarından sonra Osmanlı aydınları arasında etkisi giderek artan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Batıcılık
  B)İslâmcılık
  C)Türkçülük
  D)Tanzimatçılık
  E)Osmanlıcılık

  5. 31 Mart Olayı’nı kimler çıkarmıştır?
  A)Hareket Ordusu

  B)Kabakçı Mustafa ve yandaşları

  C)İttihat ve Terakkililer

  D)Meşrûtîyet rejimine karşı olanlar

  E)Yeniçeriler

  6. Birinci Dünya Savaşı sırasında, gizli antlaşmalarla Boğazlar, Doğu Trakya’nın bir bölümü ve Doğu Anadolu Rusya’ya verilmiştir. Buna karşılık, Mondros Ateşkes Antlaşması’nda böyle bir hüküm yer almamıştır.

  Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  A)İngiltere ve Fransa’nın Rusya’dan çok İtalya’nın dostluğuna önem vermesi

  B)Türklerin Çanakkale Cephesi’nde başarılı olması

  C)Mustafa Kemâl’in Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri alması

  D)Rusya’nın Birinci Dünya Savaşı’ndan çekilmesi

  E)Rusya’da karışıklık çıkması

  7. Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’nda aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmamıştır?

  A)Kanal Cephesi D) Kafkas Cephesi

  B)İran Cephesi E) Irak Cephesi

  C)Suriye-Filistin Cephesi

  8. Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasında, aşağıdaki etkenlerden hangisinin en az rol oynadığı savunulabilir?

  A)Ekonomik yayılma politikası

  B)Avrupa’da Alman-Fransız anlaşmazlığı

  C)Balkanlarda Rus, Avusturya-Macaristan anlaşmazlığı

  D)Ulusçuluk düşüncesi

  E)Hânedan çekişmeleri

  9. Birinci Dünya Savaşı’nın uzamasına aşağıdakilerden hangisinin sebep olduğu söylenebilir?

  A)Kafkas Cephesi D) Irak Cephesi

  B)Suriye – Filistin Cephesi E) Kanal Cephesi

  C)Çanakkale Cephesi


  10.Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı sonrasında ABD’nin önderliğinde, dünya barışını korumak için kurulan örgüttür?

  A)NATO D)Balkan Antantı

  B)Sadabat Paktı C)Milletler Cemiyeti E) Birleşmiş Milletler


  11. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçları arasında yer almaz?

  A)Yeni silâhlar, sivillerin de ölmesine yol açınca, sivil savunma örgütleri ortaya çıkmıştır

  B)Bulgaristan’a imzalatılan Nöyyi Antlaşması, İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına ortam hazırlamıştır

  C)Türk Millî Mücâdelesi başlamıştır

  D)Yeni devletler kurulmuştur

  E)Sömürgeciliğin ad değiştirmiş hâli olan manda ve himâyecilik yaratılmıştır


  12.Birinci Dünya Savaşı’nda Arapların Türklere karşı İngilizlerle birlikte hareket etmesi, aşağıdaki görüşlerden hangisinin geçerliliğini yitirdiğini gösterir?

  A)Halkçılık C)Osmanlıcılık E) Ümmetçilik

  B)Türkçülük D)Batıcılık


  13.Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı’na girmesi savaşın gidişi üzerinde nasıl bir etkide bulunmuştur?

  A) Savaşı İttifak Devletlerinin lehine döndürmüştür.

  B) Savaşı geniş bir alana yaymıştır

  C) ABD’nin savaşa girmesini hızlandırmıştır

  D) İtalya’nın savaşa girme olasılığını arttırmıştır

  E) Dünya güçler dengesini bozmuştur

  14. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yurdumuzun düşmanlar tarafından işgâl edilmesine Osmanlı Hükûmeti’nin kayıtsız kalması karşısında, Türk halkının ilk tepkisi ne olmuştur?

  A) Yeni bir hükûmet kurmak D)Yeni bir meclis oluşturmak

  B) Düzenli bir ordu kurmak E)Saltanatı kaldırmak

  C) Direniş cemiyetleri kurmak


  15.Aşağıdakilerden hangisi Kuvva-i Millîye’nin önem ve özellikleri arasında olamaz?

  A) Bölgesel direniş hareketleridir

  B) İhtiyaçlarını halktan sağlamışlardır

  C) İlk kez Adana ve Dörtyol çevresinde başlamıştır

  D) Ayaklanmaları bastırmışlardır

  E) Düşmanın ilerleyişini yer yer durdurmuş veya yavaşlatmışlardır

  16. Daha önce gizli antlaşmalarla İtalya’ya verilen İzmir ve çevresi, Paris Barış Konferansı’nda Yunanistan’a verilmiştir. Bu durumun sebebi sizce ne olabilir?

  A) İtalyanların Osmanlı Devleti’ne karşı dostane bir tutum içine girmesi

  B) Yunanistan’ın İtalya’dan çok daha zayıf bir devlet olması

  C) Fransız ve İtalyanların, İtilâf Devletlerinin lideri konumundaki İngiltere’ye karşı muhalefet yapması

  D) İngilizlerin Yunanlılara sempati duyması

  E) Milletler Cemiyeti’nin bu yöndeki kararı

  17.Aşağıdakilerden hangisi “yararlı cemiyetler” içerisinde yer alır?

  A) Osmanlı Sulh ve Selâmeti Fırkası

  B) Wilson Prensipleri Cemiyeti

  C) İngiliz Muhipleri Cemiyeti

  D) Megalo İdea Cemiyeti

  E) İzmir Müdâfaa-i Hukuk-u Millîye Cemiyeti


  18. İngiltere Musul’u aşağıdakilerden hangisine dayanarak işgâl etmiştir?

  A) Mondros Mütarekesi D) Ankara Antlaşması

  B) Mudanya Mütarekesi E) Lozan Antlaşması

  C) Sevr Antlaşması


  19.Aşağıdakilerden hangisi Millî cemiyetlerin özellikleri arasında sayılamaz?

  A) Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlılık bildirmişlerdir

  B) Bölgecidirler

  C) Wilson İlkeleri’ne dayanarak bölgelerinin Türklüğünü yayın yoluyla kanıtlamaya çalışmışlardır

  D) Milliyetçilik duygusu temelinde kurulmuşlardır

  E) Başlangıçta silâhlı direnişi ön görmemişlerdir


  20. Kuvva-i Millîye başlangıçta hangi devletin Anadolu’daki işgâllerine karşı bir tepki olarak oluşmuştur?

  A) Yunanistan C) Fransa E) Rusya

  B) İngiltere D) İtalya

  21.İtilâf Devletleri, kendi aralarındaki sorunları çözmek ve yendikleri devletlere imzalatacakları antlaşmaların esaslarını belirlemek amacıyla topladıkları konferans aşağıdakilerden hangisidir?(turkeyarena.com)

  A) Londra Konferansı D) Paris konferansı

  B) Sevr Konferansı E) İstanbul Konferansı

  C) San Remo Konferansı

  22.İzmir’in Yunanlılarca işgâlinin haksız olduğunu raporunda dile getiren yabancı gözlemci aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Amiral Bristol D) Başkan Wilson

  B) Lloyd George E) Winston Churcill

  C) General Harbord

  23.Aşağıdaki Mondros Ateşkes Antlaşması hükümlerinden hangisi Anadolu’da bir Ermeni devleti kurulmasına yöneliktir?

  A) Osmanlı orduru terhis edilecek, silâh ve cephâne teslim edilecektir

  B) İtilâf Devletleri, güvenliklerini tehdit eden bir durum karşısında herhangi bir stratejik noktayı işgâl edebilecektir

  C) Toros tünelleri ve demiryolları işgâl edilecektir

  D) Vilâyat-ı Sitte’de (altı il) karışıklık çıkarsa işgâl edilecektir

  E) Haberleşme hatları İtilâf devletleri tarafından denetlenecektir

  24.Osmanlı Devleti’nde aydınlarla sınırlı olan Türklük bilinci, hangi olaydan sonra halka inmiştir?

  A) Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girmesi

  B) İtilâf devletlerinin Çanakkale Cephesi’nde Türk ordusuna yenilmesi

  C) Kuvva-i Millîye’nin ortaya çıkması

  D) Millî cemiyetlerin kurulması

  E) Anadolu’nun işgâli

  25.Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı devleti’nin Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalamasının sonuçlarından biri değildir?

  A) Osmanlı ülkesinin işgal edilmesi için ortam oluşması

  B) Osmanlı Devleti’nin savunma gücünden yoksun kalması

  C) Balkanların Osmanlı ülkesinden kopması

  D) Osmanlı ülkesinde ulusal cemiyetlerin kurulması

  E) Osmanlı devleti’nin hukuki varlığının devam etmesi

  Cevap Anahtarı
  1-E 6-D 11-B 16-B 21-D

  2-A 7-B 12-E 17-E 22-A

  3-D 8-E 13-B 18-A 23-D

  4-C 9-C 14-C 19-A 24-E

  5-D 10-C 15-C 20-A 25-C
    2. BaRıŞ

  BaRıŞ Well-Known Member

  teşekkürler rüzgar
   
 3. Emel

  Emel Well-Known Member

  iyiki böyle bir site yapmışsınız başarılarınızın devamını dilerim
   
 4. steelserkan

  steelserkan Member

  Emeğine sağlık teşekkürler.
   

Sayfayı Paylaş